Vek je len číslo a o týchto dá­mach to platí dvoj­ná­sobne. To, že štý­lové sú len mladé ženy je hlú­posť. A tieto dô­chod­kyne, ktoré majú šmrnc, cha­rizmu a ešte aj krásne han­dry, sú dô­ka­zom.

Daphne Selfe

Naj­star­šia mo­delka sveta má 89 ro­kov a vek pre ňu nie je žiad­nou pre­káž­kou. Dĺž­kou svo­jej mo­de­lin­go­vej ka­ri­éry sa za­pí­sala aj do Gu­in­nes­so­vej knihy re­kor­dov. Ne­smierna cha­rizma, mla­distvý vzhľad a ele­gantný štýl- to je presne Daphne Selfe, ktorá od­mieta aké­koľ­vek plas­tiky a ho­vorí, že na od­dych má ešte čas.

View this post on Ins­ta­gram

WHAT NEW AD­VEN­TU­RES? At the be­gin­ning of a New Year I always like to re­view the last. Lo­oking back over the last year what are you gra­te­ful for? I’m gra­te­ful that I’m still mo­del­ling and in de­mand. I’ve done some fa­bu­lous jobs, met ama­zing pe­ople, worn be­au­ti­ful clot­hes and vi­si­ted new pla­ces. I’ve been able to be use­ful and con­tri­bute – I par­ti­cu­larly love men­to­ring my Mo­del Fa­mily (stu­dents who have ta­ken my on­line cour­ses). I’ve so­cia­li­sed with friends, seen art in many forms and had the sup­port of my fa­mily and com­mu­nity. My cu­ri­osity is……… to con­ti­nue re­a­ding click on the link: http://www.daph­ne­selfe.com/what-new-ad­ven­tu­res/ Lo­oking back over the last year what are you gra­te­ful for and what are your go­als and dre­ams for this year? Any ad­ven­tu­res plan­ned? Do let me know in the com­ments as I’d love to know. PS: I shall be run­ning my 4 week on­line Con­fi­dence Course in Ja­nu­ary – Be Con­fi­dent – Feel Be­au­ti­ful. Find out more in my link in my pro­file and make sure you re­ce­ive the de­tails. #be­y­ou­ro­wn­selfe I wish you joy, pe­ace, he­alth & hap­pi­ness and for you to be the best you you can be in 2018 We­a­ring Prada Ever­las­ting Grace Har­pers Ba­zaar Ne­ther­lands #what­ne­wad­ven­tu­res @mr­fer­ry­van­der­nat #fer­ry­van­der­nat @ba­zaar_nl #ba­za­ar­net­her­lands #ever­las­tingg­race @ro­els­cha­gen @ja­me­so­xle­y­hair @em­ma­re­gan­ma­keup #daph­ne­selfe

A post sha­red by Daphne Selfe (@daph­ne­selfe) on

Linda Ro­din

Ne­sku­točná cha­rizma, čer­vený rúž a oku­liare. To je 60tnička Linda, ktorá ho­vorí, že je krásne star­núť, že od­mieta plas­tiky a že po­u­žíva len denný krém, aby jej ži­vot bol vi­dieť na jej tvári. Bý­valá mo­delka 60tych ro­kov a sty­lis­tka pre­fe­ruje kre­a­tívny mi­ni­ma­liz­mus a jej štýl sme si hneď za­mi­lo­vali!

Be­at­rix Ost

78 ročná Be­at­rix je spi­so­va­teľka, umel­kyňa a am­ba­sá­dorka mieru. O svo­jom štýle ho­vorí ako o svo­jom po­zná­va­com zna­mení a tvrdí, že by sme mali no­siť to, čo chceme a v čom sa cí­time dobre. Be­at­rix je svo­jimi ná­zormi na­ozaj in­špi­ra­tív­nou iko­nou a preto pri­dá­vam aj vi­deo, kde hovrí o tom, prečo byť sama se­bou. Tak­tiež pri­dá­vam jej motto:„In your body is a good place to be.“ 

Iris Ap­fel

Má 96 a ho­vorí si naj­star­šia tí­ne­džerka na svete. Iris ho­vorí, že viac je viac a me­nej je nuda. Toto platí na jej štýl, ktorý je ex­tra­va­gantný a plný fa­rieb. Biz­nis­menka, di­zaj­nérka a New Yor­ská ikona je svoj­ská dáma, ktorá je ne­us­tále ak­tívna a ako sama ho­vorí, ešte chce toho veľa sti­hnúť.

Komentáre