Je jed­no­du­ché vy­zliecť sa a mať sex. Sex je slovo, pod kto­rým si každý pred­staví niečo iné. Je to jed­no­du­ché slovo plné vášne, lásky, zá­žit­kov, ale zá­ro­veň aj wel­land­good.com/wel­land­good.com/stra­chu a prek­va­pe­nia.

Ale, ja sa pý­tam, môže byť nie­kedy sex len se­xom? Bez „zby­toč­ných“ ci­tov?

sdvdickt_400x400

pin­te­rest.com

Každý asi po­zná od­po­veď sám, pre­tože jed­no­značná od­po­veď ne­exis­tuje.

Te­le­ví­zia a mé­dia nám po­nú­kajú ko­pec dô­vo­dov, prečo mať sex… lebo… je zdravý. Priaz­nivo pô­sobí na psy­chiku a ovplyv­ňuje ko­pec or­gá­nov a blabla, pre­tože ži­jeme v se­xis­tic­kej spo­loč­nosti, kde už nič nie je tabu.

0a4856836ac022f3661f73fe52344438

pin­te­rest.com

Ne­chaj ma po­lo­žiť ti jed­no­du­chú otázku. Už si ne­chala samú seba ako ko­risť, pre „pár chvíľ lásky“? Strá­viš s ním zo­pár dní a po čase je ti­cho, ne­vieš na čom si a cí­tiš sa vinná. Z ni­čoho nič.

Ako sa vraví, každá skú­se­nosť ťa niečo na­učí, či je po­zi­tívna alebo ne­ga­tívna. Všetko ťa niečo učí. Len ty mu­síš ve­dieť, či ti práve toto chýba ku šťas­tiu. Lebo má­lo­kto to pri­zná, ale my ženy, po­tre­bu­jeme lásku. Nech­ceme len sex!

Mnohé sa tvá­ria, že sú jed­no­du­cho nad ve­cou, ale isté je, že tieto „vzťahy“ ne­zos­tanú ni­kdy tým, čím sa tvá­ria. Ni­kdy to ne­os­tane len v po­steli. As­poň z jed­nej strany. Áno, tá druhá môže byť nad ve­cou.

couple_love_romance_sunset_25671_3840x2400

pe­xels.com

Od pra­dávna nám sex slú­žil len na ne­vy­hnutný úkon, a to plo­de­nie detí. Ne­skôr to bolo to na­jin­tím­nej­šie spo­je­nie duší DVOCH ľudí a vi­díš ako sme do­padli.

Ak je tvo­jím cie­ľom mať len sex a nič viac, si na ceste pl­nej zlo­mov a zvra­tov. Ale jednu vec ti po­ra­dím, naj­skôr si vy­rieš, aby na rov­na­kej vlne bol aj tvoj „friend with be­ne­fit“.

Komentáre