Ani starší, ani mladší. Ani ten, s kto­rým ste si od pr­vej chvíle tak do­ko­nale roz­umeli. Zo za­čiatku pán bož­ský, čo predčí vaše oča­ká­va­nia, okúzli vás do ne­moty, lebo sa jed­no­du­cho javí ako iný, vý­ni­močný spo­me­dzi všet­kých, čo boli pred ním…

Av­šak tie jeho slová boli len a len slo­vami, a jeho skutky sú dávno za­bud­nuté. Nie vami, ale ním. Už si ne­spo­mína, ako vám no­sil kvety, ako vás zo­bral do domu ro­di­čov, ako vám va­ril čaj a po no­ciach tr­pez­livo le­žal vedľa vás a va­šej cho­roby, aj keď si mo­hol ísť ľa­hnúť do ved­ľaj­šej izby na gauč. Te­raz sa bojí čo i len za­klo­pať na vaše vcho­dové dvere.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Bojí sa, lebo spoz­nal ženu, kto­rej silu a vy­trva­losť najprv ob­di­vo­val, no práve pre tú jej silu a vy­trva­losť to na­ko­niec vzdal.

Zľa­kol sa va­šej vý­ni­moč­nosti a lásky, ktorú ste mu tak ne­zištne dá­vali. Lebo silná žena dáva bez akých­koľ­vek ná­ro­kov a na­naj­výš si váži, ak sa jej niečo vráti. Každú se­kundu be­rie ako vý­ni­močnú, ďa­kuje a chváli, pod­po­ruje a po­máha, lebo v jej očiach si každý, kto ju nosí na ru­kách, za­slúži ve­dieť, aký je pre ňu ne­za­me­ni­teľný. No na­stane mo­ment, keď sa v pá­novi bož­skom zo­budí chla­pec, ktorý akosi v tom ná­vale pre neho ne­ča­ka­ných emó­cií za­radí spia­točku. A vy sa vy­dáte za ním, sna­žíte sa, aby sa vám ot­vo­ril, chcete mu po­môcť, lebo viete, že ten chla­pec je v sku­toč­nosti úžasný muž. Len si to ne­uve­do­muje. On si myslí, že žiadnu vašu po­moc ne­pot­re­buje, že vzťahy sa proste kon­čia, taký je ži­vot. Cest la vie. Aké ali­bis­tické odô­vod­ne­nie pre tých, čo v pr­vom rade ne­ve­ria v sa­mých seba. A keď im nie­kto po­dáva po­mocnú ruku, bez vá­ha­nia ju od­mietnu. Pre nich je úplne nor­málne len tak bez­dô­vodne pad­núť z cloud num­ber 9 pod úro­veň Mŕt­veho mora.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Nie, ce n’est pas la vie. Muži, ne­bojte sa sil­ných žien. Ne­ne­chajte váš strach či po­chyb­nosti úplne po­hl­tiť to šťas­tie, ktoré s tou že­nou denne za­ží­vate. Pre­staňte si na­ivne mys­lieť, že to, že sa zrazu ne­cí­tite na vzťah, je pádny dô­vod za­tvo­riť dvere a za nimi ženu, kto­rej na vás ne­uve­ri­teľne zá­leží. Mys­líte si, že o pár me­sia­cov príde iná, s kto­rou to pôjde? Nie. Pre­tože ono to môže ísť aj s tou, kto­rej v tomto mo­mente ne­do­ká­žete ani zdvi­hnúť te­le­fón. Pre­môžte sa. Za­čnite si ve­riť. Aj keď sa bo­jíte, aj keď si nie ste istí, čo vlastne chcete. A hlavne ne­ute­kajte od žien, ktoré vo vás vi­dia to, čo vy sami ne­mô­žete.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Komentáre