Jasné, ži­vot nie sú pre­teky. Ale nie­kedy také ka­ma­rát­ske sú­pe­re­nie do­káže v tebe vy­bur­co­vať tie naj­lep­šie vý­sledky. Zo­žeň as­poň dvoch ka­mo­šov, vy­beh­nite cez ví­kend von a skúste tento tré­ning:

Ná­zov: 2 mi­nú­tový drill

Čas: cca 30 mi­nút

Miesto: naj­lep­šie nie­kde vonku

Čo po­tre­bu­ješ: stopky, 3 rov­nako vá­žiace ka­mene/kett­le­belly/činky, veľkú pneuma­tiku, za­pi­so­va­cie po­treby, as­poň 2 ka­mo­šov

Po­stup: Na každý cvik máš 2 mi­núty.

Od­dych máte podľa toho, koľko vám ostane času do uply­nu­tia dvoch mi­nút od vtedy, ako to vzdáte.

Ví­ťaz v rámci jed­ného cviku získa 3 body, druhé miesto 2 body a po­sledný do­stane 1 bod. Po kaž­dom cviku si vý­sledky pekne za­píšte, aby ste sa ne­bo­daj na konci ne­po­há­dali. Ví­ťaz je lo­gicky ten, čo získa cel­kovo naj­viac bo­dov.

Do­hod­nu­tie od­meny pre ví­ťaza a po­ra­ze­ného je na vás.

fitworks.ca

fit­works.ca

CVI­ČE­NIE

5 – mi­nú­tová roz­cvička

Môže to byť jog­ging, vý­pady, drepy, či po­skoky.

Kliky

Urob čo naj­viac kli­kov – máš čas 2 mi­núty. Do­hod­nite sa, ako budú kliky vy­ze­rať, aby bola pre všet­kých rov­naká miera. Kto urobí naj­viac, získa 3 body.

Pre­vra­ca­nie pneuma­tiky

Urob čo naj­viac pre­vra­tov pneuma­tiky – máš čas 2 mi­núty.

2 mi­núty od­dych pre všet­kých (ak sa ne­s­trie­date všetci na 1 pneuma­tike).

Beh

Bež naj­rých­lej­šie ako mô­žeš po dobu 2 mi­nút. Ten kto do­beží naj­ďa­lej získa 3 body.

Zdvihy nad hlavu

Urob čo naj­viac zdvi­hov nad hlavu s čin­kami, ska­lou, kett­le­bel­lom, alebo akou­koľ­vek zá­ťa­žou – máš čas dve mi­núty.

Plank aka „za­mrz­nutý klik“

Vy­drž čo naj­dl­h­šie do dvoch mi­nút – kto vy­drží naj­dl­h­šie získa 3 body.

Beh

Bež naj­rých­lej­šie ako mô­žeš po dobu 2 mi­nút. Ten kto do­beží naj­ďa­lej získa 3 body.

Vy­dý­cha­nie a stre­čing

Po dobu 5-10 mi­nút si urobte stre­čin­gové cvi­če­nie, pre „vý­fič“. Upo­kojte sa, vy­dý­chajte sa, po­na­ťa­hujte sa, až po­tom si zrá­tajte body a osla­vujte ví­ťaza a po­ra­ze­ného.

Komentáre