Mi­lu­ješ to, keď sa mô­žeš o seba po­sta­rať či za­ro­biť si pe­niaze, kto­rými mô­žeš spl­niť niečo sebe i svo­jim dra­hým. Mi­lu­ješ, keď ťa ľu­dia vní­majú ako se­ba­ve­domú ženu, ktorá nemá prob­lém na­sad­núť na vlak alebo sto­po­vať do ne­známa.

Si silná, pre­tože vieš, že nič ne­trvá večne a že nie každý v tvo­jom ži­vote je na­stálo. Vní­maš i to, že svo­jej ro­dine máš byť za čo vďačná a chceš im to vrá­tiť. Veľmi rada sa vzde­lá­vaš a usi­lu­ješ niečo do­siah­nuť.

Tvoje sny nie sú ani ne­re­álne ani ne­spl­ni­teľné, no aj tak si na ne pat­rične hrdá a tú­žiš po nich. Svo­jich ko­le­gov ne­be­rieš ako kon­ku­ren­tov a rada im po­mô­žeš, ak to po­tre­bujú. Ne­máš prob­lém ar­gu­men­to­vať svoje činy s re­špek­tom a in­te­li­gen­ciou. Veľmi rada sa vzde­lá­vaš v an­glič­tine a rada cho­díš na rôzne pred­nášky. Mi­lu­ješ čí­ta­nie kníh, ktoré ti dá­vajú iný po­hľad na svet a pod­po­rujú tvoju fan­tá­ziu.

large-2

pin­te­rest.com

To, že si silná a se­ba­ve­domá však ne­zna­mená, že ne­pot­re­bu­ješ po­moc. Že je zlé, ak o ňu po­žia­daš či pre­ja­víš city. Ne­zna­mená to, že mu­síš byť ne­kom­pro­misná a zlá. Dnešný svet nás učí, aby sme si išli za svo­jim, ne­po­ze­rali sa svet a hlavne išli sami za seba. „Ni­kto ti ne­po­môže, ak si ne­po­mô­žeš sám.“ Úp­rimne, ne­mys­lím si to. Nech­cem žiť v se­bec­kom svete, kde si ne­bu­deme vi­dieť viac ako na špičku nosa a bu­deme sa pre­hlia­dať. Kde úspech je pred­nejší ako sku­točná láska a pria­teľ­stvo. Kde mu­síš ne­úp­rosne a bez emó­cií bo­jo­vať za seba a byť ne­kom­pro­misná.

Milá moja, ne­mu­síš. Ne­mu­síš ro­biť veci, ktoré nech­ceš a hlavne ne­mu­síš byť zlá. Ne­mu­síš scho­vá­vať svoje city a bú­chať sa do pŕs, že ži­vot zvlá­daš na jed­notku a nič ťa ne­roz­hodí. Ne­scho­vá­vaj svoje slzy ani emó­cie a ne­snaž sa byť nad ve­cou. Vy­jadri sa úp­rimne, ži úp­rimne a pa­mä­taj, že bez dažďa kvet ne­vy­rastú. Je úplne nor­málne, ak v tvo­jom ži­vote prídu veci, ktoré ťa za­ra­zia či zlo­žia. Si žena a vieš, že si silná! Tak sa ne­boj. Ne­boj sa vy­jad­riť to, čo cí­tiš. Ne­boj sa pri­znať si chybu a po­u­čiť sa z nej. Nechci byť za kaž­dých okol­ností do­ko­nalá a mega úspešná.

large

pin­te­rest.com

Ob­di­vu­jem ťa za to, že máš plány. Že tvo­ríš. Že niečo chceš v ži­vote do­siah­nuť. Že zvlá­daš prob­lémy a zmeny. Že sa vieš po­sta­viť na vlastné nohy a za­čať od­znova. Ob­di­vu­jem tvoje ná­pady a to, že nech­ceš ro­biť niečo, čo ťa ne­zau­jíma. Že sa každý deň zlep­šu­ješ. Že chceš. 

Viem, že nie vždy je ži­vot podľa tvo­jich pred­stáv, ale to je v po­riadku. Preto si vy­chut­ná­vaš tie oka­mihy a mo­menty v ži­vote, ktoré sú tak je­di­nečné a krásne. Je skvelé, že si presne ta­káto. Dr­žím ti palce v tom, byť stále sil­nou a se­ba­ve­do­mou že­nou.

large-3

we­he­ar­tit.com

Na dô­le­žité veci nie je ni­kdy ne­skoro, v mo­jom prí­pade prí­liš skoro. Byť tým, kým chcete byť. Ne­exis­tuje žiadne ča­sové ob­me­dze­nie. Mô­žeš za­čať žiť kedy chceš. Mô­žeš sa zme­niť alebo ostať rov­naký, ne­exis­tujú pre to žiadne pra­vidlá. Mô­žeš z toho vy­ťa­žiť to naj­lep­šie alebo naj­hor­šie. Dú­fam, že ty si zís­kala to naj­lep­šie. Dú­fam, že vi­díš vecí, ktoré ťa prek­va­pia. Dú­fam že cí­tiš veci, ktoré si ne­cí­tila. Dú­fam, že spoz­ná­vaš ľudí s rôz­nymi ná­zormi. Dú­fam, že ži­ješ ži­vot, na ktorý si hrdá. A po­kiaľ zis­tíš, že nie, tak dú­fam, že máš silu za­čať od­znova.

– z filmu Po­di­vu­hodný prí­pad Ben­ja­mina But­tona (2008)

Ob­di­vu­jem ťa, silná žena. 

Komentáre