,,Chcela by som byť ako An­ge­lina Jo­lie. Tak ako ona i ja si mys­lím, že sláva sama o sebe nič ne­zna­mená, ale môže byť vy­užitá k ší­re­niu dobra.“

,,Čo si o mne mys­lia iní nie je moja sta­rosť. Ob­čas to zraní moje city, ale mu­sím to ne­chať tak.“

,,Nájdi nie­koho, kto má taký ži­vot, aký chceš a snaž sa prísť na to, ako ho do­sia­hol. Čí­taj knihy, vy­be­raj si múdro ľudí, kto­rých bu­deš po­kla­dať za svoj vzor. Zisti, čo ro­bili a rob to i ty.“

Wall­pa­per-Gal­lery.net

,,Ro­biť čo mi­lu­ješ, zna­mená slo­bodu. Mi­lo­vať čo ro­bíš, je šťas­tie.“

,,Ja som veľmi šťastná osoba, av­šak nie­kedy je ži­vot ťažký a vzťahy sú na h*vno.“

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

,,Buď ako sneh. Chladná, ale nád­herná.“

Komentáre