… roz­hodni sa tak, ako to cí­tiš, 

… roz­hodni sa podľa naj­lep­ších úmys­lov,

… roz­hodni sa podľa seba bez ohľadu dru­hých, 

… roz­hodni sa pre lásku, 

…roz­hodni sa dobre. 

… roz­hodni sa aj v tom prí­pade, že po čase zis­tíš, že je to chyba, no predsa, člo­vek sa učí na vlast­ných chy­bách. 

Už je to ur­čitá doba od tvojho od­chodu. Je to pár dní, ktoré za­spá­vaš sama. Je to ob­do­bie zimy, tep­lej kávy a teba sa­mej. Te­raz je ten čas, kedy sa stá­vaš sil­nej­šou a šťast­nej­šou. Je to tvoj čas. Roz­hod­nu­tie ne­chať ho, bolo to naj­lep­šie a ty to vieš.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Bo­lelo to. Pí­sala si mu list na roz­lúčku a po lí­cach ti ste­kali slzy a pero si udr­žala ledva v ruke. Plakla si. Silno. Ne­ná­vistne. Bo­les­tivo. Vy­pla­kala si celú svoju dušu, ale uľa­vilo sa ti.

Ne­ve­dela si sa to­tiž roz­hod­núť. Roz­hod­núť o tom, či bu­deš žiť v ilú­zii a to­xic­kom vzťahu alebo od­tiaľ od­ídeš. Od­ídeš, bu­deš sama a za­čneš od za­čiatku.

Trvalo to dlho. Nie deň, nie týž­deň, rovno celé me­siace. Ale čím viac to bolo ťaž­šie, tým viac kraj­šie to bude te­raz.

Si slo­bodná. 

Si voľná. 

Už viac sa ne­mu­síš trá­piť, kto ti ub­líži, kto ťa pod­ve­die alebo kto ti bude kla­mať. Ver mi, ži­vot s ta­kým člo­ve­kom by si ne­mohla vy­dr­žať stále, kla­mala by si len a len samú seba.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Ja ti gra­tu­lu­jem. Na­dýchni sa, cí­tiš to? Ten ne­zá­u­jem o neho. Už ťa vô­bec ne­zau­jíma to, čo robí, kde je, s kým je. Je­diné čo tro­ši­linku trápi tvoju dušu je to, že ti je ľúto tej ženy, ktorá mu na­letí ako ďal­šia.

Spo­mie­nok je stále veľa. Roky sa ne­zmažú zo dňa na deň, ani u teba to tak ne­bolo. Bola si ne­istá, slabá a una­vená. Ni­čila si sa, stále si v sebe zbie­rala silu pre­žiť nový a nový deň. 

Te­raz žia­riš. Do tvo­jich očí sa vrá­til jas, na tvoje líca sa vrá­tili ruže a do tvojho srdca sa vrá­tila láska.

Za­mi­lo­vala si sa.

Do ži­vota. Do seba. Do oko­lia. Do všet­kého, čo ťa robí šťast­nou. 

Roz­hodni sa správne. Vždy. 

 

Komentáre