Každý máme tú svoju zá­vis­losť. Pre nie­koho je to in­ter­net, pre iného usta­vičné sms, na­ku­po­va­nie,  káva či faj­če­nie. Vieš, aká zá­vis­losť je cha­rak­te­ris­tická pre tvoje zna­me­nie?

Ba­ran –  Twit­ter/ Fa­ce­book

Ba­ran je im­pul­zívne zna­me­nie, ktoré rado dáva na­javo svoje ná­zory. Zdá sa, že so­ciálne siete boli stvo­rené práve pre neho, pre­tože mu po­sky­tujú do­sta­tok miesta na zdie­ľa­nie svo­jich myš­lie­nok.

Býk – čo­ko­láda

Býci zvyknú byť pri­veľmi zod­po­vední, spo­ľah­liví a prak­tickí na to, aby sa im vy­vi­nula ne­jaká ne­bez­pečná zá­vis­losť. Ne­mô­žeme sa ču­do­vať, že je to len čo­ko­láda – veď kto by ju ne­mi­lo­val?

zdroj: unsp­lash.com

Blí­že­nec – na­ku­po­va­nie

Pris­pô­so­biví a zve­daví. Sle­dujú naj­nov­šie trendy a na zá­klade toho si ne­us­tále do­pl­ňujú svoj šat­ník. Keď k tomu pri­rá­tame ich ne­roz­hod­nosť, často kú­pia aj viac kús­kov na­raz.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Rak – zlé vzťahy

Chu­dá­čik rak. Stále sa za­mi­luje do toho ne­správ­neho, a na­po­kon ostane so zlo­me­ným srd­com. A to len vďaka jeho lo­ja­lite, cit­li­vosti a em­pa­tii.

Lev  – Ins­ta­gram

Myslí si o sebe, že je naj­lepší a má to tak ne­jako v po­vahe. Práve preto pre neho Ins­ta­gram pred­sta­vuje miesto, kde môže dá­vať na ob­div ilú­ziu svojho per­fekt­ného a do­ko­na­lého ži­vota.

Panna – káva

Na čom inom by mohlo byť zá­vislé to na­ju­si­lov­nej­šie zna­me­nie? Stále tvrdo pra­cuje a všetko ana­ly­zuje, preto patrí ká­vička me­dzi ne­od­mys­li­teľnú sú­časť dňa.

zdroj: unsp­lash.com
Váhy – mo­bilný te­le­fón

Ne­ber to v zlom, každý sme tak tro­chu zá­vislí na svo­jich smart­fó­noch. Ale špe­ciálne to platí pre Váhy. Po­kiaľ majú mož­nosť, vy­hnú sa osob­nej kon­fron­tá­cii a pre­sme­rujú na svoj te­le­fón.

Škor­pión – re­a­lity show

Váš­nivý a tro­chu tvrdo­hlavý škor­pión mi­luje at­mo­sféru re­a­lity show. A vô­bec sa to ne­hanbí pri­znať, ak ne­jaké v te­le­ví­zii dá­vajú, rád si ju po­zrie.

Stre­lec – ces­to­va­nie

Ľu­dia na­ro­dení v zna­mení Strelca majú tú­lavé to­pánky. Mi­lujú zba­liť si svoje veci a vy­ra­ziť ob­ja­vo­vať nové miesta, mestá a ľudí, na čom si ča­som ve­dia vy­tvo­riť peknú zá­vis­losť.

zdroj: pe­xels.com
Ko­zo­ro­žec – práca

V pra­co­vej ob­lasti sú Ko­zo­rožci na­ozaj naj­lepší. Ale nič nie je za­darmo. Byť zod­po­vedný a dis­cip­li­no­vaný v práci je jedna vec, ale ne­ve­dieť pre­stať pra­co­vať je zas iná!

Vod­nár – čí­ta­nie

Vo svete kedy sú naše tváre ob­rá­tené do ne­mých ob­ra­zo­viek nie je naj­hor­šou zá­vis­los­ťou čí­ta­nie. Vod­nár je od prí­rody in­te­lek­tu­álne orien­to­vaný mys­li­teľ, a tak nie je žiad­nym prek­va­pe­ním jeho zá­vis­losť na čí­taní kníh.

Ryby – spá­nok

Tak jemné a cit­livé zna­me­nie. So všet­kým svo­jim emo­ci­onál­nym ná­po­rom sa ve­dia úžasne vy­spo­ria­dať –  a to tak, že si po­spia.

Zdroj: diply.com

Komentáre