Aké je to, keď sa do teba za­mi­luje muž? Nie je pravda, ak si mys­líš, že muži lásku ne­pre­ží­vajú. Áno, možno o tom ne­ho­vo­ria tak, ako ženy a ne­dá­vajú na­javo svoje emó­cie, no aj oni pre­ží­vajú lásku. Znie to trošku ako klišé, ale áno, stále exis­tujú muži, ktorí sku­točne mi­lujú a chcú mať ženu na celý ži­vot. Tak, aké to je, keď sa muž za­mi­luje?

Chce byť ne­us­tále v tvo­jej prí­tom­nosti a chce, aby si ve­dela, že si mi­lo­vaná. Vie, že si ne­uve­ri­teľne krásna a ne­na­hra­di­teľná. Dô­ve­ruje ti a chce ti po­ve­dať všetky svoje ta­jom­stvá. Cíti sa s te­bou nád­herne a je spo­kojný. Pris­pô­so­buje svoje po­treby tvo­jim a snaží sa ti vždy vy­ho­vieť. Ni­kdy si ne­po­trpí na de­taily, no pri tebe skúma všetko a chce, aby bolo všetko do­ko­nalé.

 

Vždy sa po­teší, keď mu na­pí­šeš, že naňho mys­líš alebo si „len tak“ spo­me­nieš. Ne­hanbí sa pred­sta­viť ťa svo­jim ro­di­čom a zná­mym. Chce, aby ve­deli, aké skvelé dievča má. Tvoj úsmev je preňho to najk­raj­šie, čo mu mô­žeš dať.

zdroj: Photo by Ash­ley Schulze on Unsp­lash.com

Vždy sa snaží, aby si v jeho bola šťastná a chce byť člo­ve­kom, ktorý ťa ro­zo­smeje. Roz­práva sa s dô­le­ži­tým člo­ve­kom o vás dvoch. Pýta sa ho, či sa má zlep­šiť a ako naj­viac ťa môže uro­biť šťast­nou.

Pýta sa. Pre­mýšľa. Myslí na teba. Chce byť lep­ším člo­ve­kom.

Vo svo­jom ži­vote vidí už hl­bší zmy­sel. Už to nie je len on, ka­ma­ráti a párty. Už ste to vy dvaja.

Dáva si po­zor, aby ťa ne­s­kla­mal a je veľmi po­zorný.

Mu­žova láska je nie­kedy až ta­jomná a muž sa vždy snaží mi­lo­vať po­ti­chu, no o to in­ten­zív­nej­šie. Dobrý muž si váži ženu, ktorá je jeho par­tner­kou a chce ju mi­lo­vať navždy.

Hod­notí, či si tá, s kto­rou chce byť celý ži­vot. Možno to ne­ho­vorí, no skúma ťa.

Chce sa ne­us­tále pre­svied­čať, že si vy­bral správne dievča.

Komentáre