Po­čas svojho ži­vota stret­nete mnoho diev­čat, ktoré budú bo­jo­vať o pria­zeň vášho srdca. Iba jedna však bude tá, ktorá sa vám navždy vryje do pa­mäti. Na ktorú bu­dete spo­mí­nať vždy s úsme­vom na pe­rách a is­kier­kou v oku. Iba jedna bude to­tiž tým naj­lep­ším diev­ča­ťom. A ako spoz­náte, že ste ho už stretli? Robí mi­ni­málne nie­ktoré z týchto 13 vecí.

Bude vo vás ve­riť

Aj keď vy ne­bu­dete ve­riť v seba sa­mého. Bude vás na­bá­dať a po­má­hať vám na ceste za va­šimi snami. Bude ve­riť, že jed­ného dňa sa všetky stanú sku­toč­nos­ťou. Naj­lep­šie dievča, aké kedy stret­nete, o vás ni­kdy ne­bude po­chy­bo­vať.

Bude vás pod­po­ro­vať

Nech už uro­bíte čo­koľ­vek a nech už sa roz­hod­nete pre čo­koľ­vek, to naj­lep­šie dievča vás vždy pod­porí a vždy bude stáť po va­šom boku.

Bude sa o vás báť

Vždy bude chcieť ve­dieť, či ste v po­riadku. Zá­leží jej na vás. Bude hore do ne­sko­rých ve­čer­ných ho­dín, až kým jej ne­na­pí­šete, že ste šťastne do­ra­zili do cieľa. Bude sa o vás jed­no­du­cho báť viac, než sa vy bu­dete báť o seba.

unsp­lash.com

Bude sa o vás sta­rať

Bude jej zá­le­žať na va­šom šťastí a na va­šom blahu. Bude ro­biť všetko preto, aby ste boli spo­kojní a mali každú vec, ktorú po­tre­bu­jete. Vždy tu bude pre vás – ke­dy­koľ­vek ju bu­dete po­tre­bo­vať.

Bude vás po­čú­vať

Ne­bude sa len tvá­riť, že vás po­čúva, bude vás sku­točne po­čú­vať. Bude vám na­slú­chať. Vždy si vy­po­čuje, čo vás trápi a vždy vám bude ve­dieť do­ko­nale po­ra­diť.

Bude tam pre vás vždy, keď ju bu­dete po­tre­bo­vať

Ke­dy­koľ­vek si na ňu spo­me­niete, bude tam. Bude tam, vždy pri­pra­vená za­siah­nuť. Ne­ne­chá vás sa­mého. Je to to­tiž nie­kto, na koho sa bu­dete môcť v kaž­dej si­tu­ácii a v kaž­dom ohľade plno spo­ľa­hnúť.

Bude k vám úp­rimná

Ni­kdy vám ne­bude kla­mať do očí. Vždy rad­šej bude úp­rimná a po­vie pravdu – aj keď bude krutá, než by si mala vy­mýš­ľať ne­zmy­selné klam­stvá.

Bude ve­riť, že aj vy ste úp­rimný k nej

Rov­nako však bude úp­rim­nosť oča­ká­vať od vás. Verí vám. Dô­ve­ruje vám. Dúfa, že všetko, čo ho­vo­ríte, je ozaj­stné. Že všetko je pravda. Dúfa, že aj vy ste k nej tak úp­rimný, ako ona k vám. Ne­po­kazte si ta­kúto dô­veru.

unsp­lash.com

Bude mať vlastný ži­vot

Naj­lep­šie dievča, aké kedy stret­nete, vám ne­bude ho­vo­riť, že ste celý jej ži­vot. Ok­rem vás bude mať aj svoj vlastný. Stále bude mať svo­jich pria­te­ľov, svoje zá­ujmy, ka­ri­éru a am­bí­cie. Bude s vami zdie­ľať svoj ži­vot, ale ni­kdy sa ne­bude sprá­vať tak, akoby sa celý jej svet to­čil je­dine okolo vás.

Bude chá­pať, že aj vy máte svoj vlastný ži­vot

A rov­nako bude chá­pať, že aj vy máte svoj ži­vot. Bude chá­pať, že aj vy máte svo­jich pria­te­ľov a zná­mych, svoje ko­níčky a sny a ni­kdy vás v tom ne­bude ob­me­dzo­vať, či vám niečo za­ka­zo­vať.

Bude re­špek­to­vať tých, kto­rých máte radi

Aj keď ich ona mať rada ne­bude. Aj keď jej ne­sadnú. No vie, že pre vás sú dô­le­žitý, a preto sa ich na­učí re­špek­to­vať a bude sa k nim sprá­vať s úc­tou.

Bude do vášho ži­vota vná­šať šťas­tie

Naj­lep­šie dievča, aké kedy stret­nete, bude ako jasné slnko na ob­lohe. Ako svetlo upro­stred noci. Príde do vášho ži­vota, roz­točí ho a vne­sie doň riadny kus šťas­tia.

Bude vás mať rada ta­kého, aký na­ozaj ste

Ne­bude chcieť, aby ste sa hrali na niečo, čo nie ste. Aby ste boli nie­kým iným. To naj­lep­šie dievča bude mi­lo­vať každý kú­sok vás – do­konca aj tie časti, ktoré vy ne­ná­vi­díte.

zdroj: thought­ca­ta­log

Komentáre