Sú trendy, na kto­rých sa dnes len sme­jeme. Niečo, čo nám ke­dysi prišlo štý­lové, veľmi rýchlo z módy vy­šlo. Aj keď sa stáva, že sa móda vra­cia, exis­tujú prí­pady, pri kto­rých by sa to roz­hodne stať ne­malo. 

Out­fi­to­vých či vla­so­vých kre­ácií bolo v mi­nu­lých ro­koch hojne a nie pre všetky máme dnes po­cho­pe­nie. Nad nie­kto­rými už len krú­time hla­vami alebo sa sme­jeme vždy, ak nie­kto vy­tiahne star­šiu fotku. Boli kúsky, ktoré tak rýchlo ako prišli, aj od­išli. A ve­ríme, že sa ni­kdy ne­vrá­tia. Toto je de­siatka snáď tých naj­hor­ších!

1. Nízko stia­hnuté no­ha­vice

Veľmi ob­ľú­bené boli najmä u hip-ho­po­vých umel­cov, kto­rými sa in­špi­ro­vala množ­stvo cha­la­nov, kto­rých sme mohli vi­deť cho­diť s vy­tŕča­jú­cimi tren­kami a no­ha­vi­cami „na pol“ za­dku. Možno chceli uká­zať znač­kové spodky, no vy­ze­ralo to na­ozaj zle.

2. High­ligh­ter na ce­lej tvári

Veľ­kým tren­dom 90. ro­koch bola roz­žia­rená, „sln­kom po­boz­kaná“ tvár. Na­miesto tých správ­nych miest, na ktoré si ap­li­ku­jeme high­ligh­ter dnes, sa vtedy ap­li­ko­val po ce­lej tvári. Ne­smel chý­bať ani lesk na pe­rách.

View this post on Ins­ta­gram

#ra­chel­hun­ter#stu­ning #hap­py­birt­day

A post sha­red by marc (@mot­tet91) on

3. Pod­pr­senka pod sa­kom

Saká, kos­tými a pod nimi pod­pr­senky bez trička či blúzky. Tento módny „hit“ pre­slá­vili spe­váčky sku­piny Spice Girls. Na­šťas­tie, ne­trval veľmi dlho.

4. High-wais­ted no­ha­vice

Te­raz ne­mys­líme dnešné dobre pad­núce džínsy, kto­rými vy­sta­vu­jeme na ob­div naše po­za­die. Ale kla­sické vy­soko pá­sové no­ha­vice, ktoré no­sili najmä chlapi. Tí nižší si mys­leli, že sa takto opticky pre­dĺžia, av­šak vy­ze­rali ako te­hotní.

5. Tep­lá­ková súp­rava

Na konci 90. ro­kov boli veľmi ob­ľú­bené tep­lá­kové súp­ravy. Ur­čite veľmi po­hodlné, no vzhľa­dovo sa nad nimi dnes už len po­us­me­jeme. Mi­lo­vala ich na­prí­klad Jen­ni­fer Lo­pez či Brit­ney Spe­ars, kto­rých fot­kami sa in­špi­ro­valo mnoho žien.

6. Ra­menné vy­pchávky

Tento trend ešte z 80. ro­kov sa na­šťas­tie ne­vrá­til a há­dam ani ná­vrat ne­oh­lási. Vy­pchaté ra­mená na­ozaj alebo na­fúk­nuté ra­menné časti šiat ne­vy­ze­rajú vábne.

7. Tex­tilné gu­mičky

Veľké gu­mičky do vla­sov od­sú­dila do­konca aj Car­rie Brads­haw ešte v se­riály Sex v meste. Ne­vy­ze­rajú pekne a roz­hodne by mali ostať iba na doma.

8. Lesklé bundy

Veľké a lesklé – také boli ob­ľú­bené bundy najmä u mu­žov. Zrejme si pri­pa­dali veľmi fra­jer­sky, no tento typ búnd na­šťas­tie rýchlo z ulíc zmi­zol. Ob­ľu­bo­vali ich tak­tiež rap­peri a všetci, ktorí tento hu­dobný štýl uzná­vali.

View this post on Ins­ta­gram

INS­PI­RA­TION #ALIG #RES­PECT

A post sha­red by Orange Ra­dio (@orange_ra­dio) on

9. Holé bruško

Áno, ženy chcú uká­zať svoje pekné bruško. Av­šak nie tak dávno sa bruško uka­zo­valo tro­cha inak ako dnes – no­ha­vice či sukne mali nízky sed a top za­krý­val pu­pok, čiže bolo vidno iba je­den nahý pás.

10. Trvalá

Asi naj­horší vla­sový trend všet­kých čias. Umelo vy­tvo­rené ku­čery, ktoré vďaka príp­rav­kom vy­dr­žali na­ozaj dlho. Ženy, ktoré si takto vlasy ne­chali upra­viť však pri­po­mí­nali ovečky.

Zdroj: he­art.co.uk

Komentáre