Móda nie je o tom, že máš veľa vecí, ale že máš správne veci!

Som ná­zoru, že móda nás sku­točne vy­sti­huje ako osob­nosť a podľa nej sme ne­jako cha­rak­te­ri­zo­vaní a za­ra­dení. Často omie­ľaný mi­ni­ma­liz­mus ta­kisto už nech­cem spo­mí­nať. Skôr by som sa chcela za­me­rať na jeho časť a tou je „cap­sule ward­robe“. Tento vý­raz zna­mená, že tvoj šat­ník je zlo­žený zo zá­klad­ných kús­kov, kto­rých by malo byť podľa ne­pí­sa­ného pra­vidla 33. Ak aj ty rie­šiš kaž­do­dennú di­lemu čo na seba alebo stále ho­vo­ríš, že ne­máš čo na seba, ve­rím, že tento člá­nok ti po­môže.

 

Čo by mal teda Cap­sule ward­robe ob­sa­ho­vať? 

 • biela / čierna / sivá blúzka
 • biele / čierne / modré džínsy
 • ko­ženka
 • ka­bát
 • biele / čierne tričko čisté alebo s jed­no­du­chým ob­ráz­kom / ná­pi­som
 • cross­body ka­belka a shop­per­bag ka­belka
 • čierne alebo bé­žové lo­dičky
 • kok­tej­lové kla­sické šaty

Pre cap­sule ward­robe je ty­pický jed­no­du­chý štýl s jed­no­du­chými strihmi a far­bami, ktoré do­ká­žeš ľahko zla­diť. Sivá, biela, čierna alebo hnedá sú ty­pic­kými far­bami kús­kov v šat­níku, ktorý si mô­žeš ľahko vy­bu­do­vať aj ty.

„Móda upadá, štýl je večný.“ – Yves Saint Lau­rent

Na you­tube náj­deš rôzne tipy a triky you­tu­be­riek a blo­ge­riek, ktoré si pre­trie­dili šat­ník a pri­tom si na­šli štýl, ktorý im sedí a cí­tia sa v ňom dobre. Ke­dysi som veľmi hol­do­vala vý­pre­da­jom a na­ku­po­vala na­ozaj ná­ra­zovo. Dnes už viem, že naj­lep­šie je, ak si pre­mys­líš, čo sku­točne po­tre­bu­ješ a čo bu­deš na­ozaj no­siť. Je zby­točné dr­žať v šat­níku niečo, čo si ne­no­sila už viac ako je­den rok. Týchto vecí sa pro­sím zbav tým, že ich nie­komu po­da­ru­ješ alebo pre­dáš.

Do­pl­nky tak­tiež nie sú mo­jim hlav­ným cie­ľom pri na­ku­po­vaní a naj­rad­šej no­sím len ho­dinky, av­šak správny do­pl­nok vie veľmi pekne roz­žia­riť out­fit. Preto sa ne­boj pe­rál, dl­hých ná­uš­níc alebo aj cross­body ka­belky, ktorá môže byť tak­tiež vý­bor­ným do­pl­n­kom.

„Móda a štýl je cesta, kto­rou sa pri­ho­vá­raš svetu bez toho, aby si mu­sela po­ve­dať je­diné slovo.“

 

Cap­sule ward­robe je aj o tom, že:

 • kom­fort je na pr­vom mieste
 • naj­skôr mu­síš vy­čle­niť veci, ktoré už ne­no­síš a ani ne­bu­deš no­siť
 • jed­not­livé kúsky mu­sia mať aj fun­kciu (na­prí­klad hrubý šál)
 • ne­mu­síš ráno dlho roz­mýš­ľať nad tým, čo si ob­le­čieš
 • máš me­nej vecí, av­šak sú kva­lit­nej­šie

 

Cap­sule ward­robe sa­moz­rejme ne­musí byť len o pár far­bách, je úplne v po­riadku, ak máš pár kús­kov, ktoré sú ne­zvy­čajné a ve­dia oži­viť out­fit.

 

Komentáre