Ho­vorí sa, že je­diné na čo muži mys­lia a čo chcú, je sex. Sčasti je to pravda, lebo muž­ská pri­ro­dze­nosť je aj taká, no zá­ro­veň je to aj mý­tus. Muži predsa nie sú by­tosti, ktoré by mys­leli len na to jedno je­diné.

Pý­tate sa, čo po­tom muži chcú? Od­po­ve­dať nie je ľahké, na­koľko muži ne­radi roz­prá­vajú o sebe, o svo­jom vnú­tor­nom pre­ží­vaní a o vlast­ných emó­ciách. Na­priek tomu sa nám po­da­rilo zis­tiť 6 naj­čas­tej­ších od­po­vedí na otázku, po čom muži vo vzťahu tú­žia. Z nie­kto­rých bu­dete iste prek­va­pení.

Tu sú…

Mož­nosť ne­mať sex

Ani pre mu­žov nie je sex až taký dô­le­žitý, ako sa na prvý po­hľad zdá. Sa­moz­rejme, majú ho radi a ve­dia si ho užiť, no zjavne nie je pre nich všet­kým. Aj chlapi roz­li­šujú rôzne pre­javy in­ti­mity a rov­nako ako ženy, aj oni nie­kedy pre­fe­rujú len sa tak k nie­komu pri­tú­liť a po­zrieť si film, po­roz­prá­vať sa alebo si dať dlhú pod­ve­černú pre­chádzku… Len sa im to dáva na­javo ťaž­šie, než že­nám.

zdroj: pe­xels.com

Slo­boda

Čias­točne to nad­vä­zuje na to, o čom sme ho­vo­rili pred chví­ľou, a teda – muži chcú mať mož­nosť po­ve­dať nie a ok­rem toho tú­žia, aby ste to ak­cep­to­vali. Inak po­ve­dané, boli by nad­šení, keby ste ich ne­ťa­hali na ná­kupy, ale rad­šej tam vzali ka­mošku a im ne­chali voľnú ruku. V kaž­dom vzťahu je dô­le­žité, aby si obaja za­cho­vali osobnú slo­bodu. Tak ako vy nie ste po­vinná uro­biť všetko, čo muž po­vie, ani oni nie sú po­vinný pl­niť vám všetky pria­nia a roz­mary. Ka­me­ňom úrazu je, že si to jedna, alebo obe strany, nechcú pri­pus­tiť.

Vy nie ste jeho slúžka a on nie je váš do­máci mi­lá­čik, do­pl­nok a po­dobne. Ste rov­no­cenní par­tneri, ktorí dá­vajú svoju lásku tomu dru­hému slo­bodne a dob­ro­voľne. Láska zna­mená sna­žiť sa o dobro toho dru­hého… K tomu už viac niet čo do­dať.

Po­cit, že je pre vás je­di­nečný

Len po­koj. Toto nie je o hlad­kaní muž­ského ega. Tak ako ženy po­tre­bujú pod­poru a lásku, tak muži po­tre­bujú vo vzťahu cí­tiť dô­veru a oce­ne­nie. Je to pre nich veľmi dô­le­žité, lebo kdesi hl­boko vo vnútri majú veľký prob­lém so se­ba­dô­ve­rou a preto majú často sklony pod­ce­ňo­vať sa a ne­ve­riť si.

Dobre im preto padne, ak ich par­tnerka ocení a to nie len jed­no­du­chým kom­pli­men­tom, ale cie­le­nou po­chva­lou ako na­prí­klad: „Ďa­ku­jem Ti, že si uro­bil…/Vá­žim si, že si…/Vďaka, že si uro­bil…, viem, že to pre teba ne­bolo ľahké…“ Dô­le­ži­tej­šie než slová sú skutky, tak ako vás, aj vášho par­tnera do­káže po­te­šiť malý dar­ček či po­zor­nosť.

zdroj: unsp­lash.com

Me­nej žiar­li­vosti

Muži majú prob­lém keď cí­tia, že ich par­tnerka žiarli na iné ženy v ich okolí. Sa­moz­rejme, i žiar­li­vosť patrí k zdra­vému vzťahu, ale aj ona musí mať svoje me­dze. Žiar­li­vostné scény, kon­tro­lo­va­nie mo­bilu či vý­slu­chy sú dávno za hra­ni­cami. To, že si vás par­tner vy­bral ešte ne­zna­mená, že pre neho os­tatné ženy pre­stali exis­to­vať. Áno, vaše miesto – miesto par­tnerky je už ob­sa­dené, ale tak, ako ani pre vás ne­pres­tali os­tatní chlapi exis­to­vať, ani váš par­tner ne­pres­tal vní­mať os­tatné ženy.

Do­prajte mu, aby mal dobré vzťahy s ko­le­gy­ňami, su­se­dou či ka­ma­rát­kou z det­stva. Ak je váš vzťah pevný, stojí na dô­vere a preto sa ne­mu­síte ne­us­tále obá­vať zrady. Ok­rem toho, žiar­li­vostné scény sú asi naj­hor­ším pros­tried­kom ako dať na­javo svoje obavy z toho, že prí­dete o toho dru­hého.

Kon­štruk­tívne hádky

Ženy, úp­rimne, nie­kedy to pre­há­ňame s tým, že pri hád­kach na­ozaj vy­ťa­hu­jeme aj veci, ktoré sú už dávno pasé. Nie­kedy sa ne­cháme ovlá­dať emó­ciami až tak, že ko­náme bez ro­zmyslu. A k čomu to ve­die? K vy­rie­še­niu kon­fliktu ur­čite nie. Takže na­bu­dúce, keď sa bu­dete há­dať, skúste sa sú­stre­diť na pod­statu prob­lému a nie na ved­ľaj­šie zá­le­ži­tosti, ktoré rie­še­nie kríz a ťaž­kostí len od­ďa­ľujú a všetko zby­točne kom­pli­kujú.

zdroj: pe­xels.com

Viac na­hoty

Žen­ské telo mu­žov ne­uve­ri­teľne pri­ťa­huje a ne­musí byť do­ko­nalé ako zo žur­nálu. Muži si vší­majú, čo máte ob­le­čené, no ešte viac sa sú­stre­dia na to, čo ob­le­če­nie skrýva a čo od­ha­ľuje. Nie je žiad­nym prek­va­pe­ním, že v sú­kromí a v tom najb­liž­šom a na­jin­tím­nej­šom pries­tore by od svo­jej par­tnerky uví­tali me­nej zá­bran a viac na­hoty. Is­teže, ne­mu­síte sa v jed­nom kuse po dome pro­me­ná­do­vať nahá, no iste ho po­teší, keď ne­bu­dete doma cho­diť na­ob­lie­kaná ako sne­hu­liak. Muži však ne­majú veľké po­cho­pe­nie pre žen­skú hanb­li­vosť…

Muži a ženy sú veľmi roz­dielni, no ur­čite sa dá do­spieť ku kom­pro­misu. Stačí len viac a ot­vo­re­nej­šie ko­mu­ni­ko­vať a lep­šie toho dru­hého po­čú­vať…

zdroj: your­tango.com

Komentáre