Ak bude on ten pravý, spoz­náš to. Bu­deš to ve­dieť. Bu­deš to cí­tiť.

Nie je nič dô­le­ži­tej­šie, ako naj­skôr stret­núť hlu­pá­kov vo svo­jom ži­vote, ktorí ti uro­bia vrásky, pod­ce­nia ťa a tvoja osoba sa po­páli. Je v po­riadku, ak sa skla­meš, zne­chu­tíš a už sa ne­bu­deš chcieť za­mi­lo­vať. Bý­valí muži, do kto­rých sme boli za­mi­lo­vané nám len uka­zujú, čo je pre nás naj­lep­šie. Ne­ve­rím však, že si ne­mala nie­koho, kto bol milý, len to jed­no­du­cho ne­vyšlo. To sa stáva. Áno, je to prosté a jed­no­du­ché, ale ne­mô­žeme mať nie­koho hneď. Ne­mô­žeme hneď stret­núť svoju ži­votnú lásku, do­kým sa niečo ne­nau­číme. O dru­hých. O sebe.

Je po­trebné sa po­pá­liť. Je po­trebné sa skla­mať. Je po­trebné pla­kať. 

Len si spo­meň, čo ťa na­učili hlú­paci, s kto­rými si strá­vila istý čas. Sľú­bila si si, že už bu­deš na seba lep­šia, že si dáš viac po­zor na vý­ber ľudí v tvo­jej blíz­kosti a že si sa na­učila vá­žiť si samú seba. Mys­líš si, že inak by si sa to sama na­učila, len tak? Nie. Všetko po­trebné sa musí stať. Aj tvoje trá­pe­nia mu­seli byť bo­les­tivé, no o to lep­šie do bu­dúc­nosti, aby ťa na­učili čo-to o láske a o ži­vote. A hlavne o tom, akého par­tnera si pri tebe do bu­dúcna pred­sta­vu­ješ.

unsp­lash.com

Ne­boj sa pla­kať, ne­boj sa pre­hrá­vať, ne­boj sa po­pá­liť. Mu­síš naj­skôr stret­núť hlu­pá­kov, aby si mohla byť šťastná s ním.

„Ne­pleť si lásku s vlast­níc­kym po­blúz­ne­ním; z neho po­chá­dza to naj­hor­šie trá­pe­nie. Lebo v tom sa ľu­dia mý­lia: z lásky trá­pe­nie ne­po­chá­dza. Trá­pe­nie ply­nie z túžby vlast­niť, a tá je opa­kom lásky.“ -An­to­ine de Saint-Exu­péry

Je mi ľúto, ak ste sa stretli s mužmi, ktorí sa len tvá­rili, že sú muži. S tými, ktorí vás za­ra­dili, ne­chali tr­pieť, opus­tili vás…
Ale sú muži, ktorí mi­lujú len jednu ženu na celý ži­vot. Muži, ktorí ve­dia, čo je láska. Muži, ktorí aj keď ro­bia chyby, tak sa sna­žia. Muži, ktorí si vá­žia svoju ženu.
Sú to špe­ciálni muži, ktorí si za­slú­žia špe­ciálne ženy.
Buďte opatrné, keď ho­vo­ríte, že všetci muži sú rov­nakí. Svo­jimi myš­lien­kami si ta­kých pri­tiah­nete.
Verte, že sú takí muži, ktorí stoja za to, aby ste ich hľa­dali.
Sú takí muži, ale i ženy. Ženy i muži.
– Odin

Komentáre