Každý hľa­dáme toho dru­hého, s kto­rým sa mô­žeme pre­chá­dzať po meste dr­žiac sa za ruky, roz­prá­vať sa ne­ko­nečné o ho­diny o všet­kom na svete a po­tom spo­ločne zjesť pizzu o dru­hej ráno. No zod­po­ved­nosť, ktorá s tým pri­chá­dza, ťa môže vy­stra­šiť a od­ra­diť od vzťahu s oso­bou, ktorá ne­bude len tvoj fra­jer, s kto­rým sa po­pý­šiš pred ka­moš­kami, ale tvoj naj­lepší pria­teľ.

Husband and wife couple kissing in hammock

foto: www.li­fe­hack.org

Ne­bu­deš sa báť mu po­ve­dať všetko dobré aj zlé, čo máš na srdci. Ne­bu­deš sa ráno báť, ako vy­ze­rajú tvoje vlasy alebo že ne­máš na sebe ma­keup. Ne­bu­deš si dá­vať ša­lát, aby si ne­mys­lel, že si tučná, ale dáš si to, na čo máš sku­točne chuť. Bude ťa mať rád preto, aká si. Lebo vie, že tvoje pehy ti roz­žia­ria tvár, tvoje boky sú krásne žen­ské a tvoja jazva je vý­sled­kom ne­hody, pred kto­rou ťa bude vše­možne v bu­dúc­nosti ochra­ňo­vať.

Couple portrait

foto: www.huf­fing­ton­post.com

Láska ti má po­môcť ak­cep­to­vať druhú osobu takú akou je a mi­lo­vať ju preto. Ni­kto nie je do­ko­nalý, ale je dô­le­žité si nájsť par­tnera, kto­rého po­zi­tíva ob­di­vu­jete a ne­ga­tíva ak­cep­tu­jete. Bude to stáť  veľa spo­loč­ných roz­ho­vo­rov, veľa kom­pro­mi­sov a bu­deš mu­sieť pre­ko­nať samu seba, ale na konci zís­kaš par­tnera, tvoju oporu, kto­rému mô­žeš vždy ve­riť, kto­rému mô­žeš za­vo­lať a vždy je tam, keď ho po­tre­bu­ješ, kto­rému mô­žeš po­ve­dať všetko, čo ťa trápi a ktorý sa bude s te­bou úp­rimne ra­do­vať z kaž­dého tvojho úspe­chu a bude ťa ute­šo­vať pri tvo­jom ne­ús­pe­chu.

Komentáre