Toto sú zna­me­nia, od kto­rých sa ne­bu­deš ve­dieť od­le­piť.

4. Rak

Do bozku vkladá všetko. A ok­rem úst za­pája celé telo a hlavne ruky, ktoré budú blú­diť po tvo­jom tele za­tiaľ, čo ťa bude boz­ká­vať. Svoju po­zor­nosť upriami na krk, kľúčnu kosť či uši. Urobí všetko pre to, aby ťa po­te­šil.

3. Býk

Býk si v bež­nom ži­vote k sebe púšťa má­lo­koho. Takže ak máš to šťas­tie, že si sa do­stala do jeho na­juž­šieho kruhu, bla­ho­že­láme. Člo­vek na­ro­dený v tomto zna­mení mi­luje ume­nie lásky. Mô­žeš si byť istá, že pri pre­do­hre ti ve­nuje toľko po­zor­nosti, koľko po­tre­bu­ješ a bude ťa boz­ká­vať ta­kým spô­so­bom, akoby po tebe tú­žil celý ži­vot.

View this post on Ins­ta­gram

Va­ca­tion 😘

A post sha­red by Couple Go­als (@coup­le­go­als) on

2. Škor­pión

Škor­pión vždy urobí prvý krok. A väč­ši­nou si ne­pýta žiadne po­vo­le­nie, jed­no­du­cho urobí to, čo chce a čo sa mu páči. Bláz­nivo váš­niví ľu­dia, na­ro­dení v tomto zna­mení boz­ká­vajú tak, že v jed­nej dlani dr­žia zvä­zok tvo­jich vla­sov a dru­hou si ťa pri­tlá­čajú pevne na telo. Ešte pár mi­núť po bozku s nimi si ne­bu­deš ve­dieť prísť na meno.

1. Ryby

Ryby sú naj­lep­šími boz­ká­vačmi z ce­lého zve­ro­kruhu. Ich duša je jemná, no zá­ro­veň váš­nivá a keď sa to spojí s ich ne­se­bec­kos­ťou, robí to z nich ide­ál­nych par­tne­rov na vy­mie­ňa­nie boz­kov. Vždy sa uis­tia, že ich par­tner si to na­plno užíva. Keď sú si istí v tom, čo ro­bia, ne­pres­tá­vajú až do­vtedy, kým to sama ne­bu­deš chcieť.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre