Nájdi si nie­koho, kto je hrdý na to, že ťa má.

Nájdi si nie­koho, kto je hrdý, že ťa môže na­zvať svo­jou par­tner­kou. Nájdi si nie­koho, kto je ochotný pod­po­ro­vať tvoje sny. Nájdi si nie­koho, kto je tr­pez­livý. Nájdi si nie­koho, kto bude zná­šať tvoje ná­lady a bude ich chá­pať. Nájdi si nie­koho, kto z teba robí lep­šieho člo­veka. Nájdi si nie­koho, kto mi­luje trá­viť čas s te­bou. Nájdi si nie­koho, pri kom sa bu­deš cí­tiť sama se­bou. Nájdi si nie­koho, kto bude dbať na to, ako sa cí­tiš. Nájdi si nie­koho, pre koho bu­deš pri­ori­tou.

“Láska musí byť vá­šen, po­sad­nu­tosť, niečo, bez čoho sa nedá žiť. Stra­tiť hlavu, za­mi­lo­vať sa do nie­koho, zo­ša­lieť a to isté spra­viť jemu. A ako ho nájsť? Len po­čúvni, čo ti ho­vorí srdce. Pre­tože pravda je, že nemá zmy­sel žiť a toto ne­spoz­nať. Prejsť tú cestu a ne­poz­nať lásku, to je ako ne­pre­žiť vô­bec nič.” – Ant­hony Hop­kins

 

„Láska na jed­nej strane ne­stačí. Ne­ot­vorí sa duša jed­ného tomu, kto nie je ochotný ot­vo­riť tú svoju. Láska je dia­lóg a nie mo­no­lóg.“ – Oriana Fal­laci

Nájdi si nie­koho, kto sa bude zau­jí­mať o tvoje zdra­vie. Nájdi si nie­koho, kto bude chcieť s te­bou strá­viť svoju bu­dúc­nosť. Nájdi si nie­koho, kto ťa bude chcieť jed­ného dňa na­zvať man­žel­kou. Nájdi si nie­koho, kto ťa bude mi­lo­vať bez pod­mie­nok. Nájdi si nie­koho, pre koho láska zna­mená obeta a ra­dosť.

Nájdi si nie­koho, kto sa bude s te­bou chcieť smiať, no aj pla­kať. Nájdi si nie­koho, pre koho sa oplatí za­bo­jo­vať o svoje šťas­tie. Nájdi si nie­koho, kto ťa bude pod­po­ro­vať a mi­lo­vať, bez toho, aby ti niečo vy­čí­tal.

„Krásu môže člo­vek po­znať a za­mi­lo­vať sa do nej be­hom ho­diny, a pre­stane ju mi­lo­vať ešte rých­lej­šie. Ale dušu sa člo­vek musí na­učiť po­znať. Verte mi, že nič na svete ne­dos­ta­nete bez práce, do­konca ani lásku, najk­rajší a naj­pri­ro­dze­nejší cit.“ – Z knihy Mi­lostné do­pisy slav­ných mužu, gróf Lev Tols­toj

Komentáre