Môj milý,

vieš, ako sa cí­tim, ale vieš ako to vy­zerá a znie? Bo­les­tivo.

Viem, že keď si opitý, tak si člo­vek, ktorý pre­fe­ruje ísť rovno na vec a nemá rád pre­do­hry. Na­priem tomu, že to viem, ne­ve­dela som sa s tým vy­rov­nať.

Vieš čo pre mňa zna­me­nali všetky tie správy: „Si v po­riadku?“ „Deje sa niečo?“

Zna­me­nali veľmi veľa.  Ale naše ob­časné spá­va­nie v po­steli sa uká­zalo ako dl­ho­dobo ne­možné. Nie­kedy si sa sna­žil o maz­na­nie, nie­kedy si na­ozaj za­spal. Vždy si ale väč­ši­nou ča­kal na to, kedy za­spím ja, aby si mo­hol utiecť preč.

Pre teba to bolo všetko len o sexe.

Pre mňa to bolo niečo viac.

25480_tall

puc­ker­mob.com

Ni­kdy som ťa ne­mi­lo­vala, ale chcela som. Alebo ešte lep­šie, chcela som, aby si ma ľú­bil ty.

Vi­del si ma v tých najz­ra­ni­teľ­nej­ších ob­las­tiach, vi­del si ma nahú, na­priek tomu si ne­vi­del tú silnú ženu, ktorú by si jed­ného dňa mo­hol mi­lo­vať.

Po­nú­kol si mi, že ma bu­deš dr­žať v noci za ruku, ale bol si pri­pra­vený od­ísť v ran­ných ho­di­nách.

Vi­del si ma v toľ­kých in­tím­nych si­tu­áciách, že na to nie som hrdá, ale čas ne­vrá­tim späť. Bolo mi s te­bou dobre, tak som s te­bou trá­vila svoj čas. Te­raz viem, že by som svoj čas mohla trá­viť inak, no vtedy som bola prí­liš za­sle­pená te­bou.

Ni­kdy sme sa  ne­roz­prá­vali o tom, ako plynú naše dni, alebo o type ľudí, ktorí sa nám pá­čia.

Ni­kdy som ne­ve­dela meno tvojho naj­lep­šieho pria­teľa, alebo či máš ešte stále dvoch ro­di­čov.

Ty si sa o tom nech­cel roz­prá­vať. Nech­cel si si mí­nať svoj čas na mňa. Na osobu, na kto­rej ti ne­zá­le­žalo a ne­mal si pred ňou re­špekt. Chcel si mi­núť čas len na jedno.

tumblr_nztfhcndws1rks5xoo1_500

pin­te­rest.com

Ne­skoro v noci, kedy nor­málni ľu­dia zvyknú spať, zvykla som si na po­čú­va­nie tvojho dy­chu.

Zvykla som si na to, že aký­koľ­vek po­kus pri­blí­žiť sa k tebe mal opačný úči­nok. Ako­koľ­vek som sa sna­žila, ne­šlo to.

Mi­lo­val si iba to čo všetko som ti mohla dať. Čo som ti mohla dať v po­steli.

Aj ja som mi­lo­vala to, čo si mi dal, ale bolo málo toho, čo som chá­pala. Ale jednu vec už chá­pem.

Ty ma ne­mi­lu­ješ, ale ja už som ou­kej. Ani ja teba ne­mi­lu­jem. 

Ukra­dol si si moje telo, ale moje srdce ti ne­do­vo­lím zo­brať. 

 

Komentáre