Pri­pra­vila som pre teba 4 naj­väč­šie srd­covky od Ni­co­lasa Sparksa, ktoré ur­čite do­stanú aj teba.

Milý John/ Dear John

John Ty­ree je vo­ja­kom ame­ric­kej ar­mády, kam sa ne­chal na­ver­bo­vať po stred­nej škole len preto, aby ne­jako na­lo­žil so svo­jim bez­cieľ­ným ži­vo­tom. Po ro­koch strá­ve­ných vo vojne na Bal­káne sa vráti na pár dní do­mov. Tam sa za­mi­luje do pô­vab­nej Sa­van­nah, ktorá mu city opä­tuje a tak si týž­deň uží­vajú je­den dru­hého. Pri roz­lú­čení si sľú­bia ver­nosť a ak sa John vráti, vydá sa za ňho. Av­šak 11. sep­tem­bra 2011 sa svet zmení a John si musí vy­brať me­dzi sľu­bom, ktorý dal Sa­van­nah alebo sľu­bom pre svoju vlasť. Vráti sa do ar­mády a Sa­van­nah sľu­buje, že na ňho po­čká. Keď sa však vráti, čaká ho veľa prek­va­pení.

V hlav­nej úlohe skvelý Chan­ning Ta­tum a pô­vabná Amanda Se­yf­ried

zdroj: wall­per­swide.com

Zá­pis­ník jed­nej lásky/ The No­te­book

Noah Cal­houn roz­práva prí­beh lásky svo­jej ťažko cho­rej man­želke, ktorá stráca pa­mäť. Číta ho z den­níka, ktorý si vie­dol v čase ich mla­dosti. Noah stre­tol Al­lie už ako 16 – ročný, pre­žil s ňou krásne leto a mi­lo­val ju väčšmi než os­tatné. Vojna a spo­lo­čen­ské pred­sudky mi­len­cov vtedy roz­de­lili. Keď sa po ro­koch Al­lie vra­cia, je za­snú­bená a má sa vy­dá­vať, ale chce si ujas­niť city i obi­dvom mu­žom. V hlav­nej úlohe Ryan Gos­ling a Ra­chel McA­dams.

zdroj: you­tube.com

Ne­za­bud­nu­teľná cesta/ Walk to Re­mem­ber

Čo sa stane, keď sa stretne krásna a kon­zer­va­tívna dcéra pas­tora Ja­mie (Mandy Mo­ore) a ne­dis­cip­li­no­va­ným chu­li­gá­nom Lan­do­nom (Shane West)? Sa­moz­rejme jedna veľká ro­man­tika a je­den z na­jús­peš­nej­ších fil­mov, ktorý si zis­kal srd­cia mi­li­ó­nov ľudí. Dej filmu je za­sa­dený do po­lo­vice 90. ro­kov 20. sto­ro­čia do Be­au­fortu v Se­ver­nej Ka­ro­líne.

zdroj: you­tube.com

Naj­dl­h­šia jazda/ The Lon­gest Ride

Keď Luke, bý­valý jaz­dec ro­dea, ktorý sa snaží o ná­vrat, stretne vy­so­koš­ko­láčku Sop­hiu, ktorá sa pri­pra­vuje na prácu v New Yorku. Obaja sa spolu vy­dajú na ne­oby­čajnú cestu. Za­tiaľ čo ich roz­dielne ciele pre­ve­rujú ich vzni­ka­júci vzťah, čaká ich osu­dové stret­nu­tie s Irou, kto­rého spo­mienky na vlastné man­žels­tvo sú páru

zdroj: wall­pa­pers-all.com
in­špi­rá­ciou a raz a navždy zmení ich ži­voty. V hlav­nej úlohe Scott East­wood a Britt Ro­bert­son.

 

Tak čo, ktorý si dnes po­zrieš? 🙂