Ne­dávno sme ti pri­niesli malú ukážku toho, čo všetko táto ši­kovná make-up ar­tis­tka do­káže. Lu­cia „Lussi“ Šen­ková mi­luje, ak môže na žene zvý­raz­niť jej do­ko­na­losť a je­di­neč­nosť, pre­tože presne taká jedna je každá z nás. No, make-up a lí­če­nie be­rie ako ume­nie,a preto sa ne­bojí ex­tra­va­gan­cie či ule­te­ných a vý­raz­ných lo­okov. V roz­ho­vore nám pre­zra­dila, akých chýb sa do­púš­ťame pri ma­ľo­vaní, ale aj to, ktorý trend ju ne­dávno za­sko­čil a za­skočí aj teba. Ok­rem iného si dala ta­nečný battle s Chris-om Brown-om. :-O Ako to celé do­padlo, sa do­čí­taš niž­šie.

 

Lussi na úvod. Skús sa cha­rak­te­ri­zo­vať 5 slo­vami. 

Smiech, kre­a­ti­vita, zve­da­vosť, spon­tán­nosť a pro­fe­si­ona­lita.

 

Viem, že si dlhé roky pro­fe­si­onálne tan­co­vala a aj vďaka tomu si sa do­stala k lí­če­niu. Čo je mo­men­tálne tvo­jou naj­väč­šou váš­ňou? Stále ta­nec, alebo je to už make-up a lí­če­nie?

Ťažko po­ve­dať, keďže som člo­vek, ktorý sa nad­chne pre veľa vecí a často sa mení po­ra­die toho, čo stojí na pie­des­táli. Mo­men­tálne by som to asi zhr­nula do jed­ného slova – UME­NIE. V akej­koľ­vek forme. Make-up, ta­nec – to sú formy ume­nia, ktoré sa tý­kajú priamo mňa a vy­ko­ná­vam ich. Ale môj ži­vot sa veľmi úzko spája s hud­bou, bez kto­rej ne­viem fun­go­vať, s te­to­va­niami, ktoré síce ne­ro­bím, ale ex­trémne ma baví sle­do­vať tat­too ar­tis­tov, ba­via ma maľby, aj keď ja sama veľmi kres­liť ne­viem.. Takže všetko toto by som zhr­nula do jed­nej ka­te­gó­rie ako moja naj­väč­šia vá­šeň, okolo kto­rej sa točí celý môj ži­vot.

|| N Y X F A || . ‘The No­mad Jour­ney’ . . Ten­to­krát boli pod­mienky na vznik vi­dea veľmi bo­jové, keďže som bola mimo SR. Tak vzni­kol ná­pad spra­viť púť ces­to­va­teľa- No­máda, zo zimy za tep­lom. Toto vi­deo vzni­kalo na dvoch kon­ti­nen­toch a v dvoch rôz­nych pro­stre­diach ❄️ 🏝. Pri jed­nom som mrzla, pri dru­hom sa mi to­pil ma­keup 🙈 Ob­rov­ské ďa­ku­jem patrí @lenka_i , ktorá so mnou mrzla pri zim­nom pre­ve­dení a na­šla si na po­slednú chvíľku pred mo­jím od­cho­dom čas a @luc­zof­cik.pho­tog­raphy , kto­rej som ukradla kú­sok z do­vo­lenky aby so mnou na­to­čila exo­tic­kej­šiu ver­ziu No­mádky ♥️ . Photo|Vi­deo: @lenka_i @luc­zof­cik.pho­tog­raphy . In­tro po­st­pro­duk­cia @luc­zof­cik.pho­tog­raphy . ***LINK IN BIO***

A post sha­red by Lu­cia Šen­ková (@lus­si­ma­ke­upar­tist) on

Aké sú na­jak­tu­ál­nej­šie trendy v ob­lasti lí­če­nia?

Trendy sa me­nia asi tak rýchlo, ako moje ná­zory na ne (:D)

Každý pol­rok príde niečo nové, čo sa ob­javí na fas­hion we­e­koch a značky si to pre­berú a pris­pô­so­bia a vznikne z toho trend. Ďal­šia vec je, či chceme ve­dieť trendy ins­ta­gra­mové, alebo tie nor­málne – no­si­teľné.

Tie ins­ta­gra­mové sú vždy niečo crazy, od vl­nov­ko­vého obo­čia, z čoho sa všetci zbláz­nili, po ex­trémne high­lighty, efekt „ste­ka­jú­ceho ma­ke­upu až po ten dnešný, čo som na­prí­klad vi­dela a to bolo obo­čie zo swa­ro­wski ka­me­ňov, tzv. „Rhins­tone Brows“..

 

Ale pri tých no­si­teľ­ných tren­doch sa stále dr­žíme na­prí­klad „do­ko­na­lej“ ple­ťovky – zdravo vy­ze­ra­júca po­kožka s pri­ro­dze­nými od­les­kami, nie prí­liš za­pud­ro­vaná, na leto je to na­prí­klad fa­rebná „upside down“ linka, ktorá je trošku roz­tie­ňo­vaná, me­ta­lická horná linka, pop­rí­pade linka z glitt­rov. Na leto ide tak­tiež oveľa viac fa­reb­ných kom­bi­ná­cii, od žl­tej až po ani ne­viem. VŠETKY. 😀

Stále však platí pra­vidlo, že buď oči alebo pery. Treba si vy­brať do­mi­nantný pr­vok, ináč je z toho cir­kus.. Takže ak sa roz­hod­neme pre vý­razné pery, z očí ube­rieme a na­opak.

Tvoj ob­ľú­bený YT ka­nál, ktorý je pre teba zá­ro­veň aj in­špi­rá­ciou pri ma­ľo­vaní.

Mu­sím sa pri­znať, že v tomto dosť po­kriv­ká­vam.. Môj YT pre­hľad je dosť biedny. Rada si po­zriem Ni­kkie Tu­to­rials, lebo je vtipná. Ob­čas na­tra­fím na os­tat­ných you­tu­be­rov, keď mi nie­kto po­šle link, že aha, po­zri na tento ma­keup, ale úp­rimne, sna­žím sa tieto tu­to­riály po­ze­rať čo naj­me­nej, aby sa môj štýl lí­če­nia, aj keď možno nech­tiac, ale ne­opi­čil po tom, čo som vi­dela.

Mám však ob­ľú­be­ných make-up ar­tis­tov, kto­rých prácu na­ozaj ob­di­vu­jem, ale ne­viem o tom, že by sa vo veľ­kom ve­no­vali YT – ta­káto modla je pre mňa na­prí­klad Pac McG­rath, ktorá je le­gen­dárna make-up ar­tis­tka s hla­vou pl­nou cho­rých (v dob­rom) ná­pa­dov.

 

Čo je mo­men­tálne tvo­jou naj­väč­šou vý­zvou?

Mo­men­tálne je to sú­ťaž NYX Pro­fes­si­onal  Make-up Ar­tist of The Year 2018, v kto­rej som po­stú­pila do TOP 20 a bo­ju­jem o po­stup do TOP 10 a ak to dám, tak na­sle­duje TOP 5 až fi­nále… Je to síce zdĺhavý pro­ces, najmä čo sa hla­so­va­nia týka, ale sna­žím sa denne pri­po­mí­nať ľu­dom na ins­ta­grame aj FB, že s dá hla­so­vať každý deň. Do­konca mám link v BIO na IG, takže to ne­treba pí­sať ani do vy­hľa­dá­vača. Ale zis­ťu­jem, že ľu­dia sú aj tak le­niví. 😀 Tak baby, ak vás le­ni­vosť ne­drží bu­dem rada za každú pod­poru. Hla­so­vať mô­žete TU. 🙂

 

Ale na dru­hej strane ma/nás táto sú­ťaž skúša, kam až záj­deme vo svo­jej kre­a­ti­vite, čo ma ne­smierne po­súva..

Skús po­ra­diť že­nám, čo by pri pek­nom den­nom lí­čení ne­mali vy­ne­chať a čomu by sa mali ur­čite vy­hnúť?

Ur­čite ne­treba pod­ce­niť sta­rost­li­vosť ešte pred tým ako si ten make-up dajú. My máme v Orif­lame na­prí­klad sady, ktoré aj mňa samú na­učili, že bez toho to nejde. Teda ide.. ale moc dlho to ne­fun­guje.. Po­kožka si to ča­som vy­pýta. Vždy sa po­riadne ráno umyť, dať hyd­ra­tačný krém, pop­rí­pade sé­rum a to je jedno či mám 20 alebo 50 a až po­tom mys­lieť na make-up. A pri den­nom lí­čení si mys­lím, že je do­sta­točné pekne si spra­viť pod­klad, make-up po­riadne za­pra­co­vať štet­com alebo hub­kou, zvý­raz­niť trošku kon­túry, líčka a pekne vy­če­sať, pop­rí­pade do­kres­liť obo­čie a dať ria­senku a  zvý­raz­niť pery. Ak si to žena kvôli práci ne­môže do­vo­liť, po­stačí aj jemne sfar­bený bal­zam..

Pri den­nom make-upe by som sa OB­ROV­SKÝM ob­lú­kom vy­hla trb­liet­kam kade tade, moc os­trým kon­tú­ram, le­pe­ným ria­sam a po­dob­ným dra­gqu­een po­ku­som.

 

Aká je naj­cen­nej­šia vec, ktorú vlast­níš? Mys­lím z ma­te­riál­nych vecí.

Fu. To akože ako moc som bo­hatá, hej? 😀

Ne­viem. Čo sa hod­noty ma­te­riál­nej týka, tak asi auto. Ale, hneď po ňom je to moja make-up vý­bava. A vlastne možno sú na tom hod­no­tovo aj rov­nako.

Jedna zo za­stá­vok Orif­lame Be­auty Tour s Lussi ♥️ Keď som pred dvoma rokmi za­čala lí­čiť, ani vo sne by ma ne­na­padlo, že raz bu­dem “pan­čelka” (oslo­ve­nie, ktoré mi pri­schlo od naj­lep­šej sku­piny akú som kedy učila, kedy sa z mo­jich žia­čok stali ka­ma­rátky a ko­le­gyne 🙏🏼) a bu­dem svoje tech­niky a ve­do­mosti odo­vzdá­vať da­lej. Ne­na­padlo by ma, že mi za ne­celý rok prejde ru­kami viac ako 300 žien, ktoré sa chcú učiť. Odomnňa. Že bu­dem mať tour, kedy za osem dní odu­čím 8 works­ho­pov, každý v inom meste, že bu­dem mať kli­entky, ktoré sa ku mne rady vra­cajú, spo­lu­práce so zvuč­nými me­nami a uzna­nie, že to čo ro­bím ro­bím dobre, že bu­dem svoje oko­lie (aj ne­oko­lie) spa­mo­vať vi­de­ami s lí­če­ním a že bu­dem každý deň ďa­ko­vať za to, že moja práca je mo­jou naj­väč­šou pa­siou, že ne­mám ani je­den deň rov­naký a že Pon­delky mi vô­bec ne­va­dia. 😏 ĎA­KU­JEM OSUD, že si ma na­vie­dol touto ces­tou a za ľudí, kto­rých mi do nej den­no­denne ple­tieš. Za všetko. Lussi 🖤🎨💄

A post sha­red by Lu­cia Šen­ková (@lus­si­ma­ke­upar­tist) on

Te­raz sa opý­tame na tvoje te­to­va­nia. Je ich viac, sú väč­šie a fa­rebné. Majú pre teba hl­bší zmy­sel alebo pl­nia len es­te­tickú fun­kciu?

Vždy, keď si dáva člo­vek prvé, alebo druhé tak rieši, aký budú mať hl­bší zmy­sel.. Sa­moz­rejme, keby sa ma na to nie­kto opý­tal, do­ká­žem ich všetky aj odô­vod­niť.. Ale čím viac si ich dá­vaš, tým viac rie­šiš, iba čo sa ti páči a chcel by si to mať na koži. A po­znám aj ta­kých ľudí, ktorí si dá­vajú te­to­va­nia, že čím väč­šia spros­tosť, tým lep­šie.. 😀

 

Aké je tvoje ži­vo­tné motto, alebo fi­lo­zo­fia, podľa kto­rej ži­ješ?

„Ne­rob to, čo nech­ceš, aby ro­bili tebe.“  Ale ešte aj „Čo dáš, to do­sta­neš“… Sú na prvý po­hľad rov­naké, ale majú iný vý­znam.. Ja sa vo svo­jom ži­vote sna­žím sprá­vať a ro­biť veci podľa svojho naj­lep­šieho ve­do­mia a sve­do­mia, a sna­žím sa ľu­ďom vy­jsť vždy v ús­trety, po­kiaľ zo mňa ne­ro­bia bl­bca sa­moz­rejme. A sna­žím sa žiť každý deň na­plno, aj keď nie­kedy ma už zmohne únava a na­plno tak aku­rát le­žím v po­steli.. 🙂

|| p i p i || Ne­na­padko #pro­ductp­la­ce­ment 😂😂😂

A post sha­red by Lu­cia Šen­ková (@lus­si­ma­ke­upar­tist) on

Ako vy­zerá tvoj pra­covný deň?

Ak je to Pia­tok alebo So­bota – svadby – bu­dí­ček okolo 5:00 cesta za ne­ves­tou a chys­tačky..

Ak je to Pon­de­lok až Štvr­tok, tak väč­ši­nou bu­dí­ček okolo 6:30, v lep­šie dni 7:30, rýchla spr­cha, káva, 15 mi­nút omietka na tvár a idem do fo­to­ate­lí­éru/za kli­en­tom/na lo­ká­ciu/ do sa­lónu učiť kurz/to­čiť tu­to­riály.. Ono sa to dosť mení a každý teň deň je od­lišný.. pop­rí­pade tr­čím v záp­chach, kde to­čím vi­deá o do­prav­nej si­tu­ácii a hrám sa ze­lenú vlnu na ins­tas­to­ries.. 🙂 a takto pend­lu­jem celý deň, pop­rí­pade ško­lím po ce­lom SR, takže často miesto všet­kého vy­me­no­va­ného idem na diaľ­nicu smer kade-tade.

No a môj deň končí v lep­šom prí­pade okolo 19 ve­čer, ak je toho veľa tak okolo 22:00, a po­tom doma, kde po­kra­ču­jem na PC, kde rie­šim maily a od­po­ve­dám na všetky správy atď..

 

Čo podľa teba chýba dneš­ným diev­ča­tám, že­nám?

ZDRAVÉ SE­BA­VE­DO­MIE. A taký ten re­álny po­hľad na seba a se­ba­hod­notu. Majú veľmi skres­lený po­hľad o tom, ako re­álna žena vy­zerá a po­rov­ná­vajú sa s ne­po­rov­na­teľ­ným…

Pre­zraď nám naj­lep­šiu radu, akú si do­stala.

Buď sama se­bou. Za kaž­dých okol­ností. A ešte „ne­ber si cuk­ríky od cu­dzích ľudí“ 😀 😀

 

Na „dneš­ného“ člo­veka sú ob­rov­ské ná­roky. Člo­vek musí byť úspešný, ne­us­tále vy­smiaty, vi­zu­álne prí­ťaž­livý, bo­hatý a spo­kojný. Nie všetko sa dá zvlá­dať, sa­moz­rejme. Ako to vní­maš ty? Cí­tiš ob­čas ob­rov­ský tlak zo strany ve­rej­nosti, alebo to ne­rie­šiš?

Cí­tim ob­rov­ský tlak. Asi tak ako každý, kto robí svoju prácu na­plno a pri­tom sa snaží žiť. Cí­tim tlak hlavne od nie­kto­rých blíz­kych, ktorí ne­chápu, že obe­tu­jem vše­tok čas práci, pre­tože to je mo­men­tálne číslo jedna v mo­jom ži­vote. A cí­tim aj tlak čo sa pra­cov­ného ži­vota týka, aby som bola stále upra­vená a v po­ho­to­vosti ísť pra­co­vať okam­žite aj o pol­noci,  aj s úsme­vom na tvári, ale na­sta­vila som sa tak, že je to sú­časť môjho ži­vota a tak to má byť, takže to ne­vní­mam ako niečo, čo by sa vlastne vy­my­kalo nor­málu.

Ale sna­žím sa ostať „real“ aj čo sa vlastne pod­staty otázky týka, vy­ze­rať dobre, byť úspešný, bo­hatý, usmiaty- vní­mam, že veľa ľudí sa hrá na to, čo nie sú. Len aby vy­ze­rali dobre v očiach iných..  To sa mňa ne­týka. Keď ne­mám na bmw, tak sa ne­bu­dem tvá­riť, že na to mám a bu­dem hrať formu..

Ktoré známe osob­nosti si lí­čila? S kto­rými spo­lu­pra­cu­ješ do­dnes?

Tých zná­mych bolo veľmi veľa.. Ja si asi ani všetky ne­pa­mä­tám, pre mňa sú to takí istí ľu­dia ako my os­tatní. 🙂

 

Ktorá kra­jina či mesto ťa v ži­vote naj­viac ohú­rilo. Prečo by si sa tam chcela vrá­tiť?

Mi­lu­jem Grécko – žila som tam rok a bola to jedna z najk­raj­ších kra­jín kde som kedy bola.. Ale nu­dila som sa tam.

Za po­sledné dva moje pre­ces­to­vané roky mi k srdcu pri­rástlo Miami. Tam by som si ve­dela pred­sta­viť aj ži­vot.. Páči sa mi pod­ne­bie, zmes všet­kých kul­túr a najmä vplyv tej la­tin­sko ame­ric­kej. Nons­top po­hyb všade, umel­cov, ale aj nočný ži­vot, ktorý ne­náj­deš ni­kde inde.. 🙂  A hlavne pre­mýš­ľam z pra­cov­ného hľa­diska, takže po­ze­rám na pra­covné prí­le­ži­tosti, kto­rých je tam na­ozaj do­sta­tok, keď už sa do toho do­sta­neš..

Lussi viem o tom, že si na Miami mala tú mož­nosť tan­co­vať, resp. dať si battle s Chriss-om Brown-om. Ako sa do­stane nie­kto do ta­ké­hoto ta­neč­ného battlu?

Ha­haha.. no.. Od­po­ve­dala som v pre­doš­lej otázke.. Miami je od­po­veď.. Bola som v klube, kde hos­til párty.. a keďže po párty je vždy af­ter párty, na jednu ta­kúto ku Chri­sovi na dom ma po­zvali / na­šťas­tie párty vo všet­kej po­čest­nosti, kde išlo na­ozaj len o hudbu, ta­nec a jedlo 😀 / a keďže Chris je skvelý ta­neč­ník, pred­vá­dzal sa a nie­ktorí spo­zo­ro­vali, že aj ja viem tan­co­vať, takže keď bol v ráži a tan­co­val v kruhu, tak ma po­str­čili, takže mi nič iné ako tan­co­vať ne­zos­tá­valo.. 😀

Kto vy­hral? 😛

 

Ale. Chris je sa­moz­vaný ví­ťaz. Takže vlastne.. som mala smolu…:D

Komentáre