Jed­ného dňa sa stret­neš so svo­jím mu­žom snov, keď to bu­deš naj­me­nej ča­kať.

Môže to byť úplne oby­čajný deň, kedy sa bu­deš po­náh­ľať do práce ale ten deň zmení tvoj ži­vot navždy. Bez ohľadu na to, koľko mu­žov si už stretla, bude to zá­ži­tok, na ktorý ne­za­bud­neš po zvy­šok svojho ži­vota.

Ne­oča­ká­vaš na za­čiatku pri­veľa, pre­tože si zvyk­nutá na veci, ktoré po­va­žu­ješ za bežné. Si zvyk­nutá na krát­ko­dobé vzťahy, ktoré rýchlo opus­tia tvoje srdce. Si vy­čer­paná z toho, že tvoje srdce ne­vie byť dô­ve­ry­hodné, kvôli tomu, čo sa ti stalo v mi­nu­losti. Obá­vaš sa, že by to viedlo k zlo­me­nému srdcu.

To, či osoba, ktorú si stetla je tá správna, jed­no­du­cho bu­deš cí­tiť. 

Ten muž vy­na­loží ma­xi­málne úsi­lie na to, aby si bola jeho pri­ori­tou a pod­po­ril ťa v kaž­dom ohľade. On do­byje tvoje srdce rých­lej­šie ako kto­koľ­vek iný a tvoj úsmev bude väčší. Bu­deš rásť, keď mi­lu­ješ osobu, ktorá je tá správna. On bude hrdý na to, aká si. On ťa bude mi­lo­vať hl­boko a úp­rimne.

Takže, roz­ho­duj sa správne. Ni­kdy ne­pri­jí­maj lásku, ktorá ne­bude vy­bo­jo­vaná. Po­čú­vaj tvoj hlas v hlave, ak cí­tiš, že to je niečo zlé a odíď. Ni­kdy ne­zni­žuj svoju hod­notu a ne­zos­tá­vaj s nie­kým, kto ti po­núkne men­šiu lásku akú si za­slú­žiš.

Najk­raj­šia časť na tom pra­vom mu­žovi bude to, že mu bu­deš ve­riť. Bu­deš ve­riť všet­kému čo po­vie. Ne­bude tam exis­to­vať zmä­tok alebo ne­roz­hod­nosť, ne­bu­deš pri ňom ner­vózna a bu­deš sa cí­tiť po­kojne. 

Pre­tože nie­kde hl­boko v duši vieš, že láska nemá byť zlá a de­sivá. Nemá byť viac smutná ako šťastná a ne­máš mať v očiach viac slzy ako úsmev. Vieš, že pri pra­vej láske sa ne­mu­síš vy­rov­ná­vať so stra­chom, že ťa opustí. 

A nie­kde v tvo­jom vnútri bu­deš ve­dieť, že sa ne­mu­síš pý­tať na to, či je to tá správna osoba. Bu­deš to cí­tiť a bu­deš šťastná. 

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre