Hľa­dáš knihu, ktorá sa ľahko číta ale pri­tom má ume­leckú hod­notu?Mám pre teba môj tip…

Veľký Gatsby!

Krátky a ľahko sa čí­ta­júci ro­mán F. S. Fitz­ge­ralda je ako stvo­rený na je­senné ve­čery.

Mys­lím, že film už po­znáš a ak nie, tak si ho po­zri. Ale veľmi, veľmi ti od­po­rú­čam pre­čí­tať si knihu. Stojí to za to!

zdroj: Sc­rib­ners / War­ner Bros. Sc­rib­ners / War­ner Bros.

Muž­ská láska je ne­vys­py­ta­teľná. Keď sa muž za­ľúbi, správa sa ako chla­pec. Verí v ne­možné. Taký je aj Jay Gatsby. Bo­hatý a zá­hadný uspo­ria­da­teľ naj­väč­ších párty na Long Is­lande v 20. ro­koch 20. sto­ro­čia je bez­hlavo za­ľú­bený. Do Daisy. Bo­hu­žiaľ Daisy je vy­datá. Ale ni­kdy ne­za­budla na Gats­byho, ktorý bol jej veľ­kou lás­kou v mla­dosti. Vojna ich ale roz­de­lila. Keď sa na Long Is­land pri­sta­huje Nick, ktorý je brat­ra­nec Daisy, Gatsby sa od­váži a za po­moci Nicka sa zas s Daisy stretne. Do­káže Diasy kvôli sta­rej láske (ktorá ni­kdy ne­hr­dza­vie) opus­tiť zá­ze­mie, ktoré ma vo svo­jom mu­žovi??

Pri­dá­vam ti tu aj zo­pár úžas­ných státí z tejto knihy.. tie ťa už mu­sia pre­sved­čiť 💕

»„Od šťas­tia som celá pa­ra­ly­zo­vaná” (…) na chvíľu mi po­držala ruku a hľa­dela mi do tváre, ani čoby na ce­lom svete niet člo­veka, kto­rého by bola väčšmi tú­žila stret­núť. «

»Chá­pavo sa usmial-oveľa viac ako chá­pavo. Bol to je­den z tých vzác­nych úsme­vov, ktoré vám do­dá­vajú akúsi ve­čitú se­ba­dô­veru a stret­nete ich azda štyri-päť ráz za ži­vot.«

»Gatsby ve­ril v ze­lené svetlo, v opojnú bu­dúc­nosť, ktorá rok čo rok pred ním ustu­puje. Ten­to­raz nám ušla, ale nič zato -zaj­tra po­boh­neme rých­lej­šie, lep­šie vy­strieme ruky… A jed­ného krás­neho rána…
A tak sa zmie­tame ďa­lej, člny proti prúdu, ne­pres­tajne uná­šané na­zad do mi­nu­losti.«

Komentáre