Ľu­dia sú ne­smierne zau­jí­mavé tvory. Ni­kto presne ne­vie, ako si nás skro­tiť. A čím viac sa naša spo­loč­nosť vy­víja, tým ťaž­šie je pre nás po­cho­piť sprá­va­nie toho dru­hého. Vý­sled­kom je fakt, že v dneš­nej dobe mnohí ani ne­tu­šia, aké je to byť v mo­no­gam­nom a úp­rim­nom vzťahu.

Veľmi veľa ľudí me­dzi 15.  a 30. ro­kom ži­vota nemá zá­u­jem o zá­väzky. Toto roz­hod­nu­tie je pre nich zá­ro­veň ospra­vedl­ne­ním, prečo môžu mať sex s toľ­kými ľuďmi, koľko je to len možné.

Obe­ťou sú ne­vinné, dob­ro­sr­dečné by­tosti. Stanú sa obe­ťou slad­kých rečí, aby sa do­tyčná osoba po krát­kom čase vy­pa­rila.

Nie, v tomto článku ich nej­dem ľu­to­vať.

Chcem skôr ho­vo­riť o tom, čo na­sle­duje. Ta­káto skú­se­nosť každú osobu is­tým spô­so­bom za­siahne a za­čne sa pý­tať sa­mej seba, čo je s ňou v ne­po­riadku.

eli­te­daily.com

Prav­dou však je, že všetko je v ma­xi­mál­nom po­riadku.

Aku­rát práve stretli jed­ného z mno­hých ľudí mo­der­nej spo­loč­nosti, pre kto­rého boli len ďal­ším pra­vid­lom a nie vý­nim­kou.

Ľudí, ktorí ne­hľa­dajú zá­väzky, je stále viac. Čím to je? Strach zo zá­väz­kov, ne­prí­jemné skú­se­nosti z mi­nu­losti a ne­dos­ta­tok blíz­kosti.

Títo ľu­dia, ktorí ro­bia sú­časné vzťahy tak prob­le­ma­tické (ne­sú­dim, nie som zďa­leka bez viny), zvyknú svoje sprá­va­nie ospra­vedl­niť práve nie­čím, čo sa im stalo v mi­nu­losti. Dá sa to po­cho­piť?

Dá. Ne­viem či exis­tuje v na­šej ge­ne­rá­cií osoba, ktorá si ne­mu­sela vy­ťa­ho­vať nôž z chrbta. Naši dé­moni z mi­nu­losti nám dik­tujú naše nové sprá­va­nie a to je niečo, čo je na­ozaj veľmi ťažké zme­niť.

A po­tom stret­neme nie­koho, od koho pri­veľmi nič ne­oča­ká­vame, tú­žime po rozp­tý­lení a ďal­šom zá­reze na opasku. Táto osoba nám zrazu naz­načí,  že to, čo sa me­dzi vami odo­hráva, by mohlo viesť aj k nie­čomu váž­nej­šiemu. Vy­de­síme sa, pre­tože prvé, čo si pred­sta­víme, je man­žels­tvo, dve deti a dom na hy­po­téku.

tlc.com

Keď však nie­kto ho­vorí o zá­väzku, ne­ho­vorí o man­žels­tve.

Je­diné, o čom to je, je akýsi sľub alebo do­hoda, že to, čo sa me­dzi dvoma ľuďmi práve odo­hráva, nie je len hlúpa hra. Len to, nič viac.

Toto však ne­do­ká­žeme po­cho­piť a preto sa slova zá­vä­zok obá­vame viac, ako sa čert bojí kríža. Ute­káme.

Prav­du­po­ve­diac, mys­lím si, že to bude stále len hor­šie. Zlo­mené srd­cia budú plo­diť ďal­šie zlo­mené srd­cia. Alebo duše. A tí, ktorí ve­ria na ro­man­tickú lásku z fil­mov sa budú ďa­lej pý­tať, čo je na nich vlastne zle.

Ak si v tejto od­por­nej hre zva­nej mo­derné vzťahy stále ne­dob­ro­voľne ak­tívna, do­voľ mi va­ro­vať ťa – prav­de­po­dobne ťa na tejto ceste čaká ešte nie­koľko ľudí, pre kto­rých bu­deš pra­vid­lom. Ľudí, ktorí sú prí­liš zlo­mení a svo­jim spô­so­bom zba­belí.

Po­tom však vstúpi do tvojho ži­vota nie­kto, kto zdieľa tvoju pred­stavu lásky a pre kto­rého bu­deš jeho vý­nim­kou. A to je presne ten člo­vek, pre kto­rého sa to všetko oplatí ne­jak zná­šať.

Komentáre