Je čas pre­stať mys­lieť na to, čo by mohli chcieť iní. Čas ne­mys­lieť na to, aký ťažký deň ťa čaká alebo čo máš na práci. Skús na chvíľu za­bud­núť na to, čo sa od teba oča­káva. Vy­pni len na chvíľu. As­poň raz za­čni pre­mýš­ľať o sebe. O tom, čo po­tre­bu­ješ. O tom, čo sku­točne chceš.

Ot­vor oči. Te­raz mô­žeš ro­biť presne to, čo plá­nu­ješ v tvo­jej mysli. Mi­lá­čik, toto nie je ži­vot ni­koho iného. Ne­mu­síš po­te­šiť kaž­dého. Nie je v tvo­jich si­lách uro­biť všet­kých šťast­nými. Tu ide o teba. O to, aby si šťastná bola ty.

Ne­ži­ješ na to, aby tvoj ži­vot stag­no­val pre­ží­va­ním prie­mer­ných mo­men­tov.

Foto: thoughtcatalog.com

Foto: thought­ca­ta­log.com

Ne­vzdá­vaj sa toho, čo chceš, pre po­koj v ro­dine alebo me­dzi ka­ma­rátmi. Nie si tu na to, aby si sa po svete tú­lala s fa­loš­ným úsme­vom na tvári, pred­stie­ra­júc tvoju spo­koj­nosť.

Si tu na to, aby tvoje dni boli veľ­ko­lepé. Aby si od­išla do iného štátu a na­šla si ka­ma­rá­tov z iného kúta sveta. Aby si pod­nikla ne­ča­kanú cestu k sl­neč­nej pláži alebo sa za­tú­lala nie­kde v ho­rách usí­na­júc v stane pod ho­lým ne­bom. Si tu na to, aby si si sl­nila svoj sen, dr­žala v ruke po­la­roid a po­stupne dob­ro­druž­nými fot­kami za­pĺňala špa­gá­tik vi­siaci na tvo­jej stene. Buď od­vážna preto, aby si ochut­nala nové chute a po­tra­viny, stretla nové kul­túry. Si tu preto, aby si do­mov svo­jím spô­so­bom na­šla všade tam, kam vy­ces­tu­ješ.

Foto: thoughtcatalog.com

Foto: thought­ca­ta­log.com

Ty si sa roz­hodla ces­to­vať. Si tu na to, aby si išla a ne­bála sa, nie aby si se­dela doma.

Ne­za­nevri na svoje túžby a sny. Ne­ho­vor o nich z po­hod­lia do­mova. Choď a ži! Ces­tuj! Na­dý­chaj sa kys­líka na dru­hom konci sveta. Vy­chut­naj si krásy miest­nych pa­mia­tok. Po­čú­vaj miestny še­pot mi­nu­losti, ktorý ti po­vie, čo by si mala ro­biť a kam by si mala ísť.

Na­ro­dila si sa, aby si ces­to­vala. Na­ro­dila si sa, aby si sa pre­chá­dzala po čerstvom vzdu­chu za­sne­že­nými uli­cami miest, aby si pre­plá­vala rieky, ktoré sú prí­liš krásne na slová! Si tu na to, aby si kaž­dou no­vou ces­tou opäť o tro­chu viac spoz­nala seba. Ces­tu­ješ na to, aby si ob­ja­vila všetko, o čom sa ni­kde pred­tým ne­pí­salo.

Foto: thoughtcatalog.com

Foto: thought­ca­ta­log.com

Je čas ísť a žiť. Je čas po­no­riť sa do toho, čo tvoje srdce pod­ne­cuje biť rých­lej­šie a ro­biť to, čo ti kreslí úsmev na tvári. Je čas kú­piť si le­tenku a byť hrdá na to, kým si a čo si sa roz­hodla uro­biť. Je čas vy­dať sa na chod­ník, na kto­rom nie sú ba­da­teľné stopy, aby si ty ne­jaké mohla za­ne­chať.

Je čas po­cí­tiť slo­bodu.

Mô­žeš žiť tak, ako chceš. Je čas ur­čiť si me­dze, čo za nor­málny ži­vot po­va­žu­ješ ty. Máš do­vo­lené byť sama se­bou. Je čas byť sama se­bou. Tak sa roz­behni a ute­kaj. Ne­do­voľ, aby nič, čo ti do­te­raz brá­nilo, za­tiahlo v tebe spia­točku.

Komentáre