Drahá,

to, čo ro­bíš, nie je správne. Ne­zni­žuj svoje ná­roky v láske a ne­rob zo seba hlúpe dievča, ktoré sa po­ni­žuje pred mužmi.

Po­čú­vaj, to, čo máš nie je láska. Nie je to láska, ak si ne­nájde na teba ani se­kundu času celý deň, ale pri­tom je stále on­line.

Nie je to láska, ak sa k tebe ne­správa slušne a s úc­tou. Nie je to láska, ak ťa ne­cháva ča­kať. Myslí si, že tvoj čas je „lacný“ ale pravda je úplný opak.

Nie je to láska, ak na­miesto po­koja, šťas­tia a ra­dosti cí­tiš niečo iné. Nie je to láska, ak ne­mô­žeš byť sama se­bou. Za­ka­zuje ti veci a mu­síš ro­biť to, čo ti je proti srsti. 

Ne­mô­žeš uve­riť tomu, že ťa ten chlap mi­luje len preto, že ti to ho­vorí a sľu­buje. Ver mi, on to sľu­bo­val a vra­vel aj iným pred te­bou a ešte aj iným bude. Nie je to chlap pre teba, ak sa ne­vie rázne roz­hod­núť.

 

Nie je to láska, akú si za­slú­žiš. Pro­sím, ne­po­ni­žuj sa a ne­ne­chaj, nech je tvoje srdce ešte viac zlo­mené. Nech­cem aby sa stalo to, že ak príde ten pravý, ne­bu­deš sa mu môcť ot­vo­riť a prí­jí­mať jeho lásku, pre­tože si svoje srdce ne­chala umrieť. Spá­lila si všetky mosty k ci­tom a tr­pela si po­ti­chu.

Ty si po­klad, či už v to ve­riš alebo nie. Je veľká škoda, že ty, ako úspešná žena, máš ta­kého muža. Pre­tože to, čo pre­ží­vaš nie je láska.

Viem, že ty ho ľú­biš úplne ce­lého. Alebo ste spolu len tak dlho, že ľú­biš len tie malé veci z neho, ktoré pre­rástli do neho ce­lého… ale na­ko­niec, on nie je ani zlo­mok z teba.

Pro­sím, urob to hneď.

Strhni vaše spo­ločné fotky zo steny, ne­chaj spo­mienky v kra­bici za­pa­dať pra­chom. Vy­maž si v mo­bile ten pla­y­list, ktorý ti ho pri­po­mína.

Ne­chaj ho ísť, bez upo­zor­ne­nia. 

Lebo drahá, toto nie je láska. 

Komentáre