Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Ur­čite po ťaž­kom dni máš chuť sa po­riadne od­re­a­go­vať a uvol­niť. Nie vždy je po ruke chlap, ktorý by z teba vy­bil všetko, čo sa ti v hlave na­hro­ma­dilo. Preto tu je pár ti­pov ako si to do­ko­nale spra­viť sama.

Uvoľ­ne­nie ma­sá­žou

Exis­tujú rôzne va­rianty ma­sáži. Jedno však majú spo­ločné, a to dráž­de­nie kli­to­risu. Po­mo­cou toho do­siah­neš or­gaz­mus oveľa rých­lej­šie než si mys­líš. Mô­žeš po­u­ží­vať kom­bi­ná­ciu takz­va­nej tech­niky val­co­va­nia, krú­že­nie alebo po­kle­pá­va­nia. Prin­cíp je jed­no­du­chý. Chy­tíš si kli­to­ris me­dzi pa­lec a uka­zo­vák a jemne si ho v prs­toch za­čneš pre­va­ľo­vať. In­ten­zitu a rých­losť si ur­ču­ješ sama. Z toho mô­žeš prejsť na krú­že­nie po­mo­cou uka­zo­váka a pro­stred­níka. Ide­álne je si prsty zvlh­čiť olej­če­kom alebo lu­bi­kač­ným gé­lom.

Po­ste­ľový po­moc­ník

Tomu sa ho­vorí „zain­ves­tuj do svo­jej bu­dúc­nosti“. Bu­deš vďačná za ume­lého po­moc­níka a to nie len pri uká­janí sa­mej seba. Túto po­môcku ur­čite vy­uži­ješ aj na po­ste­ľové hry so svo­jím par­tne­rom. Mu­síš si len správne vy­brať to, čo ti vy­ho­vuje. Exis­tujú rôzne po­môcky, ktoré sti­mu­lujú na­prí­klad orálny sex. Po­hodlne sa usaď a čias­točne ne­chaj pra­co­vať vib­rá­tor. Jeho po­hyby si však ko­or­di­nu­ješ sama. Za­me­raj sa na kli­to­ris a uži si túto hru s po­moc­ní­kom do úpl­ného konca.

Ma­sážna spr­cha

Te­čúca voda vie na­ro­biť divy. Daj si prí­jemnú spr­chu a za­konči ju uspo­ko­je­ním po­mo­cou prúdu vody. Máš veľa mož­ností na expe­ri­men­to­va­nie. Mô­žeš me­niť tlak vody a čo je úžasné tak­tiež tep­lotu vodu. Ne­boj sa skú­siť stu­denú vodu a kom­bi­no­vať ju s tep­lou. Tak­tiež vy­uží­vaj ruku a ne­chaj sa za­hl­tiť prí­jem­nými zme­nami po­ci­tov.

Pi­kantné vi­deo alebo prí­behy

Za­cho­vaj sa ako chlap. Za­hoď všetky svoje pred­sudky a vy­hľa­daj na in­ter­nete pár pi­kant­ných vi­deí. Sama vieš, čo ťa naj­viac vzru­šuje. Vy­ber si správnu ka­te­gó­riu a ne­chaj sa in­špi­ro­vať prí­be­hom. Keď ťa to po­riadne vzruší zájdi do no­ha­víc a po­riadne si to uži prs­tami.

Po­kiaľ s vi­deom nie si sto­tož­nená, nájdi si štek­livý prí­beh. Nie­ktoré prí­behy ve­dia roz­pá­liť na­toľko, že skon­číš rov­nako, ako pri vi­deu. Pre nie­koho je tento va­riant oveľa lepší, pre­tože dá­vaš pries­tor svo­jej vlast­nej fan­tá­zií.

Do­siahni or­gaz­mus po­mo­cou ste­hien

Tento druh or­gazmu je veľmi ra­fi­no­vaný. Je možné ho do­siah­nuť po­kojne aj na ve­rej­nosti. Stačí sa len usa­diť a pre­lo­žiť nohu cez nohu. Pri­tlá­čaj k sebe stehná a meň in­ten­zitu zvie­ra­nia. Je to sú­hra sva­lov, čím pre­kr­vu­ješ po­hlavné or­gány a vďaka tomu môže dôjsť k vy­vr­cho­le­niu.

Mŕtvy ťah

Zvláštny ná­zov, ja viem. Ale táto tech­nika na­ozaj exis­tuje. Prin­cí­pom je zne­cit­li­ve­nie ruky. Prečo? Po­mo­cou prs­tov cí­tiš svoje vlastné do­tyky. Pre nie­ktoré to môže byť svo­jim spô­so­bom ne­prí­jemné. Skús si zne­cit­li­vieť ruku tým, že si ju pri­sad­neš a po­tom sa od­daj pred­chá­dza­jú­cim hrát­kam. Je to iné, však?

Zrkadlo

Exis­tuje pár vecí, ktoré ťa možno ani ne­na­padnú po­u­žiť, ale do­dajú tomu všet­kému ex­tra zá­ži­tok. Jed­nou z vecí je zrkadlo. Spoz­náš pri­tom samú seba a do­konca sa za­mi­lu­ješ do tvojho vlast­ného or­gazmu. Miesto zrkadla mô­žeš vy­užiť na­prí­klad aj ka­meru. Toto je už skôr pre od­váž­nej­šie dámy.

Komentáre