Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Ako vy­zerá zdravý se­xu­álny vzťah? Kedy by sme mali za­čať expe­ri­men­to­vať a čo je v sexe me­dzi par­tnermi úplne ne­prí­pustné? So vzťa­ho­vým po­rad­com Kar­lom Chá­bom sme sa ot­vo­rene po­roz­prá­vali o na­šej se­xu­alite.

Ako by mal podľa Vás vy­ze­rať zdravý se­xu­álny vzťah?

Zdravý se­xu­álny vzťah me­dzi par­tnermi je vtedy, keď obaja ro­bia to, čo je pre nich uspo­ko­jivé, čo roz­víja ich se­xu­alitu, osob­nosť a na­pĺňa ich to. Do uspo­ko­ji­vého se­xu­ál­neho vzťahu ur­čite patrí schop­nosť o in­ti­mite ho­vo­riť. U ko­mu­ni­ká­cie to všetko za­čína.

Na­pl­ne­nie se­xu­ál­nych po­trieb ne­pre­bieha len za dve­rami v spálni. Pred­chá­dza tomu najmä do­sta­točná a úp­rimná ko­mu­ni­ká­cia me­dzi par­tnermi. Je dô­le­žité, aby sa na­učili ho­vo­riť o svo­jich túž­bach a pred­sta­vách. Par­tneri by mali mať snahu po­cho­piť a re­špek­to­vať je­den dru­hého a ne­od­cu­dzo­vať sa za svoje po­treby.

Väč­šina ľudí má rôzne se­xu­álne pred­stavy. Nejde o to ich vždy na­pl­niť, ale o to ich spo­ločne zdie­ľať a mať po­cit, že sa mô­žem mo­jej po­lo­vičke zve­riť.

Nerobme zo sexu vedu. Experimentujme a hlavne sa o všetkom rozprávajme. Rozhovor so vzťahovým poradcom
zdroj: unsp­lash.com

Kedy by sa malo v spálni za­čať expe­ri­men­to­vať?

Sú páry, ktoré by mali za­čať expe­ri­men­to­vať viac-me­nej od za­čiatku, lebo majú takú se­xu­alitu, že ich to spolu veľmi rýchlo pre­stane ba­viť. Na­opak, iné páry ne­pot­re­bujú skú­šať niečo nové ani po dvad­sia­tich ro­koch spo­loč­ného ži­tia. Nedá sa to pau­ša­li­zo­vať.

Ešte pred tým než za­čnú expe­ri­men­to­vať, by sa mali o tom najprv po­roz­prá­vať. Av­šak mno­hým pá­rom robí veľký prob­lém ot­vo­rene ho­vo­riť o ich in­ti­mite. Preto ra­dím, aby sa pred de­ba­tou o expe­ri­men­to­vaní najprv osme­lili. Nech sa čo­raz viac roz­prá­vajú o svo­jej se­xu­alite, nech ob­ja­vujú, kým sú a čo po­tre­bujú.

Ho­vo­riť o sexe so svo­jim par­te­rom je veľmi dô­le­žité. Ak to­tiž žijú v ste­re­otype, ľahko môže dôjsť k ne­vere alebo k vzá­jom­nému od­cu­dze­niu. Treba to za­včasu za­chy­tiť.

Nerobme zo sexu vedu. Experimentujme a hlavne sa o všetkom rozprávajme. Rozhovor so vzťahovým poradcom
zdroj: unsp­lash.com

Aký máte ná­zor na sú­časne trendy v se­xu­alite, mys­líte si, že je to „cez čiaru“?

Dnes je na­prí­klad pre mno­hých ľudí nor­málna bi­se­xu­alita alebo náv­števa swin­gers ve­čier­kov. Všetky tieto veci aj veľa iných, bolo zná­mych aj v mi­nu­losti, len sa o tom tak ot­vo­rene ne­ho­vo­rilo.

Pre mňa nie je za čia­rou nič, čo chcú obaja par­tneri. Nie je žiadna hra­nica. Ak to chcú obaja, tak hra­nice ne­exis­tujú. Tie si ur­čuje sa­motný pár.

Ak sa obaja par­tneri zhodnú na akej­koľ­vek veci, na akej­koľ­vek prak­tike a obaja sú s tým spo­kojní, baví ich to, roz­ví­jajú sa v tom, vi­dia v tom zmy­sel pre seba a nič ne­ro­bia na silu, tak v tom prí­pade v tom ne­vi­dím prob­lém.

Nerobme zo sexu vedu. Experimentujme a hlavne sa o všetkom rozprávajme. Rozhovor so vzťahovým poradcom
zdroj: pe­xels.com

Ne­máte po­cit, že rôz­nymi se­xu­ál­nymi prak­ti­kami si je­den alebo druhý par­tner niečo kom­pen­zuje?

Od det­stva až po do­spe­losť sme pre­chá­dzali rôz­nymi vý­vo­jo­vými fá­zami vrá­tane tých psy­chic­kých i se­xu­ál­nych, ktoré boli ovplyv­nené rôz­nymi von­kaj­šími fak­tormi, čo sa môže od­ra­ziť aj na na­šej se­xu­alite. V tom prí­pade si roz­lič­nými se­xu­ál­nymi prak­ti­kami kom­pen­zu­jeme ne­jaké psy­chické prob­lémy. Nedá sa po­ve­dať, čo je v tejto veci zlé a čo dobré, lebo nič také ne­exis­tuje. Ak to raz vy­ho­vuje obom, tak je všetko v naj­lep­šom po­riadku.

Ne­robme zo sexu vedu. Jed­no­du­cho, ak ho obaja par­tneri chcú a vzá­jomne sa ne­poš­ko­dzujú, nie je nič zlého, nech je už v akej­koľ­vek po­dobe.

Na čo by sme si mali dá­vať po­zor, ak nás par­tner tlačí do expe­ri­men­to­va­nia a nám sa do toho nechce?

Bu­dem sa od­vo­lá­vať na to, čo som už po­ve­dal. Než za­čne expe­ri­men­to­va­nie, mu­síte sa o tých ve­ciach naj­skôr za­čať roz­prá­vať. Mu­síte ve­dieť, čo to bude ob­sa­ho­vať. Na­prí­klad swin­gers party, ktorá je te­raz pre veľa pá­rov po­pu­lárna, tam by ste si mali najprv po­ve­dať, čo tam všetko bu­dete ro­biť, aké sú pra­vidlá, čo sa smie a čo zasa nie.

Mali by sa ot­vo­rene ba­viť aj o svo­jom stra­chu, ak tam ne­jaký je. V ne­po­sled­nom rade by sa mali pri­pra­viť na rôzne si­tu­ácie, aby ve­deli po­tom na ne adek­vátne re­a­go­vať. A ešte ne­ne­chá­vať si žiadne svoje dom­nienky pre seba, aby ne­došlo k ne­prí­jem­nos­tiam.

 

Kar­lovi Chá­bovi ďa­ku­jeme veľmi pekne za roz­ho­vor.

Komentáre