1.Ne­vieš dá­tum na­ro­de­nia jej mamy? Ani me­siac? Ufff

2. Ozvi sa jej hneď ráno a na­píš jej krásnu sm­sku

3. Opý­taj sa jej, aký mala deň, veľmi sa chce vy­roz­prá­vať

4. Ho­vor jej, že je krásna, aj keď ti stále bude ho­vo­riť nie

5.Raz za čas by si mo­hol po­st­núť jej fotku na net, lebo si bude mys­lieť, že sa za ňu han­bíš alebo že nech­ceš, aby nie­kto ve­del o va­šom vzťahu

6. Boz­ká­vaj ju na čelo

7. Drž ju za ruku na ve­rej­nosti

8. Po­zvi svo­jich pria­te­ľov a jej pria­te­ľov nie­kde von

zdroj: unsp­lash.com

9. Kúp jej psovi alebo mačke hračku

10. Do­nes jej ra­ňajky do po­stele

11. Ani si ne­vieš pred­sta­viť, ako sa po­teší, ak jej po­ži­čiaš svoju mi­kinu

12. Ak s ňou nech­ceš byť do bu­dúcna, ne­chaj ju ísť. Žena chce byť s mu­žom, ktorý bude ho­vo­riť o spo­loč­nej bu­dúc­nosti

13. Po­vedz jej, že je pekne ob­le­čená

14. Po­vedz jej „Mi­lu­jem ťa“ pred­tým, ako od­ídeš do ro­boty

15. Po­vedz jej, že vy­zerá skvelo i ráno

16. Po­vedz jej, ako si dnes trá­vil čas a čo nové si sa na­učil

zdroj: unsp­lash.com

17. Zo­staň s ňou v pia­tok ve­čer doma a hrajte Člo­veče. Jed­no­du­cho buďte na chvíľu deťmi

18. Mi­luje, keď môže za­spať na tvo­jej hrudi

19. Ak po­tre­bu­ješ radu, spý­taj sa jej a po­raď sa s ňou

20. Daj jej po­cí­tiť, že je pre teba dô­le­žitá

21. Zo­ber ju na spon­tánny trip

22. Pred­stav ju svo­jim ro­di­čom, keď bude ten správny čas

23. Pusti jej svoju ob­ľú­benú hudbu či pie­seň. Ver, že si ju za­mi­luje tiež

24. Po­da­ruj jej niečo na­ozaj hod­notné, av­šak nie drahé

25. Ho­vor o svo­jich plá­noch s ňou

Komentáre