Zima sa po­maly, ale isto blíži k svojmu koncu. Zá­zračná jar už klope na dvere a s ňou aj nové módne trendy. Ok­rem toho, že si každá z nás bude chcieť za­ob­sta­rať krásny ľahký ka­bá­tik, nie­ktoré z nás uva­žujú aj nad tým, že zme­nia svoju vi­záž alebo ju len nie­čím oko­re­nia. Zimné trendy na­sta­vili latku po­riadne vy­soko, no jar ne­bude za­os­tá­vať.

Dlhé vlasy sú sexi

Na chvíľu si od­mys­lime šia­lený trend krát­kych vla­sov. Dlhé vlasy boli, sú a aj vždy budú hi­tom kaž­dého roč­ného ob­do­bia. Rovné, vl­nité, či ku­če­ravé. Ak pat­ríte k že­nám, ktoré ne­majú toľko šťas­tia s tým, že vám vlasy rýchlo rastú ne­zú­fajte, dnes už exis­tujú rôzne triky, vďaka kto­rým vám pre­dĺžia vlasy na vašu vy­sní­vanú dĺžku.

zdroj: ins­ta­gram.com

Ofina

Ofina si drží svoje miesto na pop­red­ných prieč­kach. Krátka, ex­trémne ši­roká, dlhá, mož­ností je nie­koľko a každá z nich je mo­men­tálne v kurze.

zdroj: pin­te­rest.com

„Wet“ efekt

Táto vla­sová úp­rava sa ocitla na mó­lách sve­to­vých mód­nych pre­hlia­dok už v roku 2014. To, že zo­žal na­ozaj veľký úspech, mô­žeme vi­dieť aj dnes, pre­tože sa opä­tovne do­stáva do štý­lo­vých úče­sov, ktoré budú vlád­nuť tejto jari.

zdroj: pin­te­rest.com

Hladké vlasy

Ná­vod na look hlad­kých vla­sov je je­den z naj­jed­no­duch­ších, aké po­známe. Stačí ich jed­no­du­cho roz­de­liť, zvia­zať gu­mič­kou a ne­pos­lušné vlásky uhla­diť tro­chou gélu.

zdroj: pin­te­rest.com

Mierne stra­paté vlasy do­kážu byť ne­sku­točne prí­ťaž­livé

Jemne stra­paté vlasy v kom­bi­ná­cií s vl­nami do­kážu vy­tvo­riť veľmi jemný a pri­ro­dzený look. Tento účes patrí za po­sledné roky k naj­väč­ším tren­dom tohto ob­do­bia.

zdroj: pin­te­rest.com

Komentáre