Za­dok, je časť žen­ského tela, na ktorú sa často upína naj­väč­šia po­zor­nosť. Preto by sme ho ne­mali za­ned­bá­vať.

Je skvelé ak denne prej­deš 10 000 kro­kov, no na to, aby bol tvoj za­dok do­ko­nalo vy­tva­ro­vaný je po­trebné pri­dať to správne cvi­če­nie a sa­moz­rejme ne­za­bú­dať na stravu. Pevné glu­te­álne svaly a pri­me­raná vrstva tuku je to, čo robí náš za­dok ta­kým krás­nym. A ke­dže viem, že nie každá žena má dosť od­vahy, času, pe­ňazí atď. na to, aby nav­šte­vo­vala fitko, roz­hodla som sa in­špi­ro­vať ťa týmto spô­so­bom. Tu sú vi­deá, podľa kto­rých si mô­žeš po­kojne za­cvi­čiť aj doma. Tak si pri­prav ute­rák, vodu a poďme na to.

1. Niečo jed­no­du­ché na za­čia­tok

2. Ak ti viac vy­ho­vujú cviky na pod­ložke, tak skús toto

3. Trošku ná­roč­nej­šie, ale o to účin­nej­šie

4. Pri tomto si už na konci za­dok cí­tiť ani ne­bu­deš!

5. Ak chceš bra­zíl­sky za­dok, vy­skú­šaj toto

Komentáre