„Len si pí­šeme. Predsa o nič nejde, je to len moja ka­ma­rátka/môj ka­ma­rát, známa/známy. Ne­ro­bím nič zlé…“

Pí­sa­nie, od­pi­so­va­nie, ko­men­to­va­nie, za­bí­ja­nie času, ktorý by sa dal strá­viť aj inak. Je pravda, že v dneš­nej dobe už ani ne­vieme, kde máme hra­nice. Kedy sa aj ta­kéto ,,tex­to­va­nie“ dá zrov­ná­vať s ne­ve­rou. Od­mys­liac si ne­veru fy­zickú, na­stáva tu prob­lém s tzv. vir­tu­ál­nou ne­ve­rou, ky­ber­se­xom a po­dobne. Ur­čite sa s tým už stre­tol každý je­den z nás. Za­čína to len ne­vin­ným pí­sa­ním si, ktoré ča­sto­krát prejde až do ma­lej aférky, z kto­rej sa člo­vek už tak ľahko ne­vy­motá.

Ako­náhle vzniká vo vzťahu prob­lém, máme chuť to rad­šej rie­šiť inde. Vy­roz­prá­vať sa, zdô­ve­riť sa, hoci aj cu­dziemu člo­veku, ktorý môže byť od nás ti­sícky ki­lo­met­rov ďa­leko a pri­tom tú najb­liž­šiu osobu máme práve vedľa seba.

Ne­vyhnú sa tomu ani chlapi, ktorí majú po­trebu hýč­kať si svoje ego. Nájdu si me­dzi pria­teľmi ne­jakú ,,dobrú ka­ma­rátku“, kto­rej sa budú radi zdô­ve­ro­vať so svo­jimi aj in­tím­nymi prob­lé­mami, po­citmi, či ne­bo­daj ne­sú­ladmi vo vzťahu. Sú však pria­te­lia, s kto­rými sa o tom ba­víme nor­málne, pre­tože vieme, že nás, ani druhú stranu ne­budú od­su­dzo­vať. Prob­lém sa vy­skytne v kaž­dom vzťahu či man­žels­tve, ne­hľa­diac na me­siace, či roky, ktoré spolu strá­vime. Jedno je ve­dieť sa zdô­ve­riť a ne­chať si po­ra­diť, druhé ro­biť to takto. Ne­cit­livo, úboho, bez rie­še­nia s par­tne­rom, s kto­rým sa­motný prob­lém vzni­kol.

View this post on Ins­ta­gram

Look of the day! 📸 @lu­ana­silva

A post sha­red by Fas­hi­on­Box (@the.fas­hi­on­box) on

A verte či nie, za­kaž­dým to má svoje ná­sledky. Nie vždy ide len o ne­vinné pí­sa­nie, bežné zdô­ve­ro­va­nie sa, pre­tože ak by tomu aj tak bolo, člo­vek by ne­mal prob­lém vy­jsť s prav­dou na po­vrch. Lenže ak dôjde k za­tĺka­niu, niečo je v ne­po­riadku.
Naj­hor­šie je, ak to je­den be­rie ako zradu, za­tiaľ čo druhý, ako formu zá­bavy a rozp­tý­le­nia.

V dneš­nom svete pl­nom tech­no­lo­gic­kých vy­mo­že­ností a vy­spe­lého ko­mu­ni­ko­va­nia cez rôzne ap­li­ká­cie, je tento druh ne­very veľmi roz­ší­rený.

Ak člo­vek nemá pevne sta­no­vené hra­nice, a pri kaž­dom prob­lé­mom vo vzťahu padá do vir­tu­ál­neho sveta zdô­ve­ro­va­nia sa dru­hej osobe, je tu prob­lém. Často sa ta­káto ,,ne­vera“ od­halí, až po skon­tro­lo­vaní par­tne­rovho mo­bilu, aj keď len čisto ná­hodne. A te­raz si po­ve­dzme na­ro­vinu. Kto ne­mal nie­kedy chuť vziať par­tne­rov mo­bil a len tak skon­tro­lo­vať či sa niečo ta­kéto ne­odoh­ráva aj u neho? Vy­užiť chvíľu ne­po­zor­nosti alebo čas, ktorý par­tner strávi v spr­che? Pre­tože, čo ak? Ta­kéto od­ha­le­nie ve­die nie­len k strate dô­very, ale často aj k roz­chodu, či roz­padu man­žels­tva.

Na­ozaj nám to stojí za to? Je už dnešná doba tak ska­zená, že rad­šej všetko rie­šime, cez fa­ce­book, ins­ta­gram, než aby sme sa po­zreli mi­lo­va­nej osobe do očí a po­ve­dali jej pravdu? Preto by mal každý z nás zvá­žiť či je jeho sprá­va­nie vhodné a ne­zra­ňuje par­tnera, a v ko­neč­nom dô­sledku aj nás sa­mých. Či nie je chyba „len“ v ko­mu­ni­ká­cií.

Kom­pen­zo­vať si ur­čité veci, prob­lémy či svoje ego je prosto chybné, zlé a sla­boš­ské. Skúsme sa za­mys­lieť nad tým, čo je pre nás sku­točne dô­le­žité… A či vô­bec má zmy­sel ostá­vať vo vzťahu, ktorý je ta­kýmto prob­lé­mom už po­zna­čený, a kde sa to už možno nedá rie­šiť inak.

Pre­tože verte alebo nie, aj tak na ni­čom inom ne­zá­leží, len na vás dvoch. Vždy ste vy dvaja a prob­lém, s kto­rým sa po­tý­kate, nie prob­lém, ty a ja, ale vy dvaja.

Tak si to jed­no­du­cho spolu vy­ko­mu­ni­kujme, je to predsa ten naj­jed­no­duchší spô­sob, ako rie­šiť prob­lém. 

Komentáre