O tebe pí­šem, ne­ob­ze­raj sa a čí­taj. Tie chvíle, keď sme spolu a sprá­vaš sa podľa naj­vyš­ších bon­tó­nov v sú­hre so scé­nami ako vy­tr­hnu­tými z toho naj­ro­man­tic­kej­šieho „do­jáku“, vo mne in­ten­zívne pul­zujú, uží­vam si tvoju prí­tom­nosť a vôňu tejto záp­letky. Ale NEZB­LÁZ­NIM SA!

Nezb­láz­nim sa, keď sa po­tom dva dni ne­oz­veš, nie môj drahý. Ne­po­ze­rám na mo­bil, či zvoní, mám veľa zau­jí­ma­vej­ších ak­ti­vít. Ne­od­po­čí­ta­vam ani se­kundy kedy sa oz­veš, mys­líš, že áno? Ma­sí­ruj si po­kojne ďa­lej svoje ego s tým, aký si HERO, že sa do­ká­žeš ne­oz­vať aj tretí deň. Ne­treba, mám už na­plá­no­vanú ká­vičku s ka­mo­šom.

pi­xa­bay.com

Kde sú tie časy, keď som v týchto si­tu­áciách doma zvy­šo­vala úro­veň spod­nej vody mo­jimi ne­ko­neč­nými sl­zami, keď mi cez roz­mo­čenú špi­rálu ne­šlo ani ro­zo­znať, že mi práve ne­vo­láš ty ale moja mama, lebo som už tretí deň ne­vyšla z izby. Nech týmto ča­som zem je ľahká. Keď na štvrtý deň ro­zo­zvoní tvoje meno môj iP­hone, nezb­láz­nim sa. Niečo na seba ho­dím a ne­chám sa uná­šať tou vô­ňou da­nej chvíle v tvo­jej prí­tom­nosti.

pe­xels.com

Strá­vili sme spolu ďalší krásny deň… te­ším sa, blíži sa ví­kend… presne viem, čo by sme mohli pod­nik­núť! Aha, mo­ment, cha­lani ťa vo­lali na pivo, že to bude ne­vinné a krátke? No ja už viem, že tvoje ľahké vý­klusy do mesta ne­bý­vajú zas tak krátke a je­diné, čo je ľahké, sú ženy okolo vás. Tie ženy sa nú­kajú sú­merne viac s tým, ako veľmi je muž za­daný, aká chorá doba. Hlavne ju ne­od­mietni, ako by vy­ze­ralo, keby ťa par­tia tých skve­lých ka­mo­šov na­zvala „pod­pa­pu­čá­kom“? Viem, že na čas, kedy bu­deš mať okolo seba mu­žov uc­tie­va­jú­cich sku­točnú hod­notu vzťahu, ešte nie si vy­spelý.

pe­xels.com

Asi ťa za­sko­čím, ale nezb­láz­nim sa ani vtedy. A časy, keď som ča­ka­júc doma po­čú­vala každý šra­mot za dve­rami dú­fa­júc, že už sa vra­ciaš, sú tak­tiež v ne­ná­vratne. Moje plány sa me­nia ako od­raz sl­neč­ného svitu v roz­bú­re­nom oce­áne a mňa to ne­za­skočí. Bu­dem ro­biť presne to, čo cí­tim. Bez ohľadu na tvoj plán. Možno bu­dem mať chuť zo­stať doma v ná­ručí čip­sov osvie­tená te­le­ví­ziou, možno sa vy­dám do ta­jomna ne­sko­rej noci, možno s ka­ma­rát­kou, možno s nie­kým iným…možno to bude bežný ve­čer, možno niečo, čo zmení môj ži­vot, náš ži­vot. Neb­rá­nim sa. Nezb­lázni sa!

pe­xels.com

Ne­chá­vam sa uná­šať. A možno je mi ľa­hos­tajno. Tak, ako ja ne­mám ná­rok na tvoj zaj­traj­šok, tak ani ty nie si pá­nom toho môjho!

Komentáre