Naša pleť je den­no­denne vy­ťa­žená a my sa k nej nie vždy sprá­vame pekne. Ne­dos­ta­tok spánku, zmeny roč­ného ob­do­bia, zne­čis­te­nie – aj toto pô­sobí na pleť viac, ako by sme chceli. Ako mať sviežu a od­dýc­hnutú pleť? In­špi­ruj sa na­šimi tipmi a trikmi. 

Roz­jas­ňo­vač. Vhodná koz­me­tika je to naj­lep­šie, čo mô­žeš svo­jej pleti uro­biť. Vy­be­raj si koz­me­tiku, ktorá sedí tvo­jej pleti a ne­boj sa dať si po­ra­diť. Vhodne zvo­lený od­tieň roz­jas­ňo­vaču urobí s tvo­jou vi­zá­žou divy.

Jedlo. Si to, čo ješ a pre­javí sa to aj na tvo­jej pleti. Dá­vaj si po­zor na to, čo ješ. Pre­hnane mastná, ale aj níz­ko­tučná strava spô­so­buje zvý­šené vy­lu­čo­va­nie kož­ného mazu. Ak sa k tomu pridá ne­čis­tota, ktorá upcháva pór, je vy­rážka na svete. Skús preto ob­me­dziť nie­ktoré po­tra­viny.

Ve­černé čis­te­nie pleti. Pri ve­čer­nom čis­tení pleti z nej od­strá­niš nie­len krém a make-up, ale aj mast­notu a pot. Ob­me­dzí sa upchá­va­nie pó­rov a tým pá­dom aj tvorba bak­té­rií.

zdroj: unsp­lash.com

Pitný re­žim. Ak nemá pleť do­sta­tok te­ku­tín, ne­vy­zerá sviežo, ani zdravo. Úpl­ným zá­kla­dom dobre vy­ze­ra­jú­cej pleti je pitný re­žim. Ide­álne je vy­piť 2,5 litra vody za deň. V zime je to s ním hor­šie a za­bú­dame naň, no pre pleť je to naj­väč­šie dobro, aké jej mô­žeš uro­biť. Nie­lenže de­to­xi­kuje telo, ale aj čistí póry a do­dáva pleti jas.

Po­u­ží­vaj pí­ling. Še­trný a pra­vi­delný pí­ling patrí k zá­klad­nej sta­rost­li­vosti o pleť. Ne­mala by si to však pre­há­ňať a ide­álne je po­u­ží­vať pí­ling dva­krát do týždňa.

Spá­nok. Spi as­poň 7 ho­dín denne a vý­raz­nou mie­rou pris­pe­ješ k zlep­še­niu stavu svo­jej pleti.

Do­praj si kva­litné masky. Úči­nok ple­ťo­vých ma­siek je okam­žite vi­di­teľný. Hlavne tie s vy­so­kým ob­sa­hom vlh­kosti, pô­so­bia na bunky ako ži­vota-bu­dič a pleť okam­žite vy­zerá hlad­šie a sviežo. Do­konca sa na­pnú aj jemné vrásky.

Komentáre