Často za­bú­dame na to, že člo­veka, ktorý je s nami ne­jaký ten rok, si treba vá­žiť. Láska nie je len o pr­vot­nom za­ľú­bení, ale hlavne o „vy­triez­vení“ a pre­bu­dení sa do re­a­lity, kedy si uve­do­mu­jeme chyby toho dru­hého a sme ochotné ich ak­cep­to­vať. Zís­kali sme si toho dru­hého a nie­kedy si mys­líme, že to stačí. Že nás ne­opustí, že bude pri nás, aj keď mu ne­bu­deme do­ka­zo­vať, ako veľmi si to vá­žime.

Máš ma, tak si ma váž.
Pre­tože sme spolu pre­žili veľa nád­her­ných chvíľ.
Pre­tože pod­po­ru­jem tvoje sny a plány.
Pre­tože sto­jím pri tebe v dob­rom aj v zlom.
Podľa môjho ná­zoru, je veľmi dô­le­žité, aby sme si vá­žili je­den dru­hého ne­us­tále. Ak ma máš, tak si ma váž a buď pri mne. Nie len v pr­vot­ných mo­men­toch za­ľú­be­nia, ale v tvr­dej re­a­lite, ktorá ma uká­zať, či je naša láska na­ozaj sku­točná a silná.

unsp­lash.com

Váž si ma ako tvoju ženu.
Váž si ma ako tvojho naj­lep­šieho pria­teľa.
Zís­kal si si ma tvo­jím hu­mo­rom, tvo­jimi ná­zormi a činmi. Zís­kal si si ma svo­jimi snami, dob­rými skut­kami a krás­nym úsme­vom. Chcem pri tebe stáť v dob­rom aj v zlom, chcem ti po­môcť s tvo­jimi strachmi a prob­lé­mami. Chcem tu byť pre teba a chcem ťa pod­po­ro­vať. Chcem byť pre teba dob­rou par­tner­kou.
No drahý, to isté oča­ká­vam od teba. Zís­kal si si ma, máš ma, tak si ma váž.

Chcem, aby si si ma vá­žil. Sľú­bili sme si to a ja chcem, aby tie sľuby boli na­ozaj prav­divé.
Zís­kal si si moje srdce, moju dô­veru a moju úp­rimnú lásku. Pro­sím, váž si ju.

Ak vie­tor do stro­mov sa oprie,
keď jasný deň búrka vy­mení
len tvoja dlaň, kto­rej sa dot­knem
mi vráti po­cit, že nič sa ne­zmení
Blízko nás nie je strach,
keď dobré v zlé sa mení
a to, že vieš pri mne stáť
si viac než zlato ce­ním

(Zu­zana Sma­ta­nová – V dob­rom aj v zlom)

Komentáre