In­tro­verti sú veľmi zau­jí­mavé osoby. Majú ob­rov­skú fan­tá­ziu a svoj vlastný svet. Nie sú veľmi spo­lo­čen­skí, sú skôr ml­čan­liví. Sú skôr po­zo­ro­va­te­lia ako reč­níci. Mi­lujú sa­motu a pod poj­mom ide­álny ve­čer si pred­sta­via gauč, čaj a čí­ta­nie knihy. In­tro­verti sú ur­čite veľ­kou in­špi­rá­ciou pre kaž­dého z nás a my ti po­nú­kame te­to­va­nia, kto­rým by ur­čite žia­den in­tro­vert ne­odo­lal. (a ur­čite nie ani žiadny ex­tro­vert)

Mi­ni­ma­lis­tické te­to­va­nia: Te­to­va­nia malé, no za to krásne a in­špi­ra­tívne.

zdroj: tum­blr.com tum­blr.com

zdroj: tum­blr.com tum­blr.com

zdroj: tum­blr.com tum­blr.com

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com
large

pin­te­rest.com
pinterest.com

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com
large (1)

pin­te­rest.com
pinterest.com

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com
antler-tattoo

pin­te­rest.com
pinterest.com

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com
0cce0bea38df21a3006430b5b05196e6

pin­te­rest.com

Te­to­va­nia s vý­zna­mom. Môžu to byť texty z piesní, kníh či ci­táty. Veľa in­tro­ver­tov si dáva vy­te­to­vať aj mo­menty zo ži­vota, ktoré majú pre nich istý vý­znam.

11123841_1443254665973594_1941830107_n

pin­te­rest.com
large (2)

pin­te­rest.com
Foot-Tattoo-Lettering

pin­te­rest.com
pinterest.com

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com
pinterest.com

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Komentáre