Po­znáš to. Nie­kedy vieš po­riadne za­na­dá­vať na svoj ži­vot. Na svoju prácu, na ľudí, ktorí ťa skla­mali, na mi­zerný štát, pre­tvárku, ste­re­otyp…

Ja som za­mi­lo­vaná do svojho ži­vota. Nie je vždy do­ko­nalý, nie vždy je har­mo­nický, je o plači, ra­dosti, o ľu­ďoch. Je však per­fektne pri­pra­vený. Pre mňa. Aj keď je plný chýb, zmien a zvra­tov, je len môj a iný nech­cem! Chcem si ho vy­chut­nať, chcem o pre­žiť na­plno. Chcem pre­žiť na­plno i tie dobré a zlé dni. Chcem žiť na­plno s ľuďmi, chcem pre­žiť na­plno emó­cie. Chcem sa učiť a rásť. Naše ži­voty sú skvelé. Aj keď sú mno­ho­krát bo­les­tivé, stoja za pre­ži­tie. Stoja za to, aby sme mi­lo­vali.

Mno­ho­krát vi­díme len to zlé. Ne­vá­žime si zdra­vie, ro­dinu, pria­te­ľov. Chceme viac. Chceme od ži­vota viac. To však nie je zlé, po­kiaľ si ce­níš zá­klady. Av­šak ak ne­us­tále opo­vr­hu­ješ svo­jím ži­vo­tom, mys­líš si, že ži­ješ zle a nič dobré ťa už v ňom ne­stretne, ne­vá­žiš si ži­vota.

Buďme vďačné.

Buďme za­mi­lo­vané do nášho ži­vota.

pe­xels.com

Ja viem, že aj ty mi­lu­ješ svoj ži­vot. Viem, že ve­ríš, že všetko, čo sa deje v tvo­jom ži­vote je správne. Nie­kedy ti stačí čas na to, aby si po­cho­pila, že i zlé veci v tvo­jom ži­vote sú preto, aby si bola sil­nej­šia. Každá zmena či uda­losť nás po­súva pred. Po čase sa bu­deš na svoj ži­vot po­ze­rať s od­stu­pom a bu­deš ho­vo­riť, že i cez to všetko to bolo skvelé ob­do­bie!

Mi­lu­jem svoj ži­vot a iný nech­cem! Be­riem ho so všet­kým, som naňho pyšná. Som pyšná na seba.

Chcem, aby si ve­no­vala čas svo­jim po­ci­tom. Aby si pre­mýš­ľala, aby si sa po­u­čila a išla ďa­lej.

Chcem, aby si na­šla v srdci po­koj. Taký sku­točný.

Mi­luj svoj ži­vot, buď za­ľú­bená do uda­lostí, do ľudí, do sa­mej seba. Buď za­mi­lo­vaná do svojho ži­vota. Je tvoj je­diný. Ne­pre­márni ho. Plň si sny. Za­mi­luj sa. Ces­tuj. Píš. Smej sa. Zís­ka­vaj skú­se­nosti. Mi­luj. Po­má­haj. Zaži. Jed­no­du­cho ži svoj ži­vot na­plno.

Ďalší už ne­príde. Tu a te­raz.

Ty a tvoj ži­vot. Všetky zlé aj dobré uda­losti.

Všetky zmeny, lásky, bo­lesti a ra­dosti.

Tu a te­raz. Ty a tvoj ži­vot.

Komentáre