„Všetko zlé je na niečo dobré.“ Táto veta je kaž­dému dobre známa a aj keď v sebe skrýva kus pravdy, nie vždy ju radi po­ču­jeme. Preto ma osobne zau­jala jej kraj­šia ob­mena, ktorá je nad­pi­som tohto článku. Aby ste v tom mali jasno, ne­mám te­raz na mysli zlo­mené srdce len čo sa týka vzťa­hov, ale cel­kovo aj ten po­cit žiaľu či smútku z aké­ho­koľ­vek iného dô­vodu. To slovné spo­je­nie sa mi zdá vý­stižné, nech už je na vine ne­ús­pech či ne­do­ce­ne­nie, prí­padne niečo, čo nás vo vnútri ťaží alebo zra­ňuje.

Každá veľká zmena za­čína zlo­me­ným srd­com. Pre­tože zlo­mené srdce ťa skrátka k zmene po­háňa. K zmene toho po­citu bez­ná­deje, ktorý cí­tiš. Zlo­me­ným srd­com za­čína cesta hľa­da­nia spô­so­bov ako zme­niť tú bo­lesť na niečo zmys­lu­plné, na niečo lep­šie, na ume­nie.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Každý veľký ume­lec za­čína so zlo­me­ným srd­com. Pre­tože bo­lesť je ume­nie, bo­les­ťou sú smutné me­ló­die a pre­cí­tené slová v tex­toch piesní. Bo­lesť, to sú Os­kara hodné sce­náre, ktoré sa dot­knú mi­li­ó­nov ľud­ských sŕdc. Bo­les­ťou sú knihy, básne a články na­pí­sané so sl­zami v očiach. Bo­lesť je zdro­jom toho naj­cen­nej­šieho ume­nia.

Každý veľký boj za­čína zlo­me­ným srd­com. Boj o pre­ži­tie, boj stať sa lep­ším člo­ve­kom, boj vy­tr­vať v ťaž­kých ča­soch, boj odo­lať pí­sa­niu, vo­la­niu či vrá­te­niu sa k člo­veku, ktorý nám ub­lí­žil, boj o naše zdra­vie, šťas­tie či lásku, boj so ži­vo­tom…

Každá veľká láska za­čína zlo­me­ným srd­com. Keď už vieš viac ako pred­tým, keď si vší­maš va­rovné sig­nály, keď sa ne­bo­jíš znova sa za­mi­lo­vať a znova byť zra­nená. Každé zlo­mené srdce je akýmsi scho­dom k náj­de­niu tej naj­väč­šej lásky.

zdroj: usnp­lash.com usnp­lash.com

Tvoja veľ­kosť ne­končí zlo­me­ným srd­com, ale na­opak ním za­čína.

Tvoja moc je na vr­chole, keď si zlo­mená, keď tvoj úsmev ne­žiari, keď sú tvoje oči smutné a tvoja duša una­vená. Lebo práve vtedy sa stá­vaš sil­nej­šou a odol­nej­šou. Zlo­mené srdce od­halí to, kým vlastne si, čím si si pre­šla a čoho si schopná. Dá ti to vieru a od­vahu ris­ko­vať, či ro­biť veci, ktoré sa os­tat­ným môžu zdať šia­lené. Vďaka to­muto po­citu po­stupne náj­deš zmy­sel ži­vota.

Každý veľký prí­beh za­čína zlo­me­ným srd­com a končí slá­vou.

Komentáre