Chud­nu­tie do veľ­kej miery zá­visí od toho, aký máš me­ta­bo­liz­mus a tiež od tvo­jej te­les­nej kon­štruk­cie. Po­kiaľ máš rýchle spa­ľo­va­nie, je viac než prav­de­po­dobné, že schud­neš oveľa skôr ako nie­kto, komu spa­ľuje po­mal­šie.

Exis­tuje ne­spo­četné množ­stvo cvi­čení, ktoré ti do­kážu na­štar­to­vať tvoj me­ta­bo­liz­mus. Na to, aby správne fun­go­val tiež vplýva tvoj ži­votný štýl. Mala by si sa kva­litne stra­vo­vať, do­priať si do­sta­tok spánku, vy­hý­bať sa stre­so­vým si­tu­áciám či piť do­sta­tok čis­tej vody.

Cvi­če­nie tvorí len trid­sať per­cent úspe­chu, na to aby si schudla, po­tre­bu­ješ upra­viť svoj je­dál­ni­ček. Po­kiaľ však do svo­jej den­nej ru­tiny za­čle­níš týchto dva­násť cvi­kov, na­štar­tu­ješ svoj me­ta­bo­liz­mus a bu­deš vstá­vať plná ener­gie a elánu:

Plank

Plank alebo do­ska je cvik, pri kto­rom sa za­pája via­cero sva­lov na­raz a zá­ro­veň tes­tu­ješ svoju vy­trva­losť v jed­nom. Vďaka planku po­sil­níš svoj me­ta­bo­liz­mus a bu­deš plná ener­gie. Jed­no­du­cho si ľahni bru­chom na pod­ložku, pred­lak­tia sú na zemi. Zo­dvihni sa na špičky, hlava je na úrovni chrb­tice, bru­cho a za­dok stia­hnuté. V tejto po­lohe vy­drž nie­koľko mi­nút.

Bench press

Pri tomto cviku bu­deš po­tre­bo­vať činku, no čo je lep­šie ako ranný beh do tvojho ob­ľú­be­ného fitka? Ľahni si chrb­tom na la­vičku, cho­didlá maj pevne na zemi. Uchop činku na úrovni ra­mien a po­maly ju dví­haj do­hora, na chvíľu ju za­drž a vráť sa na­s­päť. Urob osem až de­sať opa­ko­vaní v troch sé­riách.

View this post on Ins­ta­gram

Hi­iii just me ✌🏼. – Been pre­tty an­no­yed the last few days as I lost 3kg in 2 we­eks 🤷🏼‍♀️ My bums gone but abs are back 😂 Li­te­rally so an­no­y­ing I feel like I start do­ing well and all of a sud­den it’s back to squ­are one! I’m gonna start try­ing to get up to ea­ting 2500 ca­lo­ries a day and see how I go! I know lots of my fol­lo­wers fol­low me cause they are the same so I don’t mind any­more in sa­y­ing that I’ve fai­led a bit ☺️ Its funny as well cause about 80% of my PT clients are girls who struggle to put on we­ight. With most PTs it’s the ot­her way round! Ma­kes me feel like I’m not alone! 💗 Got an ama­zing shoul­der wor­kout for to­mor­row that ima post I’m gonna do it to­night so exci­te­e­eed 🙌🏼💪🏻

A post sha­red by Jane Camp­bell (@jv­fit­ness93) on

Tré­ning su­per­set

Po­kiaľ ne­vieš, o čom tento tré­ning je, tak tu je zo­pár rád, ako sa mu ve­no­vať. V su­per­sete ro­bíš nie­koľko cvi­čení za se­bou, pri­čom mô­žeš mať ma­xi­málne pät­násť se­kun­dovú pauzu me­dzi cvi­če­niami. Vďaka tomu spá­liš dva­krát viac ka­ló­rií ako po­čas bež­ných cvi­kov, kde máš dl­h­šiu pre­stávku.

Bi­cep­sový zdvih

My ženy máme ob­čas ten­den­ciu za­ned­bá­vať tré­ning rúk. Viac sa sú­stre­ďu­jeme na bru­cho, za­dok a nohy. No na ruky by sme roz­hodne ne­mali za­bú­dať. Naj­ľah­ším cvi­kom je bi­cep­sový zdvih. Po­kiaľ ho ro­bíš v stoji, nohy by mali byť vzdia­lené od seba na úrovni ra­mien a chr­bát vy­stretý. Uchop do rúk činku a po­maly ju dví­haj sme­rom k sebe. Opa­kuje dva­násť až pät­násť krát v šty­roch sé­riách na každú ruku.

Tlak s veľ­kou čin­kou

Ak za­ned­bá­vaš aj toto cvi­če­nie, roz­hodne ho do svo­jej ru­tiny za­hrň. Vezmi veľkú činku, uchop ju však tro­chu ďa­lej ako je úro­veň tvo­jich ra­mien. Činku tlač do­hora, pri­čom na­ťa­huj svoje paže. Na chvíľu za­drž a po­tom sa vráť do pô­vod­nej po­lohy. Opa­kuje de­sať­krát v troch sé­riách.

Zdvih nôh na hrazde

Tento cvik má mnoho va­riá­cií a vďaka nemu po­sil­níš nie­len svoje paže, ale aj vy­trva­losť. Za­pá­jaš pri ňom všetky svoje svaly, no naj­viac si na­má­haš bru­cho. Za­ves sa na hrazdu, po­krč nohy v ko­le­nách a dví­haj ich do­hora. Na chvíľu za­drž a opa­kuj pät­násť­krát v šty­roch sé­riách.

Vý­pady s čin­kou

Vý­pady sú veľmi efekt­ným cvi­kom, pre­tože sa za­me­ria­vajú na tvoje vnú­torné stehná, von­kaj­šie stehná a za­dok. Po­kiaľ ro­bíš vý­pady s čin­kami v oboch ru­kách, zvy­šu­ješ in­ten­zitu cvi­če­nia. Pri vý­pa­doch sa drž zá­sady, že ne­smieš po­lo­žiť ko­leno na zem a noha musí vy­tvá­rať pravý uhol, pri­čom chr­bát je po­čas ce­lého cviku vy­stretý.

Mŕtve ťahy

Mŕtvy ťah po­sil­ňuje celé tvoje telo a efektný je najmä vtedy, po­kiaľ ho vy­ko­ná­vaš s ne­ja­kou ur­či­tou zá­ťa­žou – jed­no­ruč­kami či oboj­ruč­nou čin­kou. Pri tomto cviku pra­cuje množ­stvo sva­lov na­raz a je jed­ným z naj­lep­ších cvi­čení na na­štar­to­va­nie me­ta­bo­lizmu. Po­čas mŕt­veho ťahu maj vy­stretý chr­bát, stia­hnuté bru­cho a hlavu v pre­dĺžení chrb­tice.

Kom­bi­no­vané cviky

Kom­bi­ná­cia cvi­kov skvele rozp­rúdi krv v tele a na­štar­tuje me­ta­bo­liz­mus. Spo­číva v tom, že bu­deš vy­ko­ná­vať via­cero cvi­kov na­raz, pri­čom za­kaž­dým pre­cvi­ču­ješ inú par­tiu tela. Vy­skú­šaj na­prí­klad bi­cep­sové zdvihy s čin­kami a po­tom prejdi na­prí­klad na vý­pady. Ta­kýmto spô­so­bom si pre­kr­víš or­ga­niz­mus a bu­deš plná ener­gie.

Si­lový tré­ning

Je jed­ným z na­jú­čin­nej­ších tré­nin­gov na spa­ľo­va­nie tu­kov. Tiež na­štar­tuje tvoj me­ta­bo­liz­mus a po­čas dňa bu­deš v skve­lej kon­dí­cii. Dô­le­žité je, aby si ho ro­bila správne, pre­tože len tak ti do­káže dať ener­giu na celý deň.

Drepy

Sú najv­hod­nej­ším cvi­kom spod­nej časti tela. Vy­tva­rujú ti za­dok a stehná, po­sil­nia lýtka a ak ich bu­deš ro­biť tak ako máš, po­môžu ti k správ­nemu dr­ža­niu tela. Je dô­le­žité, aby si ich za­hr­nula do svo­jej ru­tiny as­poň nie­koľ­ko­krát týž­denne.

HIIT

Tento typ kar­dia je skve­lým spô­so­bom, ako ráno pre­bu­diť tvoje una­vené telo. Tvoj or­ga­niz­mus sa na­štar­tuje a pra­cuje oveľa rých­lej­šie. Mô­žeš za­čať na­prí­klad na be­žia­com páse, po­tom rob in­ten­zívny tré­ning s čin­kami a na­ko­niec si od­dýchni pri joge.

Zdroj: the­talko.com

Komentáre