Bý­va­lým sa ho­vo­ria bý­valí, no aj tak is­tým spô­so­bom do nášho ži­vota za­sa­hujú. 

Všetko to, čo sme spolu pre­žili. Nedá sa to ani opí­sať, ak by som chcela vy­brať čo i len jednu prí­hodu, ne­zmes­tila by som sa na há­rok pa­piera.

Je až vtipné, ako si mys­líme, že mô­žeme byť s bý­va­lými pria­te­lia. Je to po­dobné akoby si ho­vo­rila: „Hej ty, zo­mrela ti mačka, ale mô­žeš si ju ne­chať.“

Na konci aj tak je­den bude mi­lo­vať viac a druhý me­nej.

„Pa­mä­táš si na našu hru, kto mi­luje viac a naj­viac? Mys­lím si, že som vy­hrala.“ 

Stála som opus­tená na lúke a sle­do­vala zá­pad slnka, tvoj po­hľad a smiech, ktorý som si ve­dela vy­ba­viť bol až prí­liš re­álny. V hlave som mala chaos a v duši práz­dno. Zvláštne ako nám môže je­den oka­mih (alebo se­kunda) zme­niť ži­vot.

Nie, bý­valí par­tneri ne­môžu byť pria­te­lia. Zna­mená to po­tom, že ni­kdy sme ne­pres­tali niečo cí­tiť k da­nej osobe. Zna­mená to, že ur­či­tým spô­so­bom ho stále chceme kon­tro­lo­vať. Že si náš ži­vot bez neho stále ne­vieme pred­sta­viť.

Ale no ták, ne­bu­deme tu niečo pred­stie­rať. Áno, skú­šala som to. Skú­šala som byť s bý­va­lými ka­ma­rátka a ni­kdy to ne­fun­go­valo.

Vzťahy sú veľmi kom­pli­ko­vané. Alebo nie? Sú jed­no­du­ché? Len to my ľu­dia z nich ro­bíme niečo, čoho sa bo­jíme. 

U mňa v krát­kom čase ne­pre­sko­čila is­kra ale rovno oheň a spá­lil všetky mosty k môjmu bý­va­lému. Bola som si istá, že je to tá pravá láska. Všetko išlo do­ko­nale, žiadna hádka, žiadne nez­hody, len láska a ra­dosť.

No ne­ži­jeme v roz­právke a to všetko do­ko­nalé mu­selo skon­čiť.

Mu­selo to skon­čiť na­ozaj? Ne­mohli sme byť len pria­te­lia? Len … už ni­kdy ne­bu­deme pria­te­lia. Vždy, keď som sa mu po­zrela do očí, vi­dela som veci, ktoré vo mne vzbu­dzo­vali po­city. Vždy, keď sme boli spolu na ve­čeri alebo v kine, mala som chuť ob­jať ho a už ni­kdy ne­pus­tiť. Bol celý môj svet.

A toto je prob­lém. Ro­bíme z ľudí, ktorí nám ub­li­žujú naše svety a po­tom, ten náš nie je schopný nor­málne fun­go­vať.

Ot­vor oči aj ty. 

Komentáre