Ho­vorí sa, že práve ne­opä­to­vaná láska býva tou naj­sil­nej­šou.

…a preto práve ona naj­viac bolí. Vie to každý, kto už ce­lým svo­jím srd­com mi­lo­val nie­koho, kto mu jeho lásku ne­opä­to­val. Ne­opä­to­vaná láska vás za­siahne sku­točne hl­boko a za­ne­chá vo vás bo­lesť, ktorá sa hojí na­ozaj ťažko. Po­môcť vám však môže, ak bu­dete ve­dieť týchto 8 vecí.

#1 Ak vás nie­kto ne­mi­luje, ne­zna­mená to, že lásku si ne­za­slú­žite

Vy máte radi kaž­dého? Ur­čite nie. Nie­ktorí ľu­dia vám do­konca možno “ne­se­dia” bez zjav­ného dô­vodu. To však ne­zna­mená, že sú zlí, alebo že ich nemá rád nie­kto iní. Vašu hod­notu ne­ur­čuje to, či vás do­tyčná osoba mi­luje alebo nie.

#2 Keď vás nie­kto nemá rád, vô­bec to ne­musí sú­vi­sieť s vami

Len pop­re­mýš­ľajte, koľ­kých po­ten­ciál­nych par­tne­rov ste už od­mietli. Boli to všetko zlí ľu­dia? Ur­čite nie. Možno ste len práve ne­tú­žili po vzťahu, možno me­dzi vami ne­pre­sko­čila is­kra a možno ste len jed­no­du­cho cí­tili, že na lásku ešte nie je ten správny čas. Za ďal­šie, za od­miet­nu­tím môžu byť aj rôzne zá­važné osobné prob­lémy, o kto­rých vy ne­mu­síte ani len tu­šiť. To, že vás nie­kto od­mietne ne­zna­mená, že ste zlým člo­ve­kom.

#3 Vonku be­hajú stovky ľudí, ktorí by boli vďační za každú jednu mi­nútu strá­venú s vami

Bude to znieť ako klišé, ale člo­vek, ktorý vás od­mie­tol, nie je tým je­di­ným na svete – aj keď sa vám to te­raz tak zdá. Verte, že po svete be­hajú stovky ľudí, ktorý by boli ochotní dať čo­koľ­vek za čas strá­vený s vami. Sa­moz­rejme, ne­odo­pie­rajte si “čas na smú­te­nie”, no túto vec majte vždy na pa­mäti. A keď sa vaše srdce za­hojí, láska si vás nájde. Spra­vidla vtedy, keď to bu­dete ča­kať naj­me­nej.

#4 Nie ste je­diní, komu sa stalo niečo po­dobné

A je veľmi prav­de­po­dobné, že nie­kedy sa to stalo už aj osobe, ktorá vás od­mietla. Nie­čím po­dob­ným si pre­šlo už na­ozaj mnoho ľudí. Na­priek tomu, že vaša bo­lesť je ob­rov­ská, po­ob­ze­rajte sa okolo seba a všim­nete si, ako sa aj u ľudí vô­kol vás ča­som všetko na­pra­vilo. Inak to ne­bude ani u vás.

#5 Mu­síte ne­chať od­ísť to, čo ne­stojí za nič, aby mohlo prísť niečo, čo bude stáť za všetko

Vieme, bolí to. Ale mu­síte pri­jať sku­toč­nosť, že do­tyčná osoba o vašu lásku ne­stojí. Možno ne­vie, o čo pri­chá­dza, no vy sa už za­me­rajte len na bu­dúc­nosť. Dajte šancu nie­čomu kraj­šiemu, nie­čomu, čo bude stáť zato. To však príde len vtedy, keď svoju bo­les­tivú mi­nu­losť ne­cháte za se­bou.

#6 Prav­de­po­dobne ne­mi­lu­jete osobu sa­motnú, ale len ilú­ziu o nej

Za­mi­lo­vať sa je na­ozaj nád­herné. Láska je spre­vá­dzaná mno­hými prí­jem­nými po­citmi a keď sme za­mi­lo­vaní, sme cel­kovo akýsi šťast­nejší. Do­konca aj keď ste za­mi­lo­vaní ne­šťastne, lásku si uží­vate. Mi­lo­vať nie­koho je predsa také krásne… Keď sa však opatrne, ale po­zorne po­zriete do hl­bín svo­jej duše, možno uvi­díte, že danú osobu až tak dobre ne­poz­náte a mi­lu­jete skôr ilú­ziu, ktorú ste si o nej vy­tvo­rili. Tento pro­ces je ná­ročný a vy­ža­duje si ob­rov­skú vnú­tornú silu, no mô­žete sa spo­ľa­hnúť na to, že vás oslo­bodí.

#7 Nič ne­trvá večne

Tak, ako nie je večná žiadna ra­dosť, tak nie je večný ani žia­den smú­tok. Príde deň, kedy si uve­do­míte, že láska, ktorú mu­síte na­há­ňať, nie je pra­vou lásku. Príde deň, kedy si uve­do­míte, že ak sa mu­síte ne­us­tále pri­po­mí­nať a ak sa mu­síte nie­čoho do­pro­so­vať, o lásku ur­čite nejde. A člo­vek, ktorý do­volí, aby ste sa do­stali do ta­kejto po­zí­cie, si viac ne­za­slúži ani štipku va­šej po­zor­nosti. Nie je to láska, nie je to šťas­tie, nie je to fér, nie je to zdravé. Čo to teda je? Je­diná vec – strata vášho dra­ho­cen­ného času.

#8 Láska nie je je­di­nou ve­cou vo va­šom ži­vote

Máte toho toľko… Pria­te­ľov, ro­dinu, prácu alebo školu, vaše zá­ujmy, hudbu, šport, zá­bavu, ces­to­va­nie… Ve­nujte sa, čomu len chcete, no as­poň sa po­kúste za­me­rať svoju po­zor­nosť na iné veci. To, že to ne­vyšlo ten­to­krát ne­zna­mená, že to ne­vyjde ni­kdy. Usmejte sa a už ne­plačte. Za­slú­žite si len slzy šťas­tia. Ten pravý alebo tá pravá na vás nie­kde čaká. A za­mi­luje sa práve do vášho úsmevu.

zdroj: the­minds­jour­nal

Komentáre