Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Znovu se­díš bez duše nie­kde v Sta­rom Meste, kon­krétne miesto ten­to­krát ne­viem, lebo už ne­sle­du­jem tvoju po­lohu cez ap­li­ká­ciu Pria­te­lia. Len tak se­díš, na­roz­diel odo mňa, sle­du­ješ moju po­lohu každú mi­nútu a pla­češ, už nad roz­lia­tym mlie­kom. Áno viem, som hlu­pák, že som ti dal včera ko­šom, že si bola len jedna z mno­hých, na mo­ment pre­tr­vá­va­jú­cich za­dkov a te­raz, keď mi prí­deš málo at­rak­tívna, som ťa pre­stal vy­hľa­dá­vať.

Je zby­točné ťa ťa­hať za nos, že si vý­ni­močná, že me­níš môj ži­vot k lep­šiemu. Prav­dou však je, že haj­zel haj­zlom zo­stane a tvoje zlo­mené srdce môže znovu zce­liť do­kopy osu­dový muž na bie­lom koni, alebo fľaša vodky. Zby­točne si ma pred­sta­vo­vala ka­moš­kám, ne­budú naše dru­žičky na svadbe a ur­čite si si všimla, že viac ako ty, ma zau­jala tvoja ka­ma­rátka Saška. Tie jej dlhé nohy vedú priamo do neba.

Ver či ne­ver, tá tvoja vraj naj­lep­šia ka­ma­rátka mi včera faj­čila po­čas toho, ako som ti ja na what­sapp pí­sal, že to mu­síme ukon­čiť. Ukon­čiť ešte skôr, ako mi náj­deš v mo­bile jej holé fotky, ktoré te­raz po ve­če­roch po­rov­ná­vam s tvo­jimi. Tvoje na­ked vi­deo ako sa ro­bíš, na­to­čila ona lep­šie, na zlatú me­dailu.

Po­kožka jej vo­nia po va­nilke, dlhé ble­do­hnedé vlasy kon­čia pod kľúč­nou kos­ťou a jemný prí­ve­sok na krku do­ko­nalé za­padá do de­koltu. Ob­čas pri sexe mám chuť po­ve­dať tvoje meno, no nie preto, že na teba mys­lím, skôr chcem, aby na teba mys­lela ona, aby mala vý­čitky, že je­bem ju, keď ty doma pla­češ a ona ti po­tom po­dáva zá­chrannú ruku. Toto si chcela? Ľu­tu­ješ te­raz, že si ma zo­brala von s tvo­jom par­tiou?

View this post on Ins­ta­gram

Tag so­me­one😈🔥 @clas­sy­facts

A post sha­red by Li­fes­tyle Coup­les Ma­ga­zine (@we­alt­hyp­ro­file) on

Vi­dím, že mi od teba kliká správa, no ne­mám chuť čí­tať to, len mo­no­tónne vy­ma­zá­vam tvoj chat. Ne­mám chuť čí­tať tie sračky po­čas toho, ako JEJ dá­vam dole gaťky, chy­tám JEJ panvu do rúk a za­čí­nam orálny sex. Ne­mám chuť pre­stá­vať s týmto ak­tom len preto, že to ne­mô­žem ro­biť. Za­ká­zané ovo­cie chutí tak bož­sky a vô­bec mi ne­pre­káža, že bu­dem zato po­tres­taný, že karma na do­behne za najb­liž­ším ro­hom, no tá žena je tak do­ko­nalá, že stojí za tento hriech.

Mám rád to, ako chutí, zvy­kám si nato, že vždy pri or­gazme jemne po­krčí nos, že má rada moje pery, ktoré stále do­okola vlastní. Mám rád jej pr­sia, síce sú tro­chu men­šie ako tie tvoje, no pre mňa za­tiaľ ne­ot­re­pané a mám chuť ich pre­skú­mať úplne celé.

Boz­ká­vam jej lono, sme­ru­jem vyš­šie, cez pr­sia až na krk. Nežne, ja­zy­kom skú­mam jej po­kožku, pre­chá­dzam na ústa a po­čas toho ako do nej vni­kám, ju se­ba­ve­domo dr­žím za krk, aby ve­dela, že patrí len mne. Dr­žím ju tak, ako som do­ne­dávna dr­žal teba. Dobre po­znáš ten po­cit, keď ťa šu­kám, keď ma vieš na malý mo­ment do­stať na ko­lená. Lenže te­raz pre­brala tvoje miesto mlad­šia, kraj­šia a ši­kov­nej­šia žena, ktorá za tvo­jim chrb­tom tvrdí, že som ko­kot, pri­tom znovu a s ra­dos­ťou pre­spí v mo­jej po­steli.

Na čo asi tak mys­lím, keď ti ne­od­pi­su­jem? Pre­mýš­ľam, ktorá bude ďal­šia na zo­zname. Pre­mýš­ľam, či ti už Saška stihla po­ve­dať, že je zlá ka­ma­rátka a pod­ľahla mi, či ne­dáme trojku, či si mám kú­piť Ip­hone Xs alebo Xr, či ve­čer pôj­dem do Trafa alebo do Alize, či si mám brať bundu, lebo hlá­sia dážď.

A na čo mys­líš ty, keď ti ne­od­pi­su­jem? Skús si ne­vyp­la­kať oči, ne­ub­li­žuj si, po­suň sa ďa­lej a vy­jeb nie­koho iného, no aj tak bu­deš pri tom sexe mys­lieť na mňa, zato dám ruku do ohňa.

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre