Pre­čí­taj si reb­rí­ček zna­mení, ktoré sú zo­ra­dené od naj­hor­šieho po to naj­lep­šie (od kto­rého sa ne­bu­deš ve­dieť od­le­piť).

12. Ko­zo­ro­žec

Ako v kaž­dej ob­lasti jeho ži­vota, je ko­zo­ro­žec pri­pra­vený vrá­tiť presne to, čo do­stáva. A tak na­miesto toho, aby si vy­chut­ná­val bozky, ne­us­tále roz­mýšľa nad tým, či jeho štýl boz­ká­va­nia sedí tomu tvojmu a na­opak.

11. Blí­že­nec

Ne­exis­tuje nič po­dobné ako bozk od blí­ženca. Majú svoj na­zvime to „je­di­nečný štýl“, do kto­rého sa sna­žia vlo­žiť veľa ener­gie a vášne. No ob­čas im ujde aj ne­jaká tá slina.

10. Stre­lec

Rýchle a hravé. Presne ta­kého sú bozky od člo­veka na­ro­de­ného v zna­mení strelca. Ne­uz­ná­vajú dlhé a váš­nivé boz­ká­va­nie, radi si vy­mýš­ľajú nové spô­soby, akými ti pre­ja­via lásku a nák­lon­nosť.

9. Vod­nár

Svoju fy­zickú stránku mu­sia mať pre­po­jenú s tou psy­chic­kou. Takže po­kiaľ sa boz­ká­vajú s nie­kým, koho mi­lujú, tak do toho do­kážu vlo­žiť všetko. Na­vyše sú to maj­stri v jem­nom hry­zení spod­nej pery.

View this post on Ins­ta­gram

Love @tben­dina ❤️

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

8. Váhy

Váhy ťa väč­ši­nou prvé ne­po­boz­kajú. No je na nich niečo, čo núti teba, aby si ich po­boz­kala. Aj keď možno majú prob­lém v ini­ci­ovaní vý­meny než­ností, sú maj­strami v pod­ma­ňo­vaní si os­tat­ných.

7. Panna

Panna je per­fek­ci­onis­tka. A rov­nako per­fektná musí byť aj v boz­ká­vaní, takže si to pred­tým po­riadne vy­go­og­lila. To, že sa boz­ká­vaš s člo­ve­kom, na­ro­de­ným v tomto zna­mená spoz­náš podľa toho, že na kaž­dom rande bude skú­šať iný typ bozku a zis­ťo­vať, čo sa ti páči naj­viac.

6. Lev

Levi mi­lujú byť v cen­tre po­zor­nosti a rov­nako tak chcú, aby boli aj ich bozky ne­za­bud­nu­teľné. Do­kážu ťa na­štar­to­vať tak, že za­čnú s jem­nými boz­kami ako z ro­man­tic­kého filmu a po­stupne prejdú na také, aby si po nich okam­žite za­tú­žila.

5. Ba­ran

Dob­ro­družný ba­ran sa ne­hanbí ni­čoho, takže u ne­robí naj­menší prob­lém sc­hmat­núť ťa upro­stred party za ruku a od­viesť nie­kam, kam ťa môže zviesť. Patrí me­dzi zna­me­nia, ktoré ne­us­tále po­tre­bujú niečo ro­biť a ne­do­kážu byť v po­koji, čo v tomto prí­pade hrá v jeho pros­pech.

View this post on Ins­ta­gram

😘 @gr­lwith­bangs

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

4. Rak

Do bozku vkladá všetko. A ok­rem úst za­pája celé telo a hlavne ruky, ktoré budú blú­diť po tvo­jom tele za­tiaľ, čo ťa bude boz­ká­vať. Svoju po­zor­nosť upriami na krk, kľúčnu kosť, či uši. Urobí všetko pre to, aby ťa po­te­šil.

3. Býk

Býk si v bež­nom ži­vote k sebe púšťa má­lo­koho. Takže ak máš to šťas­tie, že si sa do­stala do jeho na­juž­šieho kruhu, bla­ho­že­láme. Člo­vek na­ro­dený v tomto zna­mení mi­luje ume­nie lásky. Mô­žeš si byť istá, že pri pre­do­hre ti ve­nuje toľko po­zor­nosti, koľko po­tre­bu­ješ a bude ťa boz­ká­vať ta­kým spô­so­bom, akoby po tebe tú­žil celý ži­vot.

View this post on Ins­ta­gram

Va­ca­tion 😘

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

2. Škor­pión

Škor­pión vždy urobí prvý krok. A väč­ši­nou si ne­pýta žiadne po­vo­le­nie, jed­no­du­cho urobí to, čo chce a čo sa mu páči. Bláz­nivo váš­niví ľu­dia, na­ro­dení v tomto zna­mení boz­ká­vajú tak, že v jed­nej dlani dr­žia zvä­zok tvo­jich vla­sov a dru­hou si ťa pri­tlá­čajú pevne na telo. Ešte pár mi­núť po bozku s nimi si ne­bu­deš ve­dieť prísť na meno.

1. Ryby

Ryby sú naj­lep­šími boz­ká­vačmi z ce­lého zve­ro­kruhu. Ich duša je jemná, no zá­ro­veň váš­nivá a keď sa to spojí s ich ne­se­bec­kos­ťou, robí to z nich ide­ál­nych par­tne­rov na vy­mie­ňa­nie boz­kov. Vždy sa uis­tia, že ich par­tner si to na­plno užíva. Keď sú si istí v tom, čo ro­bia, ne­pres­tá­vajú až do­vtedy, kým to sama ne­bu­deš chcieť.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre