Ženy tr­piace úz­kos­ťami mu­sia každý deň bo­jo­vať s mno­hými ve­cami. A aj pre to sú také silné.

V dneš­nej dobe trpí úz­kos­ťou mnoho diev­čat. Ľu­dia si však ve­ľa­krát ne­uve­do­mujú zá­važ­nosť tejto si­tu­ácie a ne­po­kla­dajú to za nič dô­le­žité. Úz­kosť je však stará známa, ktorá do­káže po­riadne str­pčo­vať ži­vot. Ne­us­tále sa cí­tiť ne­isto, ne­se­ba­ve­domo, ne­us­tále o sebe po­chy­bo­vať alebo nad nie­čím pre­mýš­ľať je len zlo­mok toho, čo si ľu­dia tr­piaci úz­kos­ťou mu­sia pre­žiť. Ta­kíto ľu­dia by sa po­kojne mohli po­va­žo­vať za tých naj­sil­nej­ších na svete. Viete prečo? Tu je dô­vod.

Diev­čina,  o kto­rej bu­deme ho­vo­riť, je silná, pre­tože zvá­dza ne­us­tály boj s úz­kos­ťou. Úz­kosť jej na­šep­káva, že je slabá. Že by ne­mala roz­prá­vať. Že by ne­mala po­ve­dať svoj ná­zor. Že by ne­mala vstať z po­stele. Ona nie­kedy ten ni­čivý hlas po­čúva. No v iných dňoch nájde silu ig­no­ro­vať ho. Nájde silu na to, aby vstala, ob­liekla sa a opus­tila svoju izbu. Aby vy­šla me­dzi ľudí. Aby sa usmie­vala.

Táto diev­čina je silná, pre­tože ho­vorí na­hlas, aj keď sa jej tra­sie hlas. Dý­cha, aj keď má po­cit, že už dý­chať ne­môže. Bolo by pre ňu jed­no­du­ché zru­šiť všetky plány s pria­teľmi, vy­ne­chať dô­le­žité stret­nu­tia, či ne­prísť do práce. A nie­kedy to aj urobí. Nie­kedy len ten po­cit, že má byť me­dzi ľuďmi, je sám o sebe ne­zne­si­teľný. Ale väč­ši­nou vždy urobí to, čo musí. Na­staví si bu­dík, ospr­chuje sa, ob­le­čie sa a do­býja svet.

pe­xels.com

Po­čas dňa sa sa­moz­rejme musí vy­spo­ria­dať s veľ­kým množ­stvom prob­lé­mov. Ľu­dia si ani ne­uve­do­mujú, aké ťažké je ko­mu­ni­ko­vať s nie­kým úplne cu­dzím, aké ťažké je nie­kedy od­po­ve­dať na maily, alebo aké ťažké je si po­ra­diť so zvlášt­nymi po­hľadmi iných ľudí. Ale ona sa to aj na­priek tomu snaží všetko ig­no­ro­vať. Snaží sa za­me­rať na to, čo je dô­le­žité a snaží sa byť pro­duk­tívna.

Od­mieta ne­chať úz­kosť, aby kon­tro­lo­vala jej ži­vot. Ne­do­volí, aby zlé myš­lienky za­tie­nili tie dobré. Je mo­ti­vo­vaná stať sa naj­lep­šou oso­bou, akou len môže byť.

Ob­čas jej úz­kosť spô­so­buje, že sa cíti slabá. Ma­ličká. Má po­cit, že si ne­za­slúži byť v tej is­tej miest­nosti s tými ľuďmi, pre­tože cíti, že ne­ja­kým spô­so­bom ne­za­padá do davu. Ale v sku­toč­nosti je to bo­jov­níčka. Prečo to sama ne­vidí? Prečo ne­vidí, že bo­juje zo všet­kýcn síl a vy­na­kladá toľko úsi­lia? Že sa do­stala už tak ďa­leko? Prečo ne­vidí, aká je úžasná?

Nie­ktorí ľu­dia len zried­ka­kedy opus­tia svoju kom­fortnú zónu. Ale ona z nej musí vy­chá­dzať každý je­den deň. Vždy sa obáva toho, čo bude mu­sieť po­ve­dať alebo čo bude mu­sieť uro­biť.  Na­priek tomu exis­tujú chvíle, keď nájde od­vahu na to, aby sa pre­ja­vila. Aby pre­ho­vo­rila. A po­tom prek­vapí samú seba, aká od­vážna do­káže byť.

Prav­de­po­dobne si to táto diev­čina ešte stále ne­uve­do­muje, ale diev­čatá tr­piace úz­kos­ťou pat­ria me­dzi tie naj­sil­nej­šie ženy na tomto svete. Ni­kdy ne­majú ani len na chvíľu po­koj. Vždy s nie­čím zá­pa­sia – a vždy vy­hrá­vajú. A ak aj vy pat­ríte me­dzi ne, je dobré, aby ste to ve­deli.

Po­zri aj: Ľu­dia ne­ve­dia, že týchto 11 vecí ro­bíte kvôli tomu, že tr­píte úz­kost­nou po­ru­chou

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre