Viem, že veci ni­kdy nie sú čier­no­biele, a my sme sa tak sna­žili, aby boli. Áno, sú tu aj veci, o kto­rých sme ne­ho­vo­rili a sna­žili sme sa im vy­hnúť tak veľmi, ako sme mohli. Ne­viem, čo je hor­šie.

Dala som ti šancu, no te­raz roz­mýš­ľam, ako si ju zne­užil a po čase za­ho­dil. Hľa­dám zmy­sel toho, prečo si to uro­bil. Ne­zna­mená to, že ťa ne­ná­vi­dím, ani že ti to dá­vam za vinu. Len som si mys­lela, že išlo o viac ako len o to. Tu­šila som, že to ne­bude tr­vať večne, ale ča­kala som, že by to trvalo o chvíľu dl­h­šie. Pre­tože som v tebe vi­dela niečo, čo si ty vi­dieť nech­cel. Možno práve preto som tak pre­hlia­dala tvoje se­bec­tvo.

Foto: thoughtcatalog.com

Foto: thought­ca­ta­log.com

Viem, že všetci mu­síme naj­skôr mi­lo­vať sa­mých seba, ale mám po­cit, že ty si ani len na chvíľu ne­po­mys­lel na to, čo by som mohla chcieť ja. Ani ako by som sa cí­tila ja. Chcela som ti to po­ve­dať, no ja som rad­šej ko­nala. Uro­bila som pre teba miesto v mo­jom svete, bez ohľadu na to, ako vy­de­sená som bola z mož­nosti stra­tiť ťa. Vždy som si za­pchá­vala uši pred re­čami iných a ho­vo­rila som si, že sa zme­níš. Áno, raz ur­čite bude iný, takto som kla­mala samú seba. My sme boli jedno, ale bo­hu­žiaľ sme mali dve stránky.

Keď si od­išiel, ne­bol to šok. Bola to bo­lesť, po­cit bez­ná­deje a žiaľu. Ešte stále to bolí. Ve­del si, aká slabá som, aj ako to bolí, no na­priek tomu si sa vy­pa­ril len tak. Ne­ho­vo­rím, že som ťa chcela viac než čo­koľ­vek iné, ale ľú­bila som ťa. Dala som ti moju dô­veru, za­čala som ti ot­vá­rať srdce, no ni­kdy som sa nech­cela hrať tvoje hry. Mys­lela som si, že chlap ako ty, veci be­rie vážne, a ne­zu­teká pri pr­vom prob­léme. Mys­lela som si, že si iný.

Foto: puckermob.com

Foto: puc­ker­mob.com

Ale už tomu roz­umiem.

Možno si po­tre­bu­ješ v hlave ujas­niť čo a ako chceš. Ale, aby si ve­del, ja idem. Práve te­raz. Dú­fam, že ma sle­du­ješ a vi­díš, aké je ťažké od­ísť.

Ani nie tak pre mňa. Ale pre teba.

puckermob 1 titulna

Foto: puc­ker­mob.com

Všetko, čo som sa z tejto hry na­učila je, že na­ozaj ne­vieš, čo máš, po­kiaľ to nie je preč. Ne­viem, či si taký dobrý kla­már, alebo nech­ceš vi­dieť roz­diel me­dzi klam­stvom a prav­dou, no už sa rad­šej ne­pý­tam. Dú­fam, že sa do­sta­neš na miesto, kde chceš byť. Viem, že jed­ného dňa sa po­zrieš späť a bu­deš cí­tiť ob­rov­skú vinu. Ale vtedy už bu­dem s nie­kým, kto sa ne­za­chová ako ty.

Áno, je to ťažké. Vô­bec som to takto nech­cela. Ale už som strá­vila pri­veľa času ča­ka­ním na nie­koho, ako si ty, len aby som zis­tila, že si bol len za­stáv­kou na mo­jej ceste do cieľa.

Takže … toto je zbo­hom.

Komentáre