Hoci na tému „be­auty pre­šľa­pov“ vzniklo už množ­stvo člán­kov, opa­ko­va­nie je matka múd­rosti a ni­kdy nie je na škodu si tieto chyby pri­po­me­núť.

Ne­správny od­tieň make-up(u)

Podľa môjho ná­zoru, je nájsť si správny od­tieň make-up(u) jed­ným z naj­ťaž­ších vi­zá­žis­tic­kých hla­vo­la­mov. No po­kiaľ žena nechce na ulici pô­so­biť, že si práve doma skú­šala make-up tu­to­rial alá Mŕtva ne­vesta na Hal­lo­ween party alebo na­opak ako za­bud­nutý po­ma­ranč v špajzi, mala by vý­beru make-up(u) ve­no­vať pat­ričnú po­zor­nosť.
Vý­sle­dok bude po­tom roz­hodne stáť za to.

View this post on Ins­ta­gram

@hu­da­be­auty @shop­hu­da­be­auty @hu­da­kat­tan­be­auty @mo­na­kat­tan @wed­ding­for­ward @anas­ta­sia­be­ver­ly­hills @dior @cha­nel @jlo­be­auty @kk­wbe­auty @ky­lie­cos­me­tics @ky­lie­jen­ner @ma­ke­up­by­ma­rio @ma­ke­up­fo­re­ve­rof­fi­cial @kry­o­la­nof­fi­cial @anas­ta­sia­be­ver­ly­hills @ni­kkie­tu­to­rials @mac @mac­cos­me­tics @mac­cos­me­tics­tur­kiye @hu­da­be­auty @mo­na­kat­tan @di­or­ma­keup @ky­lie­cos­me­tics @in­glot­tur­kiye #28may #az­ta­gram #anas­ta­sia­be­ver­ly­hills #hu­da­be­auty #ky­lie­cos­me­tics #ma­ke­up­tu­to­rial #ma­keup #anas­ta­sia­be­ver­ly­hills #hu­da­be­auty @ely­sian360

A post sha­red by Rena Ba­y­ra­mova (@rena_sharm) on

Ne­vhodná (čierna) pod­pr­senka pod biele tričko

Ne­ho­vo­rím o lu­xus­nej čier­nej, čip­ko­va­nej pod­pr­senke, ktorú si ra­fi­no­vane ob­lie­kame pod bielu, mierne pries­vitnú blúzku. Mám na mysli oby­čajnú pod­pr­senku, v tom hor­šom prí­pade s ne­ja­kým vzo­rom, v ex­trém­nom – s le­opar­dím vzo­rom, ktorú si ob­lie­kajú ča­sto­krát mladé diev­čatá pod kla­sické ba­vl­nené biele tričko. Ne­vy­zerá to pekne, ne­vy­zerá to prí­ťaž­livo a pô­sobí to sku­točne ne­vkusne. Takže nie, nie, nie a ešte raz – NIE.

Zle pad­núce spodné prádlo

Pri spod­nom prádle ešte osta­neme. Voľba spod­ného prádla je dô­le­žitá hneď z nie­koľ­kých hľa­dísk. Zod­po­vedá za to, ako sa cí­time a buď na­šej po­stave li­chotí alebo ju de­ho­nes­tuje. Ur­čite ste si nie raz všimli, aké ška­redé ryhy na ob­le­čení vy­tvára zle pad­núca pod­pr­senka. Správny vý­ber spod­nej bie­lizne nie raz za­chrá­nil ne­ča­kané si­tu­ácie. Preto naň dbajme a ne­pod­ce­ňujme túto časť nášho šat­níka.

Ne­pri­ro­dzene vy­ze­ra­júce obo­čie

Pa­mä­táte si ešte na trend ten­kých čia­rok na­miesto obo­čia? Áno, čistá ka­ta­strofa. A táto ka­ta­strofa stojí za množ­stvom ne­pri­ro­dzene vy­ze­ra­jú­ceho obo­čia. Keďže sme nech­celi byť „out“, škl­bali sme si obo­čie jedna ra­dosť (nie­ktoré ho do­konca aj ra­di­kálne oho­lili) a v mno­hých prí­pa­doch sme sa práve vďaka tomu o vlastné obo­čie pri­pra­vili raz a navždy. Alebo as­poň na dllll­hu­uuu dobu. Keďže sme však ne­doč­kavé a to naše ne­stihlo do­rásť, s no­vým tren­dom prišlo aj do­kres­ľo­va­nie obo­čia. A to nie vždy do­padlo šťastne.  Na in­ter­nete však náj­dete množ­stvo ná­vo­dov ako si ne­spra­viť z obo­čia logo ne­me­no­va­nej špor­to­vej značky, tak hor sa na make-up tu­to­riály.

Le­gíny na­miesto no­ha­víc

Ve­rím, že tento „trend“ je na ústupe, no stále sa nájdu slečny, ktoré le­gíny berú ako pl­no­hod­notnú náh­radu za no­ha­vice. Takže ešte raz… Po­kiaľ ne­máte na­mie­rené práve do po­sil­ňovne alebo ne­le­žíte doma na gauči, ne­chajte le­gíny rad­šej v skrini. Ak však na­ozaj bez le­gín ne­pre­ži­jete, zvoľte k nim as­poň tu­niku, over­si­zed svetre a pod.

Pan­čušky do lo­di­čiek s ot­vo­re­nou špič­kou

…alebo do san­dá­lok. Tu sa tisne otázka – prečo? Prečo, keď exis­tuje množ­stvo iných va­riant? Av­šak! Ak by ste predsa trvali na tom, že tie krásne šaty si vy­slo­vene pý­tajú lo­dičky s ot­vo­re­nou špič­kou, pre­tože inak sa zrúti svet – módni gé­ni­ovia vy­mys­leli aj pre tento prí­pad rie­še­nie. Sú ním si­lonky s ot­vo­re­nou špič­kou. Vy­uží­vajme ich a ne­za­bú­dajme na tento per­fektný vy­ná­lez.

 

Komentáre