ON proste vie, ako sa má na mňa po­zrieť, aby som sa za­čer­ve­nala.

ON je tu jed­no­du­cho pri mne, keď po­tre­bu­jem unik­núť pre ce­lým sve­tom a po­núka mi svoj svoju ná­ruč, kde na­chá­dzam bez­pečný prí­stav.

ON vie, ako ma vždy ro­zo­smiať, aj keď je všetko za­liate sl­zami.

ON ne­pot­re­buje žiadne zna­me­nie, aby ve­del, kedy má jed­no­du­cho len po­čú­vať.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

ON ni­kdy ne­pres­tane byť po­zorný a za­kaž­dým mi pre­ja­vo­vať svoju nák­lon­nosť.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

ON ni­kdy ne­bude rie­šiť ne­dos­tatky na mo­jom tele, lebo ma mi­luje pre moje vnútro.

ON ma ni­kdy ne­bude po­su­dzo­vať s inými, pre­tože pre neho som ne­odo­la­teľná.

ON bude pri mne stáť, nech sa deje čo­koľ­vek.

pe­xels.com

ON sa vie vždy ospra­vedl­niť, hoc to nie je pre neho jed­no­du­ché.

ON ma ni­kdy ne­ne­chá samú, hoc má na to dô­vod.

ON vždy príde, aj keby to bolo o pol­noci, len aby som bola v po­riadku.

ON ma za­kaž­dým pri­kryje, aj keď mu ukrad­nem celú pe­rinu, len aby mi bolo teplo.

ON vždy vie, že za mo­jim ,,Je to v po­hode,“ sa skrýva niečo viac.

ON ma ni­kdy ne­ne­chá hladnú aj keď nie som hladná a po­tom to po mne ochotne doje.

ON mi dá svoju mi­kinu, aby mi ne­bola zima i keď viem, že jemu bude.

ON vždy vie, ako si ma má udob­riť, keď príde ne­skoro do­mov.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

ON ma drží silno za ruku, nech sme kde­koľ­vek.

ON ma chápe aj bez slov.

ON ma ni­kdy ne­pustí preč, bez toho aby ma pevne ne­ob­jal a ne­po­boz­kal na čelo.

ON ne­zaspí, po­kým ne­vie, že som v po­riadku.

ON si ni­kdy ne­pres­tane dá­vať na seba po­zor, lebo vie, že máme pred se­bou celý ži­vot.

ON plá­nuje našu bu­dúc­nosť.

ON ma ne­be­rie ako sa­moz­rej­mosť, ale vždy o mňa bo­juje, hoc som len jeho.

ON mi šeptá krásne slová vždy, keď vie, že som smutná.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

ON je tu aj na­priek všet­kým mo­jim ná­la­dám.

ON túži byť mi­lo­vaný mnou.

ON mi­luje len mňa a ja viem, že to je pravda.

ON je moja več­nosť.

ON je moja sila.

ON je moja ná­dej.

ON je moje všetko.

Komentáre