Kú­pila si si ne­dávno v Zare no­ha­vice svo­jej veľ­kosti, no ne­skôr si zis­tila, že gom­bík je od dierky v ne­do­hľadne? Ne­maj z toho hlavu v smútku, ur­čite v tom nie si sama. Je veľa dô­vo­dov veľ­kého bruška, no ktorý je ten tvoj? 

Mnoho z nás sa trápi pre na­fúk­nuté, tu­kom oba­lené bruško, platí si osob­ného tré­nera, no po me­siaci (ne)vý­sledku to hodí za hlavu. Všetko to je o se­ba­kon­trole, o viere v samú seba a tr­pez­li­vosti. Nie­kedy však ne­musí byť prob­lém v pre­je­daní sa a po­no­co­vaní. Psy­chické prob­lémy a stres v tom tiež hrajú veľkú rolu.

Všet­kým známy, ne­šťastný tuk nám ničí po­stavu na fot­kách, v plav­kách a prav­du­po­ve­diac aj pri sexe. 

Stres je je­den z dô­vo­dov, prečo sa ti bruško zmen­šuje po­mal­šie. Si spo­kojná v práci? Máš ide­álny vzťah? Alebo sa cí­tiš spo­kojne osa­melá? Ak si na všetky tieto otázky od­po­ve­dala áno, tak prav­de­po­dobne vá­žiš 40 kíl a máš do­ko­nalý ži­vot. Sa­moz­rejme, ak si od­po­ve­dala nie, tak presne vieme, v čom je prob­lém. Stres má veľký do­sah na tvoj me­ta­bo­liz­mus a je ve­decky pod­lo­žené, že boj proti stresu vy­hráš s po­há­rom nu­telly. Skús zme­niť prácu, ak v tej, ktorú máš, nie si spo­kojná. Skús zme­niť par­tnera, ak vám to nek­lape a uis­ťu­jem ťa, že tvoja váha pôjde ra­di­kálne dole. Lebo du­ševný po­koj je ten naj­lepší ná­vod, ako sa pá­čiť sama sebe.

Al­ko­hol ti ur­čite ne­uberá na váhe a ak si bola mi­nulý ví­kend do rána v meste v spo­loč­nosti lit­ro­vej vodky a ke­babu, tak sa vô­bec ne­ču­du­jem, že ne­zap­neš gate. Tieto všetky tuky, ktoré si v so­botu naz­bie­rala v Sta­rom Meste, majú te­raz trvalý po­byt v dol­nej časti tvojho bruška a pri­po­mí­najú pneuma­tiku.

Slad­kosti v nor­mál­nom čase a množ­stve ni­kdy nie sú zlé, no skús do­dr­žať to, že po 17:00 už ne­vy­ťa­huj z mraz­ničky na­nuk alebo z taj­ného šuf­líka oreo čo­ko­ládu. Chá­pem, že je dep­re­sívne se­dieť pri Ne­tf­lixe sama, no ne­rieš tento prob­lém pre­je­da­ním. Skús za­vo­lať ho­cik­to­rej ka­ma­rátke, skočte do ob­chodu a pre­be­rajte ne­ko­nečné bab­ské témy pri va­rení zdra­vej ve­čere a po­hári su­chého bie­leho vínka, ktoré je mi­ni­málne ka­lo­rické.

Ne­ga­ti­viz­mus je zlo. Ne­po­môže ti schud­núť ani gram, ne­po­silní ka­ma­rát­ske vzťahy a ne­vy­čarí ti úsmev na tvári. Po­kiaľ bu­deš len ne­go­vať, po­ni­žo­vať a pod­po­ro­vať le­ni­vosť, tvoj ži­vot pôjde dolu vo­dou. Ne­nú­tim ťa isť be­hať ma­ra­tón, skôr by som ti rada po­ra­dila pol­ho­di­nové plá­va­nie, po­tom rých­lim kro­kom do­mov a pri telke vy­me­niť pizzu za cot­tage che­ese.

Na za­čia­tok ne­treba veľa. Len po­zi­tívny prí­stup, ra­dosť z toho, že to, čo ro­bíš, ro­bíš hlavne pre seba a ne­za­budni pre­trie­diť chlad­ničku.

Komentáre