Karty na stôl. Prvé, čo si na člo­veku všim­neme, je vzhľad. Ni­koho dušu ne­vi­díme hneď, vďa­ka­bohu. To, ako kto vy­zerá je vý­borný uka­zo­va­teľ zdra­via, formy a cel­kove, ako sa člo­vek o seba stará. Preto je hlú­posť, ak nie­kto po­vie, že nie je dô­le­žité ako chlap či žena vy­zerá! Fak­tom však je, že dob­rým te­lom to ne­končí, ko­niec­kon­cov pek­ných mu­žov behá po svete dosť a je aj dosť si­tu­ácií, kedy si po­vieme:“ wau, to je ale se­xoš!“

Prí­jemný vzhľad – ukážka sta­rost­li­vosti o seba a vi­zitka zdra­via a zdra­vej ži­vo­tosprávy plus my­seľ, čo do­káže zau­jať – to je kom­bi­ná­cia, ktorá pô­sobí na nás ženy.

Aká my­seľ do­káže zau­jať?? Ot­vo­rená, vtipná, spô­so­bu­júca u chlapa šarm. Najmä ve­se­losť pô­sobí veľmi sexi. Žiadny ma­ne­kýn s kys­lou tvá­rou ma ešte ne­zau­jal, na­naj­výš si vtedy po­viem, aha, pekná tvá­rička, ale tým to hasne. Vti­pom však ne­mám na mysli vtipy na ad­resu žien a ich zha­dzo­va­nie, prí­padne zha­dzov­nie ko­ho­koľ­vek, to von­kon­com nie je vtipné, ale skôr trápne.

zdroj: pe­xels.com

Tiež in­te­li­gen­cia je u mu­žov prí­ťaž­livá. Schop­nosť viesť roz­ho­vor na rôzne témy a vy­jad­ro­vať svoje ná­zory. SVOJE ná­zory! Nie tie, ktoré po­čul od ka­ma­rá­tov či v brejku. Na to ne­treba byť in­te­lek­tuál, práve na­opak, skrom­nosť je tá vlast­nosť, ktorá delí pra­vých mu­žov od ne­zre­lých chlap­cov.

Vul­ga­rizmy. Po­známe ich a po­u­ží­vame všetci, čo si bu­deme na­ho­vá­rať. Niet me­dzi nami člo­veka, čo si ob­čas schuti a zdravo “ ne­zah­reší“. Aj tu však platí – všet­kého veľa škodí a nie­kedy, keď po­čú­vam roz­ho­vory mla­dých mu­žov, ktorí akoby sa pred­bie­hali v tom, kto roz­práva vul­gár­nej­šie, pý­tam sa, čo týmto chcú do­siah­nuť. Vy­zerá to tak, že zrejme nechcú za nič na svete vy­ze­rať slušne, zrejme si mys­lia, že to nie je sexi…

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ok­rem tela a mysle chcem pri­po­me­núť, že exis­tuje aj tre­tia vec, kto­rou môže muž zau­jať. Je to SRDCE. Je to ten naj­sil­nejší sval, ktorý robí chlapa chla­pom. Keď chce. Všimla som si to­tiž zau­jí­mavú sku­toč­nosť. Te­lom ma chlap vzruší. Mys­ľou ma zaujme. No iba srd­com ma „do­stane“.

Komentáre