Ak nie si zrovna nad­šen­com ťaž­kých špor­tov, av­šak chceš sa hý­bať as­poň re­kre­ačne, vy­brala som pre teba po­zi­tíva jogy a behu, ktoré ťa pre­sved­čia o tom, že to nie je len akýsi šia­lený trend.

Joga a beh má pri­niesť špor­tov­covi oča­ká­vané uvoľ­ne­nie, ra­dosť a do­čer­pa­nie ener­gie. Už to dnes nie je len o tom, že po­tre­bu­ješ schud­núť, ale mnohí ľu­dia si ro­bia šport aj preto, aby tak po­sil­nili svoje men­tálne zdra­vie.

Joga

Ak ro­bíš jogu, zna­mená to, že si si osvo­jila aj me­di­tá­ciu a re­la­xá­ciu, čo je skvelé pre tvoj psy­chický stav. Joga mení ži­voty a mnohí ju vní­majú nie­len ako šport, ale aj ako spô­sob ži­vota. Joga, tak ako vra­via aj sta­ro­veké texty, je “za­sta­ve­nie po­hy­bov mysle” (Pa­tan­jali Yoga Su­tras). Joga po­máha po­cho­piť, že fit musí byť nie­len telo, ale i my­seľ. Aké sú teda rady pre za­čí­na­jú­cich jo­gí­nov?

 • Naj­lepší čas na cvi­če­nie jogy je ráno.
 • Nie­koľko mi­nút jogy po­čas dňa je skve­lým spô­so­bom, ako sa zba­viť stresu, ktorý sa hro­madí každý deň. Jo­gové dr­ža­nie tela, hl­boké dý­cha­nie a me­di­tá­cie sú účin­nými tech­ni­kami na uvoľ­ne­nie stresu.
 • My­seľ, ktorá je uvoľ­nená, šťastná a spo­kojná, má schop­nosť lep­šie sa vy­spo­ria­dať s prob­lé­mami.
 • Joga pod­po­ruje čin­nosť or­gá­nov a silu sva­lov, pri­čom dý­cha­cie a me­di­tačné tech­niky spô­so­bujú po­stupné od­bú­ra­va­nie stresu a zlep­še­nie imu­nity.
 • Hoci len 10 mi­nút jogy ťa denne môže po­su­núť o míle vpred. Ča­som zís­kaš silu aj ohyb­nosť.

zdroj: Photo by Form on Unsp­lash.com

 

Beh

Beh mi­luje množ­stvo ľudí, mla­dých, aj sta­rých, ktorí si do­prajú od­dych v po­dobe tohto športu v meste či v prí­rode. Beh má množ­stvo po­zi­tív­nych účin­kov nie­len pre tvoje telo, ale aj psy­chické zdra­vie.

 • Pri behu za­čne tvoje telo pro­du­ko­vať en­dor­fíny, ktoré sú zod­po­vedné za tvoju dobrú ná­ladu.
 • Tak­tiež  podľa vý­skumu, po 6 týžd­ňoch pra­vi­del­ného behu (pri­čom stačí aj 10 mi­nút) vzrastá zdra­vie srdca, na­koľko sa zba­vu­ješ zlého cho­les­te­rolu a pod­po­ru­ješ krvný obeh.
 • Beh po­sil­ňuje srdce a na­po­máha zvy­šo­va­niu tvorby čer­ve­ných kr­vi­niek. Ne­po­sil­ňuje len svaly na no­hách, za­dku a bru­chu, ale zlep­šuje tiež kon­dí­ciu srd­co­vého svalu.
 • Beh ťa pre­be­rie k ži­votu a už po­čas nie­koľ­kých mi­nút sa ti krv v tele rozp­rúdi a tak do­sta­neš sa do tempa.
 • Upraví sa ti spá­nok a bu­deš spať síce krat­šie, no kva­lit­nej­šie.
 • Upraví sa ti pitný re­žim a bu­deš si dá­vať väčší po­zor na to, čo ješ.

Komentáre