Nie si zvyk­nutý, že ti píše prvá, že ťa volá von, že sa s te­bou rada smeje.

Nie si zvyk­nutý na to, že by si sa mal nie­komu ot­vo­riť.

Po­ve­dať o svo­jich oba­vách a snoch.

Chápe ťa.

Ak­cep­tuje to.

I keď nedá jej to , ne­skú­siť sa do­stať  k tebe bliž­šie.

zdroj: unsp­lash.com
Veď vieš, keď ti na­píše dobrú noc a sladké sny, tak sa po­vie: ďa­ku­jem aj tebe a nie, že to ne­cháš vi­dené.

Vie, že sa máš čo učiť, no ona chce byť pri tebe.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ten po­cit ne­poz­náš.

Ne­poz­náš to, keď nie­kto o teba bo­juje.

O tvoj čas.

Keby si sa vi­del jej očami možno by si to chá­pal, no ty si však iba chlap.

Nie si zvyk­nutí na pí­sa­nie alebo snáď na to, že by ťa nie­kto ako ona mo­hol chcieť.

Žena plná cie­ľov, ktorá sa vie za­bá­vať a spra­viť si srandu zo seba.

Ne­pot­re­buje ťa, ale chce ťa .

„A bol to iba malý mo­ment, ale niečo navždy zme­nil,
uve­do­mil som si, že som za­bu­dol jak de­bil,
že som tu, aby som vní­mal, kto som ja, aby som hod­no­til.
Vstú­pila mi do ži­vota, aby som to znova po­cho­pil.“-M.Spi­rit

Vie, že to s te­bou nie je ľahké, ale keď ona sa tak ne­rada vzdáva.

Je to po­sledná vec, ktorú by chcela uro­biť.

Keď ty ani ne­vieš, aké máš is­kry v očiach.

Mo­hol by si s nimi roz­žia­riť ob­lohu.

Sladké slová, plné pravdy.

zdroj: unsp­lash.com
Ona ti verí a vie už , že ak chlap niečo chce spra­viť, tak to spraví.

Ne­bojí sa.

Chce po tebe len od­vahu.

A ne­spraví ťa pri­ori­tou, lebo jej pri­ority sú iné, ale si na zo­zname vecí, ktoré si ob­ľú­bila.

A vy­berá si ťa.

Vy­ber si aj ty ju.

Ne­boj sa, aj keď si ne­smelý .

Ona ti nechce zlo­miť srdce.

Ne­snaží sa ti po­núk­nuť do­ko­na­losť, lebo taká nie je.

Chce ti len do ži­vota vniesť dob­ro­druž­stvo a vy­tr­hnúť ťa zo ste­re­otypu.

Chce ti uká­zať, že každý môže žiť svoj film.

„A smiali sme sa od rána do ve­čera, jak blázni…“-M.Spi­rit

zdroj: unsp­lash.com
Ona si myslí, že každý člo­vek si za­slúži byť mi­lo­vaný.

A vidí niečo v tebe, prečo to chce ris­ko­vať.

Pre­šla si už ne­ja­kým tým vzťa­hom. Vie, ako láska môže bo­lieť, ale viem ti jedno sľú­biť, ak jej dáš šancu, tak ťa bude zbož­ňo­vať a veľmi ľú­biť.

Vy­mýš­ľať vý­lety, prog­ram. Chce, aby si bol lepší člo­vek, i keď si myslí , že už si per­fektný taký, aký si.

Ona chce byť len tvoja, lebo ty by si mo­hol byť jej kráľ, pre­tože ži­vot s ňou je plný prek­va­pení.

Ne­chaj ju to skú­siť, ne­bojí sa ohňa, ne­bojí sa vody.

Daj jej šancu ťa ľú­biť…

„Po­kiaľ bu­dem na­žive už ne­za­bud­nem vzo­rec,
že na­učiť sa ženu ľú­biť za­brať dá ti,
no tú lásku, čo jej dá­vaš, ona dva­krát vráti.“-M.Spi­rit

Komentáre